Семінар-нарада завідувачів кафедр «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних ВНЗ» (м. Івано-Франківськ, м. Яремче, 22-23 травня 2017 р.)

З метою вдосконалення методологічної стратегії викладання дисципліни «Українська мова як іноземна» 22–23 травня 2017 року на базі опорної кафедри у ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» відбувся семінар-нарада завідувачів кафедр української мови. У цьому заході взяла участь завідувач кафедри української мови доц. Тишковець М.П.

На семінар-нараді було прийнято рішення:

1. Беручи до уваги положення наказу МОН України від 18.08.2016 р. № 997 про вивчення іноземними студентами державної мови, рекомендувати колективам викладачів відповідних кафедр ВНЗ МОЗ України:

1) максимально сприяти реалізації зазначеної вимоги наказу;

2) спиратися на багаторічний досвід педагогічної діяльності кафедр провідних вишів, які забезпечують мовну підготовку іноземних громадян медичного та фармацевтичного напрямів.

2. Відповідно до закону України «Про вищу освіту» (стаття 48 «Мова викладання у вищих навчальних закладах»), клопотати перед МОЗ України про введення в навчальні плани підготовки іноземних громадян і обов'язкове вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна» студентами, які обрали англійську / російську форму навчання чи будь-яку іншу недержавну мову навчання.

3. Організувати вивчення, викладання й оцінювання навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» у ВНЗ МОЗ України відповідно до представленої на семінарі-нараді Примірної програми навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація», укладеної на основі Стандартів вищої медичної та фармацевтичної освіти України та Загальноосвітнього стандарту з української мови як іноземної (А1 – Початковий рівень; А2 – Базовий рівень; В1 – І середній рівень тощо), за дорученням ЦМК з ВМО МОЗ України (лист від 03.03.2017 № 23-01-9/64).

4. У зв’язку зі зменшенням питомої ваги аудиторної роботи (через скорочення гуманітарної складової у ВНЗ МОЗ України) оптимізувати організацію різних форм індивідуальної позааудиторної навчально-пізнавальної діяльності студентів відповідно до принципів знаково-контекстного навчання, при якому реалізується установка на майбутню професійну діяльність.

5. Вважати компетентнісний підхід пріоритетним у викладанні дисципліни «Українська мова як іноземна» як такий, що передбачає мотиваційні, когнітивні, аксіологічні, операційно-технологічні, рефлексивні й інші результати навчання, які відображають розширення не тільки знань, умінь і навичок, а й набуття досвіду емоційно-ціннісного ставлення до дійсності.

6. Рекомендувати викладачам на заняттях з української мови як іноземної:

1) враховувати культурологічний та краєзнавчий аспекти у викладанні, залучаючи культурознавчі матеріали, а також аудіовізуальні засоби для впровадження в навчання методологічних принципів ейдетики тощо;

2) впроваджувати відповідний навчально-методичний супровід, спрямований на становлення та розвиток самосвідомості (образ «Я – особистість»), діяльності («Я – фахівець») та комунікації («Я – професіонал») майбутнього випускника ВНЗ МОЗ України;

3) оптимізувати роботу над створенням навчально-методичного забезпечення з урахуванням інноваційних освітніх технологій, зокрема дистанційних ресурсів та інтерактивних методів навчання.

7. У зв’язку з необхідністю покращення рівня навчально-методичного супроводу дисципліни «Українська мова як іноземна» рекомендувати:

1) однопрофільним кафедрам вищих навчальних закладів МОЗ України сформувати електронну базу наявних навчально-методичних джерел із дисципліни «Українська мова як іноземна» (підручників, посібників тощо);

2) опорній кафедрі ДВНЗ «ІФНМУ» створити на основі отриманих матеріалів електронну бібліотеку.

8. Опорній кафедрі мовознавства ДВНЗ «ІФНМУ» розпочати роботу над формуванням авторського колективу для створення національного підручника з навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна», враховуючи вимоги наказу МОЗ України від 22 червня 2010 року №502 «Про затвердження робочих груп з питань підготовки національних підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України».

9. Опорній кафедрі мовознавства ДВНЗ «ІФНМУ» напрацювати концепцію національного підручника з навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна», беручи до уваги наступні концептуальні положення:

1) узгодженість структури підручника з основними положеннями Примірної навчальної програми (Київ, 2017) та передбаченими в ній основними стратегічними напрямами навчання української мови як іноземної - змістовими лініями (мовленнєвою, мовною, соціокультурною, діяльнісною або стратегічною), які реалізуються відповідно до освітньо-наукових потреб студентів та формують їхню комунікативну компетентність;

2) врахування найбільш відповідних комунікативно-когнітивного, акмеологічного, аксіологічного, професійно зорієнтованого, соціокультурного, компетентнісного, діяльнісного підходів до організації змісту навчального матеріалу з дисципліни;

3) реалізація в структурі підручника загальних та спеціальних лінгводидактичних принципів – науковості, систематичності і послідовності, наступності та перспективності, доступності, зв’язку теорії з практикою; діалогізації, професійно-комунікативного спрямування, ситуативності, систематизації та індивідуалізації, домінантної ролі вправ.

10. Порушити клопотання перед МОЗ України про доручення опорній кафедрі мовознавства ДВНЗ «ІФНМУ» організувати в якості педагогічного експерименту школи з підвищення кваліфікації викладачів української мови як іноземної (з однопрофільних кафедр).