ЮКАЛО ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

Після закінчення з відзнакою філологічного факультету Тернопільського державного педагогічного університету із серпня 1994 р. працював у Тернопільському медуніверситеті на посадах асистента-стажиста, викладача, старшого викладача, доцента. Викладає дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)», а також українську мову як іноземну.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю українська мова на тему «Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря» виконував у Києві у відділі стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук України, захистив 2003 р. у спеціалізованій вченій раді при Інституті мовознавства імені Олександра Потебні НАН України. Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в сучасному українському мовознавстві досліджено функціонування мовних стереотипів у професійному спілкуванні лікарів, здійснено культуромовний аналіз зафіксованих мовних стереотипів, розроблено модель медичної професійної мови і комунікацій лікаря.

Культура мови, стилістика, комунікативна лінгвістика, соціолінгвістика, лінгводидактика, україністика.

Автор близько 100 публікацій, з них 28 наукових та 22 навчально-методичного характеру, у тому числі 18 у фахових виданнях, автор 1 навчального посібника.