Наукова робота кафедри української мови спрямована на формування мовної культури вітчизняних та іноземних студентів.

Колектив кафедри здійснює прикладні і теоретичні дослідження української мови та літератури у таких напрямах: 1) структура медичної професійної мови і медичної комунікації; 2) зміст і методи викладання української мови (за професійним спрямуванням); 3) викладання української мови як іноземної; 4) українська ономастика; 5) історія мови; 6) теорія літератури.

Викладачі беруть участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах з питань функціонування української мови, регулярно рецензують нові навчальні посібники, дипломні, магістерські роботи, готують відгуки на автореферати дисертацій, ведуть активну популяризацію мовних знань поза межами університету через обласні і національні засоби масової інформації.

У 2016-2018 рр. колектив кафедри спільно з кафедрою іноземних мов працював над комплексною науково-дослідною темою «Інтерактивні засоби формування іншомовної компетенції у професійно-орієнтованому спілкуванні студентів-медиків».

З 2019 р. викладачі кафедри працюють над комплексною науково-дослідною темою «Лінгводидактичні особливості викладання української мови у медичному закладі вищої освіти». Мета НДР – вивчення сучасних лінгводидактичних особливостей викладання української мови у медичному закладі вищої освіти і виокремлення найбільш ефективних підходів у формуванні мовної компетенції вітчизняних та іноземних студентів.

Протягом 2013–2018 рр. було захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (Драч І.Д., Заліпська І.Я., Новіцька О.І., Мисик О.А.) та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Заєць М.З.); у 2019 році вчене звання доцента отримав канд. пед. наук Гаврищак І. І., у 2015 році - канд. філол. наук Зевако В.І.

За цей час співробітники кафедри української мови опублікували близько 70 статей (з них більше як 55 – у фахових виданнях) та близько 120 тез.

Наукові здобутки і напрацювання кафедри за 2019-2020 навчальний рік представлені у презентації.

Презентація.pptx

Наукові фахові видання, у яких опубліковані праці викладачів кафедри

Наукові фахові видання, у яких опубліковані праці викладачів кафедри

Результати досліджень апробовано на шістьох науково-практичних конференціях, організованих і проведених кафедрою протягом 2012–2020 років. Проблематика конференції – актуальні проблеми функціонування української професійної мови у синхронічному й діахронічному аспектах та методика її викладання.

Проведення всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина» у НОК «Червона калина» (2012 рік)

Учасники першої регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (2014 рік)

Учасники другої регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (2016 рік)

Учасники третьої регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність», присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (2017 рік)

4-5 червня 2020 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського проведена II Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна комунікація: наука, культура, медицина», організована колективом кафедри української мови і кафедри іноземних мов. Проходила конференція в онлайн-режимі у програмі Zoom.

У конференції взяло участь 70 науковців, у тому числі 41 співробітник університету, 15 викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 викладач Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2 викладачів Тернопільського національного економічного університету, 1 вчитель ЗОШ, 9 дослідників із Івано-Франківської, Вінницької, Донецької областей, а також представник Китайської народної республіки аспірант Лі Дан.

Учасники конференції розглянули актуальні проблеми мовної комунікації за такими напрямками:

1. Теоретичні основи мовної комунікації медичних працівників.

2. Професійне спілкування в полікультурному середовищі.

3. Розвиток комунікативної компетенції студентів медичних університетів.

4. Формування україномовної компетенції іноземних студентів.

5. Деонтологічні аспекти професійного мовного спілкування.

З вітальним словом від адміністрації університету до учасників звернувся проректор з наукової роботи Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор Іван Кліщ.

Спектр доповідей був досить різноманітним – від теоретичних основ мовної комунікації до практичних шляхів формування мовної компетенції у майбутніх медичних працівників.

Учасники конференції відзначили важливе значення мовної комунікації у професійній діяльності фахівців різних галузей та прийняли відповідне рішення. Акцентовано увагу на необхідності таких питань:

1. Вважати за доцільне систематично проводити науково-практичні конференції, присвячені питанням лінгводидактики, мовної комунікації, української мови за професійним спрямуванням, академічного письма.

2. Узагальнити досвід науковців щодо теоретичних і методичних аспектів української професійної мови; продовжувати роботу з написання підручників (у т.ч. електронних), навчальних посібників, методичних матеріалів із дисциплін лінгвістичного циклу.

3. Узагальнити досвід кафедр Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського щодо формування культуромовних умінь та навичок студентів, дистанційного навчання в умовах пандемії, підготовки відеолекцій.

4. З метою впровадження результатів дослідження в практику рекомендувати проводити спільні наукові дослідження з провідними науковцями НАН України, викладачами ЗВО.

5. Сприяти вдосконаленню змісту і методів викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у медичних ЗВО як такої, що забезпечує формування професійної мовної культури, інтелектуального потенціалу майбутніх лікарів.

6. Вважати доцільним впровадження в навчальний процес для всіх спеціальностей дисципліни «Академічне письмо», покликаної сформувати у студентів основи наукової комунікації, розуміння принципів академічної культури, базових засад академічної доброчесності.

7. Узагальнити передовий досвід популяризації української мови серед студентів-іноземців.

8. Активізувати компаративістичні дослідження з питань ефективності вивчення іноземних мов.

9. Продовжити вивчення проблеми розвитку пізнавальної активності студентів, творчих здібностей, спілкування в полікультурному середовищі.

10. Акцентувати увагу на проблемах спілкування лікарів з пацієнтами, анамнезу, ятрогенії.

11. Викладачам кафедри української мови ТНМУ імені І. Я. Горбачевського розпочати роботу над колективною монографією «Лінгводидактика: актуальні питання теорії та практики».

За матеріалами II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина» опубліковано збірник тез.

Науково-методичні здобутки колектив кафедри презентує й на конференціях різних рівнів.

Викладачі А. В. Вихрущ, О. І. Новіцька, І. Я. Заліпська взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Wolność – szczęście czy tragedia?», яка відбулася 17 грудня 2019 року у Вищій економічній школі в м. Стальова Воля (Польща). Міжнародна конференція мала міждисциплінарний характер і присвячена – у широкому сенсі цього слова – свободі як цінності в житті людини, нації та світу. Конференція була адресована науковцям – філологам, педагогам, філософам і психологам.

Під час роботи у конференції викладачами кафедри української мови ТНМУ імені І. Я. Горбачевського було виголошено доповіді: «Wychwanie do wolności we wspόłczesnej szkole wyższej» (А. В. Вихрущ), «Koncepcja wolności i odpowiedzialności w kulturze narodowej» (О. І. Новіцька), «Wychwanie do wolności w środkach masowego przekazu» (І. Я. Заліпська). Крім того, було обговорено спільні лінгвістичні заходи до 100 річниці від дня народження Івана Павла ІІ.

Зав. кафедри, проф. А. В. Вихрущ, доц. О. І. Новіцька, викл. І. Я. Заліпська – учасники Міжнародної наукової конференції «Wolność – szczęście czy tragedia?» (м. Сталева Воля, Польща, 2019)

6-7 червня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна комунікація: наука, культура, медицина», організована колективом кафедри української мови. Проходила конференція на базі бібліотеки Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

На конференції розглянуто актуальні проблеми мовної комунікації за різними напрямами: теоретичні основи мовної комунікації, мовна особистість медичного працівника, інтерпрофесійне та інтрапрофесійне спілкування медичних працівників, шляхи формування мовної компетенції у майбутніх медичних працівників, питання змісту україномовної компетенції іноземних студентів тощо.

Матеріали до участі подали науковці з Тернополя, Кременця, Хмельницька, Івано-Франківська, Вінниці, Запоріжжя, Луцька, Дніпра.

У конференції взяло участь 64 науковці, з них представників Тернопільської області 50 (у т. ч. 40 співробітників університету, 6 викладачів і 1 студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 викладач Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2 викладачі Кременецького медичного коледжу імені Арсена Річинського) та 14 іногородніх із семи областей України (Хмельницька, Івано-Франківська, Вінницька, Запорізька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька).

Роботу конференції очолила завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, кандидат філологічних наук, доцент Марія Тишковець.

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина» (Тернопіль, 2019 рік)

27-28 травня 2019 року завідувач кафедри української мови Марія Тишковець взяла участь у семінарі-нараді завідувачів і фахівців однопрофільних кафедр «Актуальні проблеми організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у ЗВО МОЗ України», що відбувся у Запорізькому державному медичному університеті. Співорганізатор наради – опорна кафедра мовознавства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

Завідувач кафедри української мови доц. М. П. Тишковець на семінарі-нараді завідувачів і фахівців однопрофільних кафедр «Актуальні проблеми організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у ЗВО МОЗ України» (Запоріжжя, 2019 рік)

Завідувач кафедри української мови доц. М. П. Тишковець на семінарі-нараді завідувачів і фахівців однопрофільних кафедр «Актуальні проблеми організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у ЗВО МОЗ України» (Запоріжжя, 2019 рік)

Цей захід відбувся з метою вдосконалення методологічної стратегії викладання дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» на основі новітніх технологій навчання та створення і впровадження у ЗВО МОЗ України вдосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних підручників і посібників.

Під час роботи семінару-наради учасники обговорювали ряд важливих питань: презентація міжкафедрального підручника з дисципліни «Українська мова як іноземна» для англомовних студентів, змістове наповнення дисципліни, інноваційні технології навчання під час викладання української мови як іноземної та створення навчальних мовних курсів на базі освітніх Інтернет-платформ. Завідувачі й фахівці однопрофільних кафедр України звернули увагу на проблеми та перспективи впровадження незалежного стандартизованого оцінювання з мови навчання для іноземних студентів ЗВО МОЗ України.

Завідувач кафедри української мови ТНМУ Марія Тишковець представила увазі мовознавців новий навчальний посібник «Українська мова як іноземна» (Тернопіль, 2018), підготовлений колективом кафедри нашого університету.

Завідувач кафедри української мови доц. М. П. Тишковець представляє навчальний посібник «Українська мова як іноземна», підготовлений колективом кафедри (Запоріжжя, 2019 рік)

М. Тишковець наголосила, що посібник «Українська мова як іноземна» відповідає основним вимогам тимчасової навчальної програми для підготовки англомовних студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженої Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України у 2016 році, і призначений для використання на практичних заняттях та в самостійній роботі студентами-іноземцями першого курсу. Завідувач кафедри звернула увагу на структуру навчального посібника, його тематику, а також зауважила, що матеріал посібника підпорядкований головній меті – забезпечити базову мовленнєво-комунікативну та мовну компетенції чужоземних студентів у побутовій та навчально-професійній сферах. Такий посібник допоможе студентам оволодіти базовими графічними навичками, засвоїти найважливіші орфоепічні, лексичні та граматичні норми української літературної мови, запам’ятати основні мовленнєві формули та синтаксичні структури для вираження необхідних комунікативних намірів у чужомовному середовищі.

Завідувач кафедри української мови доц. М.П.Тишковець на семінар-нараді «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних ВНЗ» (Харків, 2016 рік)

З серпня 2019 року кафедру очолює Анатолій Володимирович Вихрущ - професор, доктор педагогічних наук. Анатолій Володимирович створив наукову школу з питань історії педагогіки. Під його керівництвом захищено 6 докторських дисертацій та 39 кандидатських.