Наукові публікації доц. Юкала В. Я.

1. Культура мови: Навч. посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації / За ред. Л.В.Струганець. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 77 с.

2. Церковно-релігійне життя в Україні та розвиток української літературної мови // Українська мова та література. – 1997, груд. – Число 47 (63). – С. 8—9.

3. Вивчення мовних стереотипів у медичному вузі // Дивослово. – 1999. – № 5 (507). – С. 14—17.

4. Формування культури терміновживання у майбутнього лікаря // Медична освіта. – 1999. – № 1. – С. 83—87.

5. Він лікував людей і мову (Про Модеста Левицького) // Дивослово. – 2000. – № 7 (521). – С. 26—30.

6. Мовні стереотипи в медичній галузі. Російсько-український словничок медичних, анатомічних, ботанічних термінів // Дивослово. – 2002. – № 2 (540). – С. 23—25, 26—27.

7. Сильні (стійкі) та слабкі (нестійкі) літературні норми як психо- і соціолінгвістичне поняття (на матеріалі медичної професійної мови) // Записки з українського мовознавства. – Випуск 12: Українська ментальність: діалог світів. – Одеса: Астропринт, 2003. – С. 189—196.

8. Нейтральні та емоційно-експресивні терміни в працях з культури мови М.Левицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2004. – 1 (11). – С. 22—26.

9. Полемічна література XVI—XVII ст. як зародження української публіцистики // Дивослово. – 2005. – № 6 (579). – С. 11—19; № 7 (580). – С. 7—13; № 8 (581). – С. 3—7.

10. Структура спеціальної мови і професійного спілкування // Дивослово. – 2005. – № 12 (585). – С. 43—47.

11. Оселя академіка Гнатюка на Тернопіллі // Дивослово. – 2006. – № 5 (590). – С. 58—62; Те саме: Оселя академіка Володимира Гнатюка в родинному селі Велеснів на Тернопіллі // Музеї України. – 2006. – № 5 (17). – С. 16—17.

12.Музей-садиба славетного засновника «Тернопільських театральних вечорів» і «Березоля» // Дивослово. – 2007. – № 2 (599). – С. 63—64; Те саме // Збірник праць / Тернопільський міський осередок Наукового товариства імені Шевченка. – Т. 4: Видатні постаті в українській культурі і науці / Ред. кол.: Михайло Андрейчин (відп. ред.); Володимир Юкало (відп. секр.) та ін. – Тернопіль: Рада, 2008. – С. 40—48.

13.Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі // Дивослово. – 2007. – № 7 (604). – С. 58—61; Те саме: Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі // Музеї України. – 2007. – № 5 (23). – С. 28—29; Те саме: Музей видатного діяча української науки і культури Богдана Лепкого в Бережанах на Тернопіллі // Збірник праць / Тернопільський міський осередок Наукового товариства імені Шевченка. – Т. 3: Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні / Ред. кол.: Михайло Андрейчин (відп. ред.); Володимир Юкало (відп. секр.) та ін. – Тернопіль: Рада, 2007. – С. 425—436.

14.Медична професійна мова в історії української літературної мови // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Том XVII / На пошану професора Світлани Яківни Єрмоленко; За заг. ред. проф. П.П.Кононенка. – К., 2007. – С. 281‑300.

15. Формування мовної культури українського лікаря // Особливості та науково-методичні аспекти удосконалення підготовки фахівців у медичному вузі: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль: Медична академія, 1997. – С. 7—16.

16.Проблеми мовної культури у медичній галузі // Українська мова: з минулого в майбутнє: Матеріали наукової конференції на відзначення 200‑річчя виходу в світ «Енеїди» І.Котляревського. – К., 1998. – С. 210—212.

17. Проблеми нормування мови лікарів // Проблеми української термінології: Матеріали 6-ї міжнародної наукової конференції // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». – № 402. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 2000. – С. 187—190.

18.Слово «гріх» як термін культури мови в лінгвістичних творах Модеста Левицького // Християнство і мораль: Наук. збірник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С. 78—81.

19.Стереотип як мовознавча проблема // Слово. Стиль. Норма: Збірник наукових праць, присвячений 65-річчю з дня народження доктора філологічних наук, професора С.Я.Єрмоленко. – К., 2002. – С. 151—156.

20. Особливості лексикографічного опрацювання термінів у медичних словниках О.Мусія, С.Нечая та ін. // Проблеми української термінології: Збірник наукових праць учасників 8-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2004». – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 35—38.

21.Стійкість наголосової норми в медичній професійній мові // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70‑річчю від дня народження д. ф. н., проф. С.Я.Єрмоленко / Відп. ред. академік НАН України В.Г.Скляренко. – К., 2007. – С. 514‑523.

22. Опрацювання професійної термінології в курсі «Культура наукового і ділового мовлення» в медичному вузі // Гуманітарна освіта і проблеми виховання молоді: Матеріали і методичні рекомендації всеукраїнської науково-практичної конференції. – Випуск ІІ. – Херсон, 1995. – С. 117.

23. Робота над текстом при вивченні курсу «Культура наукового і ділового мовлення» в медичному вузі // Мовна освіта в контексті завдань української середньої і вищої школи: Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1995. – С. 79—81.

24. Лексикографія в курсі «Культура наукового і ділового мовлення» в медичному вузі // Там же. – С. 81—83.

25. Гуманізм і мовна освіта майбутнього лікаря // Педагогіка миру в навчально-виховному процесі школи і вузу: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю професора, доктора педагогічних наук, академіка Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук Дем’янчука Степана Якимовича. – Рівне, 1995. – С. 172—173.

26. Робота з розвитку усного мовлення студентів медичного вузу // Збірник тез кращих студентських робіт за підсумками 1 обласного конкурсу студентських науково-дослідних, творчих, пошукових робіт 1994—1995 років. – Тернопіль, 1995. – С. 103—105.

27. Значення курсу наукового ділового мовлення для формування медичної інтелігенції // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Львів, 1996. – С. 104.

28. Огієнкова концепція зв’язку культури мови і державності // Відродження української державності: проблеми історії та культури: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Ч. 1. – Одеса, 1996. – С. 177—178.

29. Курс «Культура наукового і ділового мовлення» як фактор розвитку духовності особистості й суспільства // Сучасна гуманітарна освіта: стан і перспективи: Тези виступів учасників науково-практичної конференції. – Чернівці: Митець, 1996. – С. 189—191.

30. Формування особистості студента при вивченні курсу «Культура наукового і ділового мовлення» // Культура і екологія юнацтва. – Хмельницький, 1996. – С. 186—188.

31.Розвиток писемного мовлення у молодих людей // Там же. – С. 188—190.

32. Проект українського патріархату і літературна діяльність Мелетія Смотрицького // «Берестя—1596» в історичній долі українства: Матеріали всеукраїнської науково-богословської конференції. – Тернопіль, 1996. – С. 114—118.

33. Роль Модеста Левицького у формуванні наукового стилю української мови // Проблеми української науково-технічної термінології: Тези доповідей 4-ї міжнародної наукової конференції. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1996. – С. 59—60.

34. Етапи та шляхи розвитку української медичної термінології // Там же. – С. 225—226.

35. Ідея рідномовної освіти у педагогічних творах українських філологів ХІХ—ХХ ст. // Ідея національного виховання в українській психолого-педагогічній науці ХІХ—ХХ ст.: Збірник статей і доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції. – Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 1997. – С. 275—276.

36. Мовне питання в українській церкві // Ідея національної церкви в Україні: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1997. – С. 175—177.

37. Загальні відомості про формування літературно-писемних стандартів у практичному курсі української мови // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі: Матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – Ч. 2. – С. 72—73.

38. Термінологічна концепція Мартирія Галина // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур: Тези доповідей V міжнародної конференції: В 3 ч. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. – Ч. І. – С. 122—123.

39. Повісті з часів козаччини Івана Нечуя-Левицького в контексті української історичної прози // Література й історія: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Запоріжжя, 1998. – С. 44—45.

40. «Граматика» Василя Сімовича про українську вимову церковнослов’янських текстів // Християнство і культура: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ—Тернопіль, 1998. – С. 209—211.

41.Проблема створення факультативного курсу «Оптимізація мовного спілкування» // Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі: Матеріали конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 53—55.

42. Подолання інтерферентних явищ у мові майбутніх лікарів // Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти І—ІV рівнів акредитації МОЗ України: Матеріали доповідей науково-методичної конференції. – К.—Тернопіль, 1999. – С. 161—162.

43. Термінологія культури мови у лінгвістичних працях Модеста Левицького // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції. – Вип. 7. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 162.

44. Зауваження не зовсім стороннього // Дивослово. – 2002. – № 1 (539). – С. 43. – Обговорення проекту програми з української літератури для середньої загальноосвітньої школи, підготовленого працівниками Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

45. Небуденна подія в україністиці // Дивослово. – 2004. – № 4 (566). – С. 75—77. – Рец. на кн.: Ставицька Леся. Короткий словник жарґонної лексики української мови. – К.: Критика, 2003. – 336 с.

46. Нова актуальна книжка про українську мову // Дивослово. – 2004. – № 8 (569). – С. 77—78. – Рец. на кн.: Ющук І. Мова наша українська: Статті, виступи, роздуми. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2003. – 168 с.

47. Поради філолога // Медична академія. – 31 трав. 1998.

48. Про сильні та слабкі мовні норми // Там же. – 25 черв. 1998.

49. Про сучасні загальномовні і медичні словники // Там же. – 27 серп. 1998.

50. Про культуру терміновживання // Там же. – 30 верес. 1998.

51. Про мовні стереотипи офіційно-ділової сфери // Там же. – 29 верес. 1999.

52. Як правильно наголошувати українські медичні терміни // Там же. – 28 січ. 2000.

53. Про словотвірні особливості українських медтермінів // Там же. – 26 черв. 2000.

54. Хворий був прийнятий у лікарню – хворий поступив у лікарню. Лікувальник – лікар-куратор – лікуючий лікар // Ваше здоров’я: Медична газета України: Індекс 60965. – 2002. – 8 лют. – № 5. – С. 10.

55. Сибірка чи сибірська виразка? Дезінфекційний засіб – дезінфікуючий засіб. Щитоподібна залоза – щитовидна залоза // Там же. – 15 лют. – № 6. – С. 14.

56. Пункт охорони здоров’я чи здоровпункт? Курити (цигарки) – палити (цигарки). Кишківник – кишечник. Немає болю, кору чи немає болі, корі? // Там же. – 22 лют. – № 7. – С. 14.

57. Сприятливий прогноз хвороби чи благоприємний прогноз хвороби? Перебіг хвороби – протікання хвороби. Поліпшення стану здоров’я – покраще(а)ння стану здоров’я // Там же. – 1 бер. – № 8. – С. 14.

58. Повне видужання чи повне виздоровлення? Запобігання хворобі – попередження хвороби. Висновок експерта чи заключення експерта? Добре ставлення – гарні взаємини (стосунки). Підпід’язикова ділянка – підпід’язикова область // Там же. – 8 бер. – № 9. – С. 13.

59. Хворий на ангіну – хворий ангіною – хворий з ангіною. Хворому рекомендована лазеротерапія – хворому показана лазеротерапія // Там же. – 12 квіт. – № 14. – С. 13.

60. Родильний будинок – пологувий будинок. Татуювання – татуїровка // Там же. – 19 квіт. – № 15. – С. 14.

61.Лнкарська дільниця – лікбрський збір. Нари′вна поверхня – наривни′й засіб. Бдресний бланк – адре′сна допомога. Магнстерський титул – магістйрський диплом // Там же. – 26 квіт. – № 16. – С. 14.

62. Обліпихова олія чи обліпихове масло? Вітамін E: [е] чи [je]? // Там же. – 10 трав. – № 17. – С. 14.

63. [Відмінювання слів з історичними чергуваннями звуків] // Там же. – 17 трав. – № 18. – С. 13.

64. Вживання паронімів: Алергологічний анамнез – алергічний (алергійний) набряк. Військова медицина – воєнна медицина // Там же. – 24 трав. – № 19. – С. 12.

65. Відчуття голоду – почуття голоду. Пахвува вена – пахви′нна грижа. Часткуве голодування – часткови′й бронх – частковб пневмонія – часточкува пневмонія // Там же. – 31 трав. – № 20. – С. 13.

66. Особливості вживання назв лікарських рослин. Словничок труднощів російсько-українського перекладу ботанічних назв основних лікбрських рослин (з латинськими відповідниками) // Там же. – 7 черв. – № 21. – С. 14.

67. Словничок труднощів російсько-українського перекладу ботанічних назв основних лікбрських рослин (з латинськими відповідниками) // Там же. – 21 черв. – № 23. – С. 14.

68. Наголошування медичних термінів // Там же. – 28 черв.—4 лип. – № 24. – С. 14.

69. Наголошування медичних термінів // Там же. – 5—11 лип. – № 25. – С. 6.

70. Вступний наркоз – ввідний наркоз. Озноб – ??? Безпліддя – неплідність – безплідність. Термінові пологи – строкові пологи – своєчасні пологи. Зсідання крові – згортання крові – гемокоагуляція // Ваше здоров’я: Медична газета України: Індекс 60965. – 2004. – 2—8 січ. – № 1. – С. 15.

71. Прижиттєве ушкодження – пошкодження одягу. Забій – контузія – забиття // Там же. – 16—22 січ. – № 2. – С. 14.

72. Кінець хвороби (захворювання) – наслідок хвороби – вислід (хвороби). Устя аорти – вічко аорти – отвір аорти – гирло аорти. Легеневий рисунок – легеневий малюнок // Там же. – 23—29 січ. – № 3. – С. 14.

73. Системне запаморочення – системне головокружіння. Втрата свідомості – непритомність – втрата притомності. Непритомність – обморок // Там же. – 24—30 верес. – № 37. – С. 14.

74. Рихла поверхня рани – пухка поверхня рани. Міхуровий занос – міхуровий (пухирний) занесок. Виписка рецепта – виписування рецепта // Там же. – 1—7 жовт. – № 38. – С. 14.

75. Витяг з медичної карти – виписка з медичної карти – епікриз. Установлення (установлювання) діагнозу – дезінфекційна установка. Прийом ліків – приймання ліків // Там же. – 8—14 жовт. – № 39. – С. 14.

76. Відділ переливання крові – приймальне відділення. Диференціальний діагноз – диференційний діагноз // Там же. – 15—21 жовт. – № 40. – С. 14.

77. Новотвір – новоутворення. Кесарський розтин – кесарів розтин // Там же. – 22—28 жовт. – № 41. – С. 14.

78. Зустріч наприкінці тисячоліття // Медична академія. – 29 груд. 1999.

79. Лікар і філолог Модест Левицький // Там же. – 31 жовт. 2000.

80. Сучасне обличчя «Дивослова» // Вільне життя. – 24 бер. 2001.

81.«Дивослову» – п’ятдесят // Медична академія. – Квіт. 2001.

82. Моє перше знайомство з «Дивословом». Цьогоріч цьому виданню виповнилося 50 років // Вільне життя. – 27 лист. 2001.

83. Лікар-філолог Модест Левицький // Ваше здоров’я: Медична газета України: Індекс 60965. – 26 лип.—1 серп. 2002. – № 28. – С. 6.

84. Терапія мови за Модестом Левицьким // Там же. – 6—12 верес. 2002. – № 34. – С. 14.

85. Українська медична термінологія 20-х років ХХ століття і сучасність // Медична академія. – 2003. – 30 жовт. – № 20. – С. 7; 8 лист. – № 21. – С. 10; 22 лист. – № 22. – С. 10; 4 груд. – № 23. – С. 10.

86. Синоніми вибраних українських медичних термінів у словниках 20-х рр. ХХ ст. // Медична академія. – 2003. – 4 груд. – № 23. – С. 10; 23 груд. – № 24. – С. 10.

87. За ідею – зі знаменом Кобзаря // Свобода. – 28 бер. 2007.

88. Життєвий подвиг Івана Огієнка // Медична академія. – 24 квіт. 2007. – № 8. – С. 11.

89. Він чарував публіку разом із Соломією // Свобода. – 17 лист. 2007. – С. 4.

90. Європейський вектор торує НТШ // Свобода. – 26 січ. 2008. – С. 6.

91.Жиляєв М.І., Жиляєв М.М., Сопель В.В. Акушерський фантом: Навчальний посібник для лікарів-інтернів вищих медичних закладів освіти ІІІ—ІV рівня акредитації / Літ. ред. В.Я.Юкало. – Тернопіль: Джура, 1998. – 191 с.

92. Пашко К.О., Герасимів І.М. Військово-медична підготовка: Підручник для вищих навчальних медичних закладів І—ІІ рівнів акредитації / Літ. ред. В.Я.Юкало, О.Д.Пашко, М.Г.Жук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 323 с.

93. Хміль С.В., Кучма З.М., Романчук Л.І. Гінекологія: Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ і IV рівнів акредитації / Літ. ред. В.Юкало, О.Усинська. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 544 с.

94. Андрейчин М., Копча В. Біотероризм: Медична протидія: Монографія / Літ. ред. В.Юкало. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 300 с.

95. Жиляєв М.І., Жиляєв М.М. Вступ до оперативного акушерства і гінекології / Літ. ред. В.Юкало, В.Ситар. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – 323 с.