Наукові публікації доцента В. І. Зевако

  • Зевако В. І. Про українсько-білоруські міжмовні зв’язки у частині східнополіських говорів (спроба етимологічного аналізу) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 2022. 54. – С. 54-57.

  • Зевако В.І. Асимілятивні зміни як фонетична ознака східнополіських говірок // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : «Філологія». 2021. № 47. Т. 1. - 2021. С. 87-90.

  • Зевако В.І. Від каптура до коптура: розвиток значення однієї діалектної лексеми (етимологічна розвідка) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – 2021. – Випуск 32. С. 65-68.

  • Зевако В.І. Система вправ і завдань для формування професійно орієнтованого спілкування майбутніх лікарів (на матеріалі теми «Медицина. Медичні спеціальності. Медичний персонал») з української мови як іноземної // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 13. – С. 90–94.

  • Зевако В.І. Система вправ і завдань для формування професійно орієнтованого спілкування майбутніх лікарів (на матеріалі теми "Медицина. Медичні спеціальності. Медичний персонал") // Інноваційна педагогіка. - 2019. - Вип. 13. - С. 90-94.

  • Зевако В.І. Фонетичні зміни, пов’язані з випадінням звуків, у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологія. – 2018. – Вип. 3 (71). – С. 81–84.

  • Стефанишин К.Л., Зевако В.І. Вивчення теми «У магазині» на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка для викладача // Інноваційна педагогіка. – 2018. – Вип. 4. – Т. 1.– С. 80–84.

  • Зевако В.І. Звукові явища на початку слова у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини // STUDIA LINGUISTICA. – 2017. – Вип. 10. – С. 69–78.

  • Зевако В.І. До історії створення системи слов’янського письма. – [Електронний ресурс] : Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Електрон. текст. дані. – [Т.] – 2015. – Електронний ресурс.

  • Зевако В.І. Фонетико-граматичні особливості східнополіських говірок Новгород-Сіверщини // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2015. – Вип. 8. – С. 64–67.

  • Зевако В.І. Формування мовної культури майбутнього лікаря при вивченні медичної термінології (практичні матеріали) // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету. – 2014. – Вип.11. – С. 267–274.

  • Зевако В.І. , Пришляк А.М., Юкало В.Я. Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників // Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 52–55.

  • Зевако В.І. Про деякі білоруські особливості говірок північної Чернігівщини у зв’язку з проблемами їхнього групування // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету. – 2014. – Вип. 10. – С. 39–47.

  • Тишковець М.П., Зевако В.І. Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2014. – Вип. 9. – С. 85–93.

  • Зевако В.І., Бурда К.Л., Пришляк А.М. Формування професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 123–126.

  • Зевако В.І. Диференціація східнополіських говірок Новгород-Сіверщини за фонетичними ознаками // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер. Філологічні науки.– 2012. – Кн. 1. – С. 39–42.

  • Зевако В.І., Бурда К.Л., Мельник Т.П. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74–76.

  • Зевако В.І. Історичний аспект міждіалектних контактів у північній частині східнополіського ареалу (фонетика) // STUDIA LINGUISTICA. Рецепція наукової спадщини професора Станіслава Семчинського і сучасна філологія. – 2011. – Вип. 5 – С. 100–105.

  • Зевако В.І. Логічні помилки в журналістських текстах (на матеріалі газет «Місто» та «Маркет», Тернопіль) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – 2008. – Вип. 17. – С. 227–229.

  • Зевако В., Бурда К. «Не бійтесь заглядати у словник», або ще раз про мовні помилки місцевої преси // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору. 2008. – Т. 2. – С. 10–13.

  • Зевако В.І. Діалектні форми типу несом: лінгвогеографія та походження // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – 2000. – С. 246–250.

  • Зевако В.І. Говори північної Чернігівщини у системі діалектів української мови (історико-лінгвістичні матеріали) // Славістичні записки. – 1999. – № 1. – С. 52–55.

  • Зевако В.І. Про історичну зумовленість діалектних явищ // Славістичні записки. – 1998. – № 1 – 2. – С. 10–12.

  • Зевако В.И. К вопросу об украинском аканье // Slavika Tarnopolensia. – 1996. – С. 27–32.

  • Зевако В.І. Фонетико-морфологічні особливості говірки з контактної зони // Проблеми взаємодії української та російської філології. – 1990. – С. 30–41.