Кафедра української мови бере початок від кафедри українознавства, яку створено наказом ректора 30 червня 2011 р. Тоді на кафедрі викладали українську мову (за професійним спрямуванням), українську мову як іноземну, історію медицини. Очолювала кафедру Антоніна Пришляк, доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини, проректор з національно-патріотичної та виховної роботи (1995‑1997). Розташовувалася кафедра у лівому крилі третього поверху навчального корпусу за адресою: вул. Чехова, 3.

Колектив кафедри українознавста . Нижній ряд (зліва направо): викл. О. М. Гайда, викл. О. І. Новіцька , зав. каф. А. М. Пришляк,  викл. В. М. Винник, викл. К. Л. Бурда, викл. В. І. Зевако, ст. лаб. Г. М. Гринчишин  Верхній ряд (зліва направо): викл. О. А. Мисик, викл. Т. П. Мельник, викл. Г. В. Жмудська, завуч В. Я. Юкало,  доц. М. П. Тишковець, викл. І. Я. Заліпська , викл. І. Д. Драч (2012 рік)

Постановою вченої ради університету 28 серпня 2015 р. кафедру українознавства було перейменовано на кафедру української мови. Наказом ректора професора Михайла Корди завідувачем кафедри призначено кандидата філологічних наук, доцента Марію Тишковець (2015-2019). З 1 вересня 2015 р. кафедру української мови переведено в новий корпус університету № 11 за адресою: вул. Дорошенка, 7 (четвертий поверх). 

З серпня 2019 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Анатолій Володимирович Вихрущ.

Колектив кафедри української мови. Зліва направо: викл. І. Я. Заліпська, ст. лаб. М. П. Мазур, ст. викл. К. Л. Стефанишин, доц. О.І. Новіцька, доц. В. І. Зевако, доц. М. П. Тишковець, доц. І. Д. Драч, викл. М. І. Руденко, зав. кафедри, проф. А. В. Вихрущ, ст. лаб. О. В. Назарук, ст. викл. Л. П. Шеремета, викл. О. А. Мисик, доц. Т. П. Мельник, доц. І. І. Гаврищак (2019 рік)

На кафедрі викладають дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна», «Академічне письмо». Нині до штату кафедри входить 1 професор (доктор педагогічних наук), 10 доцентів (7 кандидатів філологіч. наук, 3 кандидати педагогіч. наук), 4 викладачі (2 кандидати філолог. наук та 2 кандидати педагог. наук), 2 старші лаборанти.

Наказом №316 від 23 червня 2021 року затверджено рішення вченої ради з питання «Про сприяння розвитку державної мови в умовах медичного університету», розробниками якого є завідувач кафедри української мови Анатолій Вихрущ та викладачі кафедри.

Історично кафедра української мови пов’язана зі створеною 1991 р. кафедрою філософії та українознавства (завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент Микола Кубаєвський). Саме на цій кафедрі у 1994 / 1995 н. р. в нашому ВНЗ розпочато викладання курсу «Ділова українська мова». Тоді було обрано за конкурсом викладачами, невдовзі – старшими викладачами цієї кафедри українських філологів, випускників Тернопільського державного педагогічного інституту Володимира Юкала та Ірину Майданюк.

З 1 вересня 1998 до 1 вересня 2001 р. ділову українську мову викладають на кафедрі української та іноземних мов (завідувач – кандидат педагогіч. наук, доцент Мирослав Закалюжний). У ці роки активно приїжджають на навчання громадяни з інших держав, на кафедрі починають викладати українську мову як іноземну. В.Я. Юкало видає перший в Україні посібник з ділової української мови для студентів вищих медичних закладів освіти – книжку «Культура мови» (Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 77 с.), публікує мовні поради у газетах «Медична академія» і «Ваше здоров’я». І.З. Майданюк друкує (у співавторстві) навчальний посібник «Українська мова: Практичний курс для іноземців» (Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 318 с.), що на десятиліття став необхідним помічником для новоприбулих студентів з інших країн у вивченні української мови як іноземної.

З 1 вересня 2001 по 25 червня 2003 р. українську мову знову переведено на кафедру філософії та українознавства (завідувач – кандидат історич. наук, доцент Василь Ухач). Тоді на кафедрі з’явилося два кандидати філологічних наук із спеціальності 10.02.01 – українська мова. Так, у вересні 2002 р., після закінчення аспірантури і успішного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, почала працювати викладачем кафедри випускниця Тернопільського педагогічного університету Марія Тишковець, 2004 р. стала старшим викладачем, 2007 – доцентом. У травні 2003 р. старший викладач Володимир Юкало захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Від 25 червня 2003 до 15 липня 2005 р. українську мову читали на кафедрі філософії, суспільних наук та історії медицини (завідувач – канд. медич. наук, доц. Ольга Литвинова); від 15 липня 2005 до 2006 р. – на кафедрі іноземних мов та суспільних наук (завідувач – канд. філософ. наук, доц. Галина Паласюк); від 2006 р. до 4 березня 2009 р. – на кафедрі інформатики, іноземних мов та суспільних наук (завідувач – доктор фізико-математич. наук, проф. Василь Марценюк); від 4 березня 2009 до 30 червня 2011 р. – на кафедрі філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов (завідувач – канд., згодом доктор медич. наук, проф. кафедри анатомії людини Антоніна Пришляк); від 30 червня 2011 до 28 серпня 2015 р. – на кафедрі українознавства (завідувач – проф. А.М. Пришляк), від 28 серпня 2015 р. – на кафедрі української мови (завідувач – док. пед наук, проф. А. В. Вихрущ, раніше - канд. філологіч. наук, доц. М.П Тишковець (2015-2019). 

Методичну нараду проводить завідувач кафедри проф. А. М.Пришляк.  Зліва направо: викл. В. М. Винник,  викл. Т. П. Мельник, викл. К. Л. Стефанишин, викл. О. І. Новіцька, доц. В. І.Зевако, проф. А. М. Пришляк, викл. О. А. Мисик, викл. О. М. Гайда,  викл. І. Д. Драч, доц. В. Я. Юкало,     доц. М. П.Тишковець, викл. Г. В. Жмудська  (2015 рік)

У різні роки викладачами української мови працювали українські філологи Володимир Юкало, Ірина Майданюк, Софія Гарбуз, Людмила Лазарчук, Тетяна Саварин, Ганна Осадко, Оксана Горленко, Оксана Леськів, Марія Тишковець, Оксана Новіцька, Галина Жмудська, Ігор Драч, Оксана Мисик, Марія Редьква, Вікторія Винник, Ольга Гайда, Валентина Зевако, Катерина Стефанишин, Ірина Заліпська, Тетяна Мельник, Ігор Гаврищак, Людмила Шеремета, Марта Руденко, Мар’яна Заєць.

Колектив кафедри української мови. Нижній ряд (зліва направо): доц. О. І.Новіцька , зав. каф. М. П. Тишковець , завуч  В. Я.Юкало, ст. лаб. О. В.Назарук , Верхній ряд (зліва направо): доц. В. І.Зевако , доц. Т. П.Мельник, викл. І. І.Гаврищак , доц. І. Д.Драч, викл. Л. П.Шеремета , викл. О. А.Мисик , викл. М. З.Заєць (2016 рік)

З 2010 р. суттєво поліпшилось кадрове забезпечення викладання української мови, активізувалася наукова, методична і виховна робота кафедри. На вакантні викладацькі посади у вересні 2011 р. було прийнято двох кандидатів філологіч. наук В.І Зевако, Т.П. Мельник, кандидата педагогіч. наук К.Л. Бурду, у вересні 2012 і 2013 р. відповідно двох кандидатів педагогіч. наук І.І. Гаврищака і Л.П. Шеремету. 2011 р. кандидатові філологіч. наук В.Я. Юкалу вручено атестат доцента. 2013 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук захистили викладачі кафедри І.Я. Заліпська, І.Д. Драч, 2014 – О.І. Новіцька, 2015 кандидат філологіч. наук В.І. Зевако одержала атестат доцента, на посади доцентів переведено викладачів І.Д. Драча (2014), Т.П. Мельник (2015), О.І. Новіцьку (2015), на посаду старшого викладача – Л.П. Шеремету (2015).

Колектив кафедри української мови. Перший ряд (зліва направо): викл. І. І. Гаврищак ,  зав. каф. М. П. Тишковець, доц. Т. П. Мельник. Другий ряд: (зліва направо): завуч  В. Я. Юкало, викл. О. А. Мисик, доц. В. І. Зевако, доц. О. І. Новіцька. Третій ряд:   ст. лаб. М. З.Заєць, доц. І. Д. Драч, ст. викл. Л. П. Шеремета, лаб. О. В. Назарук  (2016 рік)

Колективом кафедри проведено 2 всеукраїнські та 3 регіональні науково-практичні конференції: «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій» (2010), «Мовна комунікація: наука, культура, медицина» (2012), «Українська професійна мова: історія і сучасність» (2014, 2016, 2017). Видано підготовлений викладачами кафедри 2 посібники «Українська мова для іноземних студентів» (Тернопіль : ТДМУ, «Укрмедкнига», 2013. – 287 с.; Тернопіль : ТДМУ, «Укрмедкнига», 2017. – 327с.). Доц. Юкало В.Я. є співавтором національного підручника з української мови за професійним спрямуванням, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (Київ : ВСВ «Медицина», 2017. – 359 с.).

Учасники всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина» (2012 рік)

Доц. В.Я. Юкало, доц. В.І. Зевако, завідувач кафедри української мови доц. М.П.Тишковець брали активну участь у нарадах і семінарах з питань викладання дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна» у вищих навчальних закладах, що відбувалися в 2009‑2016 роках у Києві, Івано-Франківську, Харкові.

У навчальних планах 2010 р. ділову українську мову було замінено на курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)», до речі, загалом побудований на засадах, викладених у методичних статтях В.Я. Юкала кінця 90‑х рр. Було переглянуто усю навчально-методичну документацію відповідно до нових вимог. Розпочато викладання іноземним громадянам державної мови як окремої навчальної дисципліни.

На кафедрі діє студентський науковий гурток. Члени гуртка неодноразово брали участь в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, займаючи призові місця. У 2014 р. студентка 14 групи І курсу медичного факультету Зоряна Вівчар перемогла у фіналі ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Переможницю нагороджено дипломом першого ступеня та іменною стипендією МОН України. Доцент В. Зевако, що підготувала студентку до конкурсу, одержала грамоту МОН України.

Викладачі беруть участь у фундаментальних і прикладних мовознавчих дослідженнях, у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах з питань функціонування української мови, регулярно рецензують нові навчальні посібники, дипломні, магістерські роботи, готують відгуки на автореферати дисертацій, ведуть активну популяризацію мовних знань поза межами університету через обласні і національні засоби масової інформації.

Завершено науково-дослідні роботи кафедри: «Формування мовної компетенції у студентів медичних ВНЗ під час вивчення гуманітарних і суспільних дисциплін» (2010‑2012), «Реалізація літературних норм у комунікації медичних працівників» (2013‑2015). Нині викладачі кафедри виконують НДР на тему «Інтерактивні засоби формування іншомовної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків». Щорічно викладачі публікують 10-15 статей у фахових виданнях. За науковим потенціалом кафедра є однією з найпотужніших серед аналогічних за профілем кафедр медичних вищих навчальних закладів України.

Отже, викладачами кафедри досліджено широке коло питань професійного спілкування лікарів, формування літературної мови, культури медичної професійної мови. Розроблено концепцію формування мовної компетенції майбутніх лікарів. У навчальний процес впроваджено новітні програми і методики викладання української мови (за професійним спрямуванням) для студентів медичних ВНЗ. Розпочато викладання іноземним громадянам державної мови як окремої навчальної дисципліни. На кафедрі зібрано науково-кадровий потенціал, здатний до вирішення складних питань мовознавства та лінгводидактики.