Викладачі кафедри української мови забезпечують здійснення навчального процесу для вітчизняних та іноземних студентів із дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)» «Українська мова як іноземна» й «Академічне письмо», "Основи української медичної термінології", "Культура української медичної мови та спілкування", "Професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом", "Основи медичних комунікацій" тощо. Викладання дисциплін ведеться українською та англійською мовами.

З 12 березня по 2 квітня 2024 року тривали курси підвищення педагогічної кваліфікації «Закономірності розвитку педагогічної майстерності викладача» для науково-педагогічних працівників ТНМУ. Кураторами курсу були завідувач кафедри української мови, доктор педагогічних наук, професор Анатолій Вихрущ і кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Надія Олійник.

Програма курсів була розрахована на 3 кредити ЕКТС (90 годин). Заняття відбувалися дистанційно з використанням платформи Microsoft Teams. 28 викладачів сумлінно слухали і працювали, щоб підвищити кваліфікацію, удосконалити педагогічну майстерність, набути нових знань, умінь і навичок у педагогічній діяльності.

На своїх заняттях Анатолій Вихрущ передавав курсантам свій педагогічний досвід, знайомив із новинками наукової літератури з педагогіки, інноваційними педагогічними технологіями і можливостями їх упровадження в освітній процес закладу вищої медичної освіти. Учасники мали змогу проаналізувати і обговорити різноманітні педагогічні ситуації, отримати компетентні відповіді на свої запитання.

Разом з Надією Олійник слухачі обговорювали поняття педагогічної майстерності, напрямів її розвитку в Україні і світі, складових, що формують успішний навчальний процес; окреслювали роль і місце науково-педагогічного працівника у сучасному закладі вищої освіти, форми взаємодії зі студентами на заняттях і у позанавчальний час, способи формування іміджу викладача, його присутність у соціальних мережах тощо.

Завідувач кафедри Анатолій Вихрущ і доцентка Надія Олійник проводять курси підвищення педагогічної кваліфікації «Закономірності розвитку педагогічної майстерності викладача» (2024 рік)

У 2023 році викладачі кафедри працюють на удосконаленням методики проведення практичних занять в умовах дистанційної взаємодії. 

Заняття з іноземними студентами проводить доцент Надія Олійник (2023 рік)

Заняття зі студентами медичного факультету проводить доцент Ірина Заліпська (2023 рік)

Виклики сьогодення, зокрема робота в умовах карантинних обмежень, стимулюють до пошуків нових методів роботи зі студентами. Викладачі кафедри активно працюють над навчально-методичною базою для забезпечення якісного навчального процесу.

Доц. І. Я. Заліпська проводить заняття іноземним студентам (2022 рік)

Робота над практичними завдання (2022 рік)

Викладачі кафедри української мови презентували іноземним студентам новий навчальний посібник «Професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом». Авторський колектив (Вихрущ А. В., Драч І. Д., Заліпська І. Я., Зевако В. І., Мельник Т. П., Мисик О. А., Новіцька О. І., Олійник Н. Я., Стефанишин К. Л., Руденко М. І., Тишковець М. П., Шеремета Л. П.) уклав посібник для студентів медичних закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина» (другий магістерський рівень вищої освіти) із кваліфікацією «Лікар». Зауважимо, що матеріали до тем, створені колективом авторів, базуються на отриманих знаннях із «Української мови як іноземної» і передбачають забезпечення комунікативних потреб студентів у навчально-професійній і навчально-науковій сферах; закладають основи фахової мови медика з перспективою їх подальшого використання у професійній діяльності; продовжують формувати мовну компетенцію, комунікативні навички майбутніх спеціалістів.


Доц. Л. П. Шеремета, викл. О. А. Мисик та доц. І. І. Гаврищак презентують студентам посібник «Професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом» (2021 рік)

У навчальному посібнику схарактеризовано засадничі положення дидактики вищої школи. Репрезентовано лексичний та граматичний матеріал професійного спілкування медика у відділеннях кардіології, гастроентерології, акушерстві і гінекології, пульмонології, оториноларингології, дерматології, офтальмології, травматології, хірургії, педіатрії, у відділенні  інфекційних хвороб, а також професійного спілкування парамедика під час надання екстреної допомоги.

Доц. М. П. Тишковець  під час заняття з української мови (за професійним спрямуванням)  (2021 рік)

Доц. М. П. Тишковець  під час заняття з української мови як іноземної з іноземними студентами  (2021 рік)

Заняття з української мови як іноземної проводить викл. М. І. Руденко (2020 рік)

Заняття з української мови (за професійним спрямуванням) проводить доц.  В. І. Зевако (2020 рік)

Опановуючи українську мову (за професійним спрямуванням), студенти засвоюють основні поняття з курсу, усвідомлюють значущість державної мови у професійному спілкуванні, в оволодінні основами фахової мови медичного працівника та опануванні норм укладання медичних документів. Студенти оволодівають навичками: виявлення специфіки функціонування усної і писемної форм ділової мови відповідно до фаху; застосування лексико-граматичної категорії сучасної української літературної мови для вироблення оптимальної мовної поведінки в професійній сфері, оволодіння термінологічною лексикою, навичками роботи з вузькоспеціалізованими словниками, аналізу доцільності використання лексичних, морфологічних, синтаксичних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів; використання усних та писемних норм мовленнєвого етикету в професійній діяльності медичного працівника; вільного володіння лексикою і термінологією своєї спеціальності, редагування й аналізу фахових текстів відповідно до норм сучасної літературної української мови, уникання порушень стилістичних норм при складанні ділових та фахових текстів, розрізнення термінів і номенклатурних назв, використання усталених мовних конструкцій офіційно-ділового стилю при складанні тексту документа, використання слів іншомовного походження та добору до них українських відповідників при складанні фахової документації, укладання основних адміністративно-канцелярських і медичних документів, а також редагування перекладних текстів.

                     Заняття з української мови (за професійним спрямуванням) проводить  доцент М. П. Тишковець (2019 рік)

 Метою дисципліни «Українська мова як іноземна» є успішне оволодіння студентами-іноземцями сучасною українською літературною мовою, закладення основ мовленнєвої підготовки для успішного навчання у вищому медичному навчальному закладі, формування комунікативної культури студентів у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах, вироблення умінь та навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.

Заняття з української мови як іноземної проводить викл. Н. Я. Олійник  (2019 рік)

Викладачі кафедри використовують інноваційні методи та прийоми, різні форми роботи й активно залучають допоміжний матеріал. У контексті сучасної освіти і самоосвіти такою, наприклад, є Національна платформа з вивчення української мови для англомовних осіб «SpeakUkraine», на презентації якої побували представники кафедри української мови ТДМУ – завідувач кафедри, доцент Марія Тишковець та викладач Оксана Мисик. Сайт створено в 2018 році на замовлення Міністерства інформаційної політики України і на виконання Указу Президента про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови (№156/2018) Асоціацією інноваційної та цифрової освіти й Академією навичок. До участі у заході запрошені вище керівництва держави, представники посольств і дипломатичних місій в Україні, представники освітніх установ та організацій, які зацікавлені у використанні даного продукту.  

Завідувач кафедри доц. М. П. Тишковець та викл. О. А. Мисик на презентації Національної платформи з вивчення української мови для англомовних осіб «SpeakUkraine» (Київ, 2019 рік)

Завідувач кафедри доц. М. П. Тишковець та викл. О. А. Мисик з одним із розробників Національної платформи з вивчення української мови для англомовних осіб «SpeakUkraine»  Віталієм Зубковим (Київ, 2019 рік)

Розробники проекту пропонують для вивчення 25 найчастіше вживаних тем, майже 100 уроків для швидкого опанування української мови, що доповнить роботу викладачів української як іноземної на заняттях. Окрім цього, усі охочі вивчити українську мову як іноземну можуть знайти посилання на електронні ресурси, підручники з української мови для іноземців, мобільні додатки, які допоможуть у вивченні української мови. 

Із 2017 року на кафедрі української мови розпочалося викладання курсу «Академічне письмо» для вітчизняних студентів медичного факультету спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Науковці кафедри ставлять перед собою завдання сформувати у студентів розуміння принципів академічної культури, базових засад академічної доброчесності та навичок її дотримання; розвиток навичок публічного виступу і наукової дискусії; уміння використовувати мову академічного письма як мистецтва самопрезентації; формування культури оформлення наукового тексту; допомогти студентам медичних спеціальностей досконало засвоїти усю необхідну інформацію з точки зору вимог наукового стилю та сучасної української наукової мови щодо написання медичних наукових досліджень; виробити вміння і навички аналітичного опрацювання різних джерел наукової інформації, правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети наукового спілкування; навчити студента проводити якісні наукові дослідження; сприяти популяризації наукової діяльності у студентській аудиторії. 

          Заняття з української мови (за професійним спрямуванням) проводить доц. В. Я.  Юкало (2018 рік)

У розпорядженні кафедри є сім навчальних кімнат. З них чотири обладнано мультимедійною технікою, з допомогою якої вітчизняним студентам демонструють презентації теоретичного матеріалу до занять. Не менш важливим є використання вказаної апаратури на заняттях з іноземними студентами, що сприяє оволодіванню мовою щоденного спілкування, адаптації студентів-іноземців до життя й навчання в умовах українськомовного середовища. 

Заняття з української мови як іноземної проводить доц. О. І. Новіцька  (2019 рік)

Викладачами кафедри розроблено низку роздаткового навчального матеріалу, який використовується через комплекс вправ на практичних заняттях з дисципліни «Українська мова як іноземна». Застосування наочності у процесі формування іншомовної лексичної компетенції є доцільним і результативним, а також урізноманітнює способи подачі нового матеріалу, його закріплення та здійснення перевірки знань.  

Роздатковий матеріал, який використовується на практичних заняттях (2019 рік) 

Роздатковий матеріал, який використовується на практичних заняттях (2019 рік) 

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені українською мовою. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями мовознавства та педагогіки вищої школи. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.

Старший лаборант М. П. Мазур  у методичному кутку кафедри (2018 рік) 

Щосеместрово викладачі кафедри беруть активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться оновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням наочного матеріалу. 

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями.

Щомісячно викладачами кафедри української мови проводиться аналіз поточної успішності студентів, відвідування ними практичних занять. Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відпрацювань студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять. У 2016-2017 н.р. були розроблені матриці компетентностей, які внесені у робочі навчальні програми та методичні вказівки для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, ННІ медсестринства та факультету іноземних студентів. 

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки – сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу. Для її підготовки та видання на кафедрі створюються творчі колективи. Викладачі кафедри української мови є авторами і співавторами 5 посібників із відповідних предметів, а також 2 підручників, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації. 

Посібники та підручники, які використовуються у навчальному процесі кафедри (2019 рік)

5 вересня 2019 року на кафедрі української мови проведена зустріч з менеджерами видавництва “Нова книга”. Катерина Левицька і Марія Сахарова розповіли про можливості методичного забезпечення навчання студентів. Професор Анатолій Вихрущ звернув увагу на важливість дидактичних фільмів, тренінгів, специфіку вивчення української мови студентами-іноземцями. Особливу зацікавленість у представників видавництва викликали навчально-методичні посібники, які підготували викладачі кафедри («Українська мова як іноземна», 2017 р. та 2018 р.). У процесі зустрічі обговорювалися можливі шляхи подальшої співпраці.

Зав. кафедри, проф. А. В. Вихрущ із менеджерами видавництва "Нова книга"   К. Левицькою та М. Сахаровою (2019 рік) 

Щороку викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації педагогічної майстерності. У 2015 році викладачі кафедри української мови: доц. М. П. Тишковець, доц. В. Я. Юкало, доц. І. І. Гаврищак, доц. І. Д. Драч. У 2018 році викладачі кафедри: доц. В. І. Зевако, ст. викл. К. Л. Стефанишин, викл. І. Я. Заліпська та викл. М. І. Руденко отримали посвідчення школи молодого викладача. У 2018 році викл. М. І. Руденко розпочала заочне навчання у магістратурі при факультеті іноземних мов за спеціальністю «Германо-романська філологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка.

Кожного року завідувач бере участь у семінарах-нарадах завідувачів кафедр, які проводяться на базі вищих навчальних закладів медичного профілю.

Доц. М. П. Тишковець, проф. А. В. Вихрущ, доц. Т. П. Мельник презентують новий підручник з української мови як іноземної  (2019 рік)

Завідувач кафедри М. П. Тишковець на нараді-семінарі завідувачів кафедр української мови (Харків, 2018 рік)