Наукові публікації Заліпської І. Я.

 • Заліпська І. Порушення літературних норм у мові прямого ефіру / І. Заліпська // Культура слова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2016. – Випуск 84. – С. 151–160.
 • Заліпська І. Метафора і перифраз як ідентифікатори образності інформаційного телепростору / І. Заліпська // Культура слова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2015. – Випуск 82. – С. 87–92.
 • Залипская И. Я. Проблема взаимосвязи доминантных коммуникативных качеств речи (на материале украиноязычных СМИ) / И. Я. Залипская // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 1 (19). – С. 85–88.
 • Заліпська І. Я. Комунікативна ознака «логічність мови» в інтерактивному типі комунікації прямого телеефіру / І. Я. Заліпська // Медіапростір : зб. наук. статей / [ред. кол. : Н. М. Поплавська та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – С. 68–73.
 • Заліпська І. Я. Образність української мови у прямому телеефірі / І. Я. Заліпська // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – Черкаси. – 2012. – № 7 (220). – С. 42–47.
 • Заліпська І. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря / Т. П. Мельник, К. Л. Бурда, І. Я. Заліпська [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74–76.
 • Заліпська І. Я. Чистота мови прямого ефіру (на матеріалі каналу «М1») / І. Я. Заліпська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 19–20. – С. 94–100.
 • Стецюк І. Я. Типи відхилень від мовного еталону в прямому радіоефірі / І. Я. Стецюк // Соціолінгвістичні студії / [за заг. ред. Л. О. Ставицької]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 264–268.
 • Стецюк І. Я. Мовна діяльність радіожурналістів як сегмент комунікації в прямому ефірі / І. Я. Стецюк // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 295–297.
 • Стецюк І. Я. Нормативність мови прямого ефіру (на матеріалі «Телевізійної служби новин» каналу «1+1» / І. Я. Стецюк // Наукові праці : науково-методичний журнал. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 106. – Т. 119. – С. 95–99.
 • Стецюк І. Я. Систематизація термінів на позначення комунікативних ознак мови як культуромовна проблема / І. Я. Стецюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – Вип. 17–18. – С. 119–124.
 • Стецюк І. Я. Реалізація правильності – базової комунікативної ознаки – у мові засобів масової інформації / І. Я. Стецюк // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2009. – Вип. 9. – С. 327–332.
 • Сецюк І. Я. Мова музичного каналу «М1» (культуромовний аспект) / І. Я. Стецюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : зб. наук. праць / [за ред. академіка Л. І. Мацько]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 3. – С. 237–242.
 • Стецюк І. Я. Мовна палітра радіоефіру / І. Я. Стецюк // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження – 2006». Філологічні науки. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 40. – С. 62–64.