Навчальна робота

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» – для вітчизняних студентів медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів та ННІ медсестринства.

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні основоположних понять з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», усвідомленні значущості державної мови у професійному спілкуванні, в оволодінні основами фахової мови медичного працівника та опануванні норм укладання медичних документів.

«Українська мова як іноземна» – для студентів факультету іноземних студентів.

Мета дисципліни – успішне оволодіння студентами-іноземцями сучасною українською літературною мовою, закладення основ мовленнєвої підготовки для успішного навчання у вищому медичному навчальному закладі, формування комунікативної культури студентів у сфері професійного спілкування в його усній та писемній формах, вироблення умінь та навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.

«Академічне письмо» – для вітчизняних студентів медичного факультету, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія».

Мета вивчення дисципліни – сформувати у студентів розуміння принципів академічної культури, базових засад академічної доброчесності та навичок її дотримання; розвиток навичок публічного виступу та наукової дискусії; уміння використання мови академічного письма як мистецтва самопрезентації; формування культури оформлення наукового тексту; допомогти студентам медичних спеціальностей досконало засвоїти усю необхідну інформацію з точки зору вимог наукового стилю та сучасної української наукової мови щодо написання медичних наукових досліджень; виробити вміння і навички аналітичного опрацювання різних джерел наукової інформації, правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети наукового спілкування; навчити студента проводити якісні наукові дослідження; сприяти популяризації наукової діяльності у студентській аудиторії.

Заняття з української мови (за професійним спрямуванням) проводить

зав. кафедри Тишковець М. П. (2015 р.)

Заняття з української мови як іноземної проводить

доц. Новіцька О. І. (2013р.)

Заняття з української мови як іноземної проводить доц. Новіцька О. І. (2015р.)

Заняття з української мови (за професійним спрямуванням) проводить доц. Юкало В. Я. (2015 р.)