Наукова робота кафедри української мови спрямована на формування мовної культури вітчизняних та іноземних студентів.

Колектив кафедри здійснює прикладні і теоретичні дослідження української мови та літератури у таких напрямах: 1) структура медичної професійної мови і медичної комунікації; 2) зміст і методи викладання української мови (за професійним спрямуванням); 3) викладання української мови як іноземної; 4) українська ономастика; 5) історія мови; 6) теорія літератури.

З 2022 р. викладачі кафедри працюють над комплексною науково-дослідною темою ««Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» (2022-2024 рр., керівник НДР проф., д-р пед. А. В. Вихрущ)». Мета НДР – вивчення сучасних лінгводидактичних особливостей викладання української мови у медичному закладі вищої освіти і виокремлення найбільш ефективних підходів у формуванні мовної компетенції вітчизняних та іноземних студентів.

Викладачі беруть участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах з питань функціонування української мови, регулярно рецензують нові навчальні посібники, дипломні, магістерські роботи, готують відгуки на автореферати дисертацій, ведуть активну популяризацію мовних знань поза межами університету через обласні і національні засоби масової інформації.

ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми»  (2024 рік)

6 - 7 червня на базі Тернопільського національного медичного університету відбулася третя науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми». Її організатори – кафедра української мови ТНМУ, Інститут української мови НАН України, Інститут соціальних наук Жешувського університету (Польща), Collegium Humanum – Головна менеджерська школа Варшавського університету менеджменту (філія у м. Жешуві, Польща).

Цьогоріч учасниками конференції стали відомі науковці українських та польських вишів: Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Західноукраїнського національного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Я. Франка, Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Жешувського університету, а також аспіранти, вчителі ЗОШ, студенти та ліцеїсти.

Наукове зібрання відкрив проректор з науково-педагогічної роботи ТНМУ, доктор медичних наук, професор Аркадій Шульгай, який привітав учасників від імені ректора університету професора М.М. Корди, підкреслив важливість комунікаційної культури майбутніх лікарів, новаторські зміни в системі професійної підготовки фахівців.

На пленарному засіданні було заслухано низку наукових повідомлень, тематика яких засвідчує актуальність і подальшу перспективність наукових студій у царині професійної лінговодактики.

Доповідь доцента кафедри української мови ТНМУ Ігоря Гаврищака «Євген Озаркевич – фундатор української медичної термінології» (у співавторстві з директором бібліотеки ТНМУ Оленою Проців) була присвячена термінологічній і термінографічній діяльності видатного галицького просвітителя, науковця, лікаря, і громадсько-культурного діяча.

Важливість вивчення греко-латинських числівникових префіксів у ботанічних назвах рослин для формування професійно-термінологічної компетентності здобувачів вищої освіти висвітлила в доповіді доцент кафедри іноземних мов ТНМУ Іванна Ворона.

Роздумами про місце і роль латинської мови в сучасному багатомовному й мультикультурному професійному середовищі поділився доцент кафедри іноземних мов ТНМУ Роман Коцюба.

На актуальності та багатоаспектності дослідження військової лексики сконцентрувала увагу учасників конференції доцент Ірина Заліпська (тема виступу – «Військова термінологія як об’єкт дослідження українських науковців»).

 Доцент кафедри української мови ТНМУ Тетяна Мельник, висвітлюючи тему «Граматичні анормативи в мовленні майбутніх лікарів», наголосила на важливості володіння майбутніми лікарями культурою української мови задля досягнення успішної комунікації у фаховій діяльності.

Пропонуючи до уваги учасників конференції доповідь «Нормативність мови лікаря під час спілкування з пацієнтом», доцент кафедри української мови ТНМУ Оксана Новіцька наголосила на важливості для лікаря володіння нормами літературної мови на всіх мовних рівнях, в усній і писемній формі, уміння користуватися мовностилістичними засобами відповідно до умов і цілей спілкування.

Цікаві доповіді презентували Ольга Царик, доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій ЗУНУ («Комунікація в умовах інформаційного суспільства») та доцент кафедри української мови ТНМУ Марта Руденко («Наратив наукового тексту. Позиція автора»).

Доцент Володимир Юкало у своєму виступі проаналізував особливості формування в здобувачів вищої медичної освіти риторичної компетенції та вказав на важливу роль навчання публіцистичному виступу.

Виступ доцента Ігоря Драча був присвячений специфіці тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК). У центрі уваги доповідача – вербально-комунікативний та логіко-аналітичний аспекти тесту.   

Про особливості засвоєння української медичної термінології іншомовними здобувачами вищої освіти в процесі вивчення вибіркової дисципліни «Основи української медичної термінології» розповіла  доцент Оксана Мисик.

Із прикінцевим словом до учасників конференції звернувся професор Анатолій Вихрущ. Він висловив щиру вдячність всім учасникам конференції, наголосив на важливості лінгводидактичної проблематики, що активно обговорюється на міжнародному рівні, вказав на перспективи подальших наукових студій, запросив до участі в написанні другого тому колективної монографії «Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» .

Учасники науково-практичної конференції з міжнародною участю "Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" (2023 рік) 

8-9 червня 2023 р. колективом кафедри української мови проведено ІІ науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми»

Учасники презентували доповіді на актуальні теми сучасної гуманітарної науки та вищої освіти, зокрема: комунікативна компетентність студентів медичних університетів; формування україномовної компетенції іноземних студентів; закономірності успішного вивчення іноземних мов у закладах освіти України; мова в системі цінностей молоді; дидактичні основи підготовки фахівців в умовах сучасного університету тощо. 

За результатами конференції укладено збірник тез, а також після запису виступів провідних фахівців з навчальних закладів України буде підготовлено й оприлюднено дидактичний відеофільм.

Автори колективної монографії  (2023 рік)

2 лютого 2023 року у бібліотеці ТНМУ імені І.Я. Горбачевського відбулася презентація колективної монографії "Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми". Особливість монографії в тому, що це перша книга в Україні такого спрямування. Авторський колектив: А.В. Вихрущ, І. І. Гаврищак, С.І. Гнатишин, І.Я. Заліпська, О.А. Мисик, О.І. Новіцька, М.З. Пашко,            О.Я. Проців,                 К.Л, Стефанишин,      О.В. Христенко. Під час презентації автори розповіли про результати дослідження, а також окреслили перспективні завдання для написання другого тому в якому будуть поглиблено розглянуті закономірності навчального процесу, специфіка інтегрального мислення, розвиток творчих здібностей студентів.


монографія_2022.pdf

У 2022 році опубліковано монографію "Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" за редакцією Анатолія Вихруща та Катерини Стефанишин. У праці проаналізовано актуальні питання професійної лінгводидактики в контексті особистісного розвитку. Проведено ретроспективне вивчення основ професійної лінгводидактики на засадах компаративістичного підходу (структура, зміст, форми, методи, засоби); уточнено систему базових понять: «професійна лінгводидактика», «комунікативна культура майбутніх лікарів», «медична риторика»; узагальнено психолого-педагогічні основи професійної підготовки студентів-іноземців; визначено та обґрунтовано особливості етичної культури майбутніх лікарів (анамнез, ятрогенія). Аналізується ефективність формування комунікативної культури майбутніх лікарів при вивченні української мови за професійним спрямуванням.

2-3 червня 2022 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми». Захід організовано кафедрою української мови. Зустріч науковців відбулася в онлайн-режимі (платформа Microsoft Teams).

Конференцію включено до реєстру науково-практичних конференцій МОЗ України (№ 358) та МОН України (№ 330).

Відповідальні особи за проведення конференції: І. Кліщ проректор закладу вищої освіти з наукової роботи ТНМУ імені І. Я. Горбачевського; А. Вихрущ завідувач кафедри української мови ТНМУ імені І. Я. Горбачевського; І. Драч – доцент кафедри української мови ТНМУ імені І. Я. Горбачевського; К. Стефанишин – доцент кафедри української мови ТНМУ імені І. Я. Горбачевського; Т. Бісовська – фахівець наукового відділу ТНМУ імені І. Я. Горбачевського.

У роботі конференції взяло участь 50 науковців, з них представників Тернопільської області 44 (у т. ч. 38 співробітників університету, 3 викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 викладач Західноукраїнського національного університету, 1 вчитель ЗОШ м. Тернополя, 1 студент Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя) та 3 іногородніх із трьох областей України (Сумської, Харківської, Черкаської), а також 3 представники Польщі.

З вітальним словом від адміністрації університету до учасників звернувся проректор закладу вищої освіти з наукової роботи Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор Іван Кліщ. Іван Миколайович привітав гостей конференції, наголосив на доцільності і важливості її проведення, подякував учасникам за їхню участь і небайдужість до рідної мови та побажав плідної роботи.

Роботу конференції очолив завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Анатолій Вихрущ.

Учасники конференції розглянули актуальні проблеми професійної лінгводидактики за такими напрямками:

1. Мова в системі цінностей молоді.

2. Комунікативна компетентність студентів медичних університетів.

3. Професійна лінгводидактика в умовах полікультурного середовища.

4. Закономірності успішного вивчення іноземних мов у закладах освіти України.

Проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» (2022 рік)

Завідувач кафедри української мови професор А. В. Вихрущ взяв участь у круглому столі в пресцентрі медичного університету, де було обговорено творчіть Юліуша Словацького.  Подія відбувалася у рамках проєкту діалогу двох культур українського і польського народів, що стартував 4 вересня 2021 року у Кременці в музеї Словацького, приурочений видатному польському поету-демократу і завершився у Варшаві 10 вересня. До дійства долучені представники кафедр та університетів , а саме: кафедра української мови професор Вихрущ А.В., кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання проф. Дідух В.Д., доц. Багрій-Заяць О.А. та доц. Майхрук, кафедра нормальної фізіології та основ біоетики та біобезпеки проф. Вадзюк С. Н.,  кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін доц. Кадобний Т.Б., кафедра загальної хімії доц.  Кравчук Л.О., кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання доц. Яворська О.Л., З.В., кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики сімейної медицини доц. Боцюк Н.Є., деканат іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету імені  І.Я. Горбачевського, студентка Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Аліна Шкурат.

Наступне виїзне засідання відбувалося в родинному місті м. Кременці, зокрема у літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького, де пройшли дитячі роки великого польського поета та провісника свободи польського народу.

Засідання круглого столу, присвяченого творчості Юліуша Словацького (2021 рік)

3-4 червня 2021 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми». Захід організовано кафедрою української мови ТНМУ.

Проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" (2021 рік)

У зв’язку з карантинними обмеженнями зустріч науковців відбулася в онлайн-режимі.

У роботі конференції взяли участь філологи, педагоги, викладачі медичних університетів (загалом 72 учасники) – з різних куточків України, зокрема з Києва, Херсона, Дубно, Івано-Франківська, Вінниці, а також представники Польщі та Китайської народної республіки.

Пленарне засідання проведено спільно з викладачами кафедри іноземних мов, які в цей де час організували міжнародну конференцію «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти».

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю "Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" (2021 рік)

Проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ (2021 рік)

Завідувач кафедри української мови, професор Анатолій Вихрущ (2021 рік)

З вітальним словом від адміністрації університету до учасників звернувся проректор з наукової роботи Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор Іван Кліщ.

Іван Миколайович привітав гостей конференції, наголосив на доцільності і важливості її проведення, подякував учасникам за їхню участь і небайдужість до рідної мови та побажав плідної роботи.

Роботу конференції очолив завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Анатолій Вихрущ.

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю "Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" (2021 рік)

Розпочав пленарне засідання доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України Павло Юхимович Гриценко. Виступ Павла Юхимовича став кульмінаційним моментом конференції.

Павло Юхимович привітав організаторів й учасників наукового форуму та подякував за те, що у час духовної пандемії викладачі  продовжують працювати у річищі утвердження української мови, ментальності, духовності, адже це основа основ нашої української державності. Павло Гриценко окреслив необхідність збереження мовних традицій в історичному контексті, наголосивши, що «мова – основа нашого буття, запорука міцності нашої держави, запорука того, що ми, які протривали тисячоліття на цій землі, протриваємо і далі, адже, маючи такий надпотужний засіб самоідентифікації, ми зможемо говорити зі світом на рівних». Саме тому всі українці повинні активно долучатися до спільної справи збереження та плекання мови. Особливу зацікавленість учасників викликали роздуми про роль мови в гібридній війні, значимість державних програм, перспективність лінгвотерапії.

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю "Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" (2021 рік)

Інтерес аудиторії викликали дві наступні доповіді-презентації монографій із лінгводидактики. Доктор педагогічних наук, доцент, дійсний член Української академії акмеології, заслужений діяч науки і техніки України, перший проректор Херсонського державного університету, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова Сергій Омельчук презентував монографію «Сучасна українська лінгводидактика. Норми в термінології і мовна практика фахівців».

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю "Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" (2021 рік)

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Ольга Петришина окреслила перспективи розвитку сучасної лінгводидактики, презентувавши монографію «Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгводидактики», присвячену пам’яті професора В. Я. Мельничайка.

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю "Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" (2021 рік)

Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Любов Струганець звернулася до вельми актуальної теми сьогодення – «Удосконалення мовно-комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання».

Доцент кафедри української мови Марія Тишковець  (2021 рік)

Марія Тишковець, кандидат філологічних наук, доцент запропонувала увазі учасників навчальні підручники і посібники з української мови як іноземної для студентів медичних спеціальностей, видані колективом кафедри української мови ТНМУ.

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю "Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" (2021 рік)

До сторінок історії української лінгводидактики звернулась у своїй доповіді «Лінгводидактична спадщина О. М. Біляєва – невичерпне джерело розвитку педагогічної думки» Людмила Шеремета, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю "Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" (2021 рік)

Жваву дискусію викликала доповідь кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Ольги Христенко «Українська мова як цінність у світогляді сучасних студентів».

Пленарне засідання науково-практичної конференції з міжнародною участю "Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми" (2021 рік)

Учасники конференції з цікавістю заслухали доповідь професора Анатолія Вихруща на тему: «Українська мова за професійним спрямуванням: особистісний вимір».

Анатолій  Володимирович підкреслив необхідність  порівняльних таблиць щодо визначення системи головних понять у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників. Актуальною залишається хрестоматія з працями провідних фахівців з лінгводидактики, а також дослідження закономірностей вивчення іноземної мови дорослими людьми. Подальшого вивчення потребує проблема викладання української мови за професійним спрямуванням, академічного письма, спецкурсів  у контексті сучасної андрагогіки, філософії дидактики.

Робота секції "Лінгводидактика в умовах полікультурного середовища" (2021 рік)

Окрім пленарних засідань, протягом двох днів конференції працювало чотири секції. Керівники секцій доценти І.І. Гаврищак,  В.Я. Юкало, І.Я. Заліпська, К.Л. Стефанишин відзначили, що виголошені доповіді репрезентували актуальні проблеми дослідження лінгводидактики: мова в системі цінностей студентів; комунікативна компетентність студентів медичних університетів; лінгводидактика в умовах полікультурного середовища; закономірності успішного вивчення іноземних мов у закладах освіти України.

На завершення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» професор Анатолій Вихрущ підсумував роботу пленарних та секційних засідань, подякував   керівництву університету, заступнику ректора з видавничих питань Л.В. Логін, всім доповідачам та учасникам наукового заходу за активну участь у його роботі.

За матеріалами науково-практичної конференції «Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» опубліковано збірник тез.

Усі бажаючі мають можливість переглянути конференцію на ютуб-каналі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=c2IfXB_00p0


Так, 15 березня  2021 року відбулося засідання Програмної ради освітньо-наукової програми «Філологія» третього  (освітньо-наукового) рівня, у якому взяли участь завідувач кафедри української мови, професор Анатолій Вихрущ та доцент кафедри Ігор Драч. Онлайн-зустріч провела гарант ОНП проф. Тернопільського національного педагогічного університету Любов Струганець.  Учасниками засідання були зовнішні стейкхолдери: проф. Ірина Шкіцька  (Західноукраїнський національний університет), проф. Анатолій Вихрущ та  к. філол. н. Ігор Драч (Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського), а також члени Програмної ради: проф. Мар’яна Лановик, проф.  Оксана Лабащук, доц. Ірина Бабій, аспірантка Юлія Костюк. До роботи долучилася завідувач кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету доц. Ольга Петришина. 

Науковці обговорили шляхи вдосконалення ОНП,  напрями подальшої співпраці. Так, доц. Ірина Бабій запропонувала замінити окремі освітні компоненти, проф. Оксана Лабащук закцентувала на особливостях проєктної діяльності, аспірантка Юлія Костюк висловила міркування про форми міжнародної академічної мобільності в умовах дистанційного навчання. Стейкхолдери увиразнили значення усної комунікації, медіаграмотності в системі компетентностей докторів філософії з філології. 

Засідання Програмної ради освітньо-наукової програми «Філологія» третього  (освітньо-наукового) рівня (2021 рік)

Презентація.pptx

Наукові здобутки і напрацювання кафедри за 2019-2020 навчальний рік (2020 рік)

Наукові фахові видання, у яких опубліковані праці викладачів кафедри (2020 рік) 

Наукові фахові видання, у яких опубліковані праці викладачів кафедри (2021 рік)

Результати досліджень апробовано на шістьох науково-практичних конференціях, організованих і проведених кафедрою протягом 2012–2020 років. Проблематика конференції – актуальні проблеми функціонування української професійної мови у синхронічному й діахронічному аспектах та методика її викладання.

Проведення всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина» у НОК «Червона калина» (2012 рік) 

Учасники першої регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (2014 рік)

Учасники другої регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (2016 рік)

Учасники третьої регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність», присвяченої  60-річчю Тернопільського державного медичного університету  імені І. Я. Горбачевського (2017 рік)

4-5 червня 2020 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського проведена II Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна комунікація: наука, культура, медицина», організована колективом кафедри української мови і кафедри іноземних мов. Проходила конференція в онлайн-режимі у програмі Zoom.

У конференції взяло участь 70 науковців, у тому числі 41 співробітник університету, 15 викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 викладач Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2 викладачів Тернопільського національного економічного університету, 1 вчитель ЗОШ, 9 дослідників із Івано-Франківської, Вінницької, Донецької областей, а також представник Китайської народної республіки аспірант Лі Дан.

Учасники конференції розглянули актуальні проблеми мовної комунікації за такими напрямками:

1. Теоретичні основи мовної комунікації медичних працівників.

2. Професійне спілкування в полікультурному середовищі.

3. Розвиток комунікативної компетенції студентів медичних університетів.

4. Формування україномовної компетенції іноземних студентів.

5. Деонтологічні аспекти професійного мовного спілкування.

З вітальним словом від адміністрації університету до учасників звернувся проректор з наукової роботи Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор Іван Кліщ.

Спектр доповідей був досить різноманітним – від теоретичних основ мовної комунікації до практичних шляхів формування мовної компетенції у майбутніх медичних працівників. 

Учасники конференції відзначили важливе значення мовної комунікації у професійній діяльності фахівців різних галузей та прийняли відповідне рішення. Акцентовано увагу на необхідності таких питань:

1. Вважати за доцільне систематично проводити науково-практичні конференції, присвячені питанням лінгводидактики, мовної комунікації, української мови за професійним спрямуванням, академічного письма.

2. Узагальнити досвід науковців щодо теоретичних і методичних аспектів української професійної мови; продовжувати роботу з написання підручників (у т.ч. електронних), навчальних посібників, методичних матеріалів із дисциплін лінгвістичного циклу.

3. Узагальнити досвід кафедр Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського щодо формування культуромовних умінь та навичок студентів, дистанційного навчання в умовах пандемії, підготовки відеолекцій.

4. З метою впровадження результатів дослідження в практику рекомендувати проводити спільні наукові дослідження з провідними науковцями НАН України, викладачами ЗВО.

5. Сприяти вдосконаленню змісту і методів викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у медичних ЗВО як такої, що забезпечує формування професійної мовної культури, інтелектуального потенціалу майбутніх лікарів.

6. Вважати доцільним впровадження в навчальний процес для всіх спеціальностей дисципліни «Академічне письмо», покликаної сформувати у студентів основи наукової комунікації, розуміння принципів академічної культури, базових засад академічної доброчесності.

7. Узагальнити передовий досвід популяризації української мови серед студентів-іноземців.

8. Активізувати компаративістичні дослідження з питань ефективності вивчення іноземних мов.

9. Продовжити вивчення проблеми розвитку пізнавальної активності студентів, творчих здібностей, спілкування в полікультурному середовищі.

10. Акцентувати увагу на проблемах спілкування лікарів з пацієнтами, анамнезу, ятрогенії.

11. Викладачам кафедри української мови ТНМУ імені І. Я. Горбачевського розпочати роботу над колективною монографією «Лінгводидактика: актуальні питання теорії та практики».

За матеріалами II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина» опубліковано збірник тез.

Науково-методичні здобутки колектив кафедри презентує й на конференціях різних рівнів. 

Викладачі А. В. Вихрущ, О. І. Новіцька, І. Я. Заліпська взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Wolność – szczęście czy tragedia?», яка відбулася 17 грудня 2019 року у Вищій економічній школі в м. Стальова Воля (Польща). Міжнародна конференція мала міждисциплінарний характер і присвячена – у широкому сенсі цього слова – свободі як цінності в житті людини, нації та світу. Конференція була адресована науковцям – філологам, педагогам, філософам і психологам. 

Під час роботи у конференції викладачами кафедри української мови ТНМУ імені І. Я. Горбачевського було виголошено доповіді: «Wychwanie do wolności we wspόłczesnej szkole wyższej» (А. В. Вихрущ), «Koncepcja wolności i odpowiedzialności w kulturze narodowej» (О. І. Новіцька), «Wychwanie do wolności w środkach masowego przekazu» (І. Я. Заліпська). Крім того, було обговорено спільні лінгвістичні заходи до 100 річниці від дня народження Івана Павла ІІ. 

Зав. кафедри, проф. А. В. Вихрущ, доц. О. І. Новіцька, викл. І. Я. Заліпська – учасники Міжнародної наукової конференції «Wolność – szczęście czy tragedia?» (м. Сталева Воля, Польща, 2019)

6-7 червня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна комунікація: наука, культура, медицина», організована колективом кафедри української мови. Проходила конференція на базі бібліотеки Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

На конференції розглянуто актуальні проблеми мовної комунікації за різними напрямами: теоретичні основи мовної комунікації, мовна особистість медичного працівника, інтерпрофесійне та інтрапрофесійне спілкування медичних працівників, шляхи формування мовної компетенції у майбутніх медичних працівників, питання змісту україномовної компетенції іноземних студентів тощо.

Матеріали до участі подали науковці з Тернополя, Кременця, Хмельницька, Івано-Франківська, Вінниці, Запоріжжя, Луцька, Дніпра.

У конференції взяло участь 64 науковці, з них представників Тернопільської області 50 (у т. ч. 40 співробітників університету, 6 викладачів і 1 студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 викладач Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2 викладачі Кременецького медичного коледжу імені Арсена Річинського) та 14 іногородніх із семи областей України (Хмельницька, Івано-Франківська, Вінницька, Запорізька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька).

Роботу конференції очолила завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, кандидат філологічних наук, доцент Марія Тишковець. 

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина» (Тернопіль, 2019 рік)

27-28 травня 2019 року завідувач кафедри української мови Марія Тишковець взяла участь у семінарі-нараді завідувачів і фахівців однопрофільних кафедр «Актуальні проблеми організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у ЗВО МОЗ України», що відбувся у Запорізькому державному медичному університеті. Співорганізатор наради – опорна кафедра мовознавства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». 

Завідувач кафедри української мови доц. М. П. Тишковець на семінарі-нараді завідувачів і фахівців однопрофільних кафедр «Актуальні проблеми організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у ЗВО МОЗ України» (Запоріжжя, 2019 рік)  

Завідувач кафедри української мови доц. М. П. Тишковець на семінарі-нараді завідувачів і фахівців однопрофільних кафедр «Актуальні проблеми організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у ЗВО МОЗ України» (Запоріжжя, 2019 рік) 

Цей захід відбувся з метою вдосконалення методологічної стратегії викладання дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» на основі новітніх технологій навчання та створення і впровадження у ЗВО МОЗ України вдосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних підручників і посібників.

Під час роботи семінару-наради учасники обговорювали ряд важливих питань: презентація міжкафедрального підручника з дисципліни «Українська мова як іноземна» для англомовних студентів, змістове наповнення дисципліни, інноваційні технології навчання під час викладання української мови як іноземної та створення навчальних мовних курсів на базі освітніх Інтернет-платформ. Завідувачі й фахівці однопрофільних кафедр України звернули увагу на проблеми та перспективи впровадження незалежного стандартизованого оцінювання з мови навчання для іноземних студентів ЗВО МОЗ України.

Завідувач кафедри української мови ТНМУ Марія Тишковець представила увазі мовознавців новий навчальний посібник «Українська мова як іноземна» (Тернопіль, 2018), підготовлений колективом кафедри нашого університету. 

Завідувач кафедри української мови доц. М. П. Тишковець представляє  навчальний посібник «Українська мова як іноземна», підготовлений колективом кафедри (Запоріжжя, 2019 рік) 

М. Тишковець наголосила, що посібник «Українська мова як іноземна» відповідає основним вимогам тимчасової навчальної програми для підготовки англомовних студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженої Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України у 2016 році, і призначений для використання на практичних заняттях та в самостійній роботі студентами-іноземцями першого курсу. Завідувач кафедри звернула увагу на структуру навчального посібника, його тематику, а також зауважила, що матеріал посібника підпорядкований головній меті – забезпечити базову мовленнєво-комунікативну та мовну компетенції чужоземних студентів у побутовій та навчально-професійній сферах. Такий посібник допоможе студентам оволодіти базовими графічними навичками, засвоїти найважливіші орфоепічні, лексичні та граматичні норми української літературної мови, запам’ятати основні мовленнєві формули та синтаксичні структури для вираження необхідних комунікативних намірів у чужомовному середовищі.

Завідувач кафедри української мови доц. М.П.Тишковець на семінар-нараді «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних ВНЗ»  (Харків, 2016 рік)