Наукові публікації доц. В. І. Зевако

  • Зевако В.И. Специфика безударного вокализма говоров северной части восточнополесского ареала / В. И. Зевако // Славянские чтения 2020 : Сборник м-лов междунар. науч-практ. конф., Республика Башкортостан, Стерлитамак, 18–19 мая 2020. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2020. – С. 25–36.

  • Зевако В.І. Система вправ і завдань для формування професійно орієнтованого спілкування майбутніх лікарів (на матеріалі теми «Медицина. Медичні спеціальності. Медичний персонал») з української мови як іноземної / В. І. Зевако // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 13. – С. 90–94.

  • Зевако В.І. Система вправ і завдань для формування професійно орієнтованого спілкування майбутніх лікарів (на матеріалі теми "Медицина. Медичні спеціальності. Медичний персонал") / В.І. Зевако // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. - 2019. - Вип. 13. - 90-94.

  • Зевако В.І. Фонетичні зміни, пов’язані з випадінням звуків, у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини / В.І. Зевако // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2018. – Вип. 3 (71). – С. 81–84.

  • Стефанишин К.Л., Зевако В.І. Вивчення теми «У магазині» на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка для викладача / К.Л. Стефанишин, В.І. Зевако // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. – 2018. – Вип. 4. – Т. 1.– С. 80–84.

  • Зевако В.І. Звукові явища на початку слова у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини / В. І. Зевако // STUDIA LINGUISTICA. – К. : Київський університет, 2017. – Вип. 10. – С. 69–78.

  • Зевако В.І., Новіцька О.І. Займенники прикметникового типу сіверської говірки: фонетичні та семантико-граматичні особливості / В. І. Зевако, О.І. Новіцька // Славянские чтения – 2017 : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 16 – 18 мая 2017 г. / отв. ред. Л.В.Климина. – Стерлитамак: Стерлитамаксий филиал БашГУ, 2017. – С. 28 – 33.

  • Новіцька О.І., Зевако В.І. Семантична деривація побутової лексики Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька, В. І. Зевако // Zbiór artykułów naukowych // Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju" (30.01.2017–31.01.2017). – Warszawa: Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 27–31.

  • Зевако В.І. До історії створення системи слов’янського письма. – [Електронний ресурс] : Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Електрон. текст. дані. – [Т.] – 2015. – Режим доступу:ttps://docs.google.com/file/

  • Зевако В.І. Фонетико-граматичні особливості східнополіських говірок Новгород-Сіверщини / В. І. Зевако // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Хмельницький : ХмЦНП, 2015. – Вип. 8. – С. 64–67.

  • Зевако В.І. Формування мовної культури майбутнього лікаря при вивченні медичної термінології (практичні матеріали) / В. І. Зевако // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, 2014. – Вип.11. – С. 267–274.

  • Зевако В.І. , Пришляк А.М., Юкало В.Я. Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників / В.І. Зевако, А.М. Пришляк, В.Я. Юкало // Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 52–55.

  • Зевако В.І. Про деякі білоруські особливості говірок північної Чернігівщини у зв’язку з проблемами їхнього групування / В. І. Зевако // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, 2014. – Вип.10. – С. 39–47.

  • Тишковець М.П., Зевако В.І. Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів / М.П. Тишковець, В. І. Зевако, // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Збірник наукових праць – Львів : Львівський національний університет імені І. Франка. – 2014. – Вип. 9. – С. 85–93.

  • Зевако В.І., Бурда К.Л., Пришляк А.М. Формування професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків / В. І. Зевако, К.Л. Бурда, А.М. Пришляк // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 123–126.

  • Зевако В.І. Диференціація східнополіських говірок Новгород-Сіверщини за фонетичними ознаками / В. І. Зевако // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Філологічні науки – 2012. – Кн. 1. – С. 39–42.

  • Зевако В.І., Бурда К.Л., Мельник Т.П. та ін.. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря / В. І. Зевако, К.Л. Бурда, Т.П. Мельник та ін. // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74–76.

  • Зевако В.І. Історичний аспект міждіалектних контактів у північній частині східнополіського ареалу (фонетика) / В. І. Зевако // STUDIA LINGUISTICA. Рецепція наукової спадщини професора Станіслава Семчинського і сучасна філологія. – К.: Київський університет, 2011. – Вип. 5 – С. 100–105.

  • Климина Л.В., Зевако В.И. Художественная речь Н.В. Гоголя на занятиях по русскому языку / Л. В. Климина, В. И. Зевако // Современная филология в контексте взаимодействия языков и культур: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Стерлитамак, 2011. – С.153–156.

  • Зевако В.І. Обрядова мова на тлі місцевих говірок (за А. Річинським) / В. І. Зевако // Арсен Річинський і проблеми помісної Української Церкви: Науковий збірник Міжнародних Річинських читань. – Тернопіль, Видавн. центр Галицького інституту, 2008. – С. 67–71.

  • Зевако В.І. Логічні помилки в журналістських текстах (на матеріалі газет «Місто» та «Маркет», Тернопіль) / В. І. Зевако // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2008. – Вип. 17. – С. 227–229.

  • Зевако В., Бурда К. «Не бійтесь заглядати у словник», або ще раз про мовні помилки місцевої преси / В. Зевако, К. Бурда // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Збірник наукових праць. – Тернопіль – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – Т. 2. – С. 10–13.

  • Зевако В.І. Діалектні форми типу несом: лінгвогеографія та походження / В. І. Зевако // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К., 2000. – С. 246–250.

  • Зевако В.І. Говори північної Чернігівщини у системі діалектів української мови (історико-лінгвістичні матеріали) / В. І. Зевако // Славістичні записки. – Тернопіль, 1999. – № 1. – С. 52–55.

  • Зевако В.І. Про історичну зумовленість діалектних явищ / В.І.Зевако // Славістичні записки. – Тернопіль, 1998. – № 1 – 2. – С. 10–12.

  • Зевако В.И. К вопросу об украинском аканье / В. И. Зевако // Slavika Tarnopolensia. – Тернопіль, 1996. – С. 27–32.

  • Зевако В.И. О смысле текста и основных этапах его постижения / М.Н. Левкив, В. И. Зевако, // Методологія наукового пізнання: Збірник статей і тез доповідей ІІІ Тернопільських науково-методологічних читань до 110-річчя З.М.Завірського. – Тернопіль, 1993. – С. 91–95.

  • Зевако В.И., Левкив М.Н. Словообразовательные экспрессивы в говорах Новгород-Северского района / В. И. Зевако, М.Н. Левкив // Методологія культурного процесу. Проблеми міфології, фольклористики, літературознавства, мовознавства: До 135-річчя О. Брюкнера: Тези та матеріали. – Тернопіль, 1991. – С. 36–38.

  • Зевако В.І. Фонетико-морфологічні особливості говірки з контактної зони / В.І. Зевако // Проблеми взаємодії української та російської філології: Збірник наукових праць Тернопільського державного педагогічного інституту. – Тернопіль, 1990. – С. 30–41.