Наукові публікації доц. М. П. Тишковець

 • Тишковець М.П., Стефанишин К. Л. Види завдань для контрольних робіт з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів-фармацевтів заочної форми навчання // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 478 – 482 с.
  • Бачинська Г.В., Тишковець М.П. Художня роль ономастичної лексики у поетичних творах Миколи Вінграновського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Вип. 64. – Ч. ІІ. – С. 48 – 53
  • Тишковець М., Драч І. Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ / Марія Тишковець, Ігор Драч // Лінгвостилістичні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип. 6. – С. 175 – 182.
  • Бачинська Г., Тишковець М. Фонетичні та лексико-семантичні особливості прагмонімів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – 1 (27). – С. 22 – 27.
  • Шеремета Л. П., Тишковець М. П. Навчання діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків / Л. П. Шеремета, М. П. Тишковець // Материалы международной научно-практической конференции «Славянские чтения – 2017» (16-18 травня 2017 р.) . – Стерлитамак, 2017. – С. 150–158.
  • Тишковець М.П., Шеремета Л.П. Діапазон християнських імен в основах відпатронімних ойконімів Правобережної України / М. П. Тишковець, Л. П. Шеремета // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, sociologia I kulturoznawststwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki» (28.02.2017). – Warszawa : Wydawca : Sp. Z o.o «Diamond trading tour», 2017. – S. 46 – 50.
  • Тишковець М. Система вправ для вивчення родового відмінка іноземними студентами медичного ВНЗ / М. Тишковець, Г. Бачинська // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 12. – С. 159 – 167.
  • Тишковець М. Становлення та розвиток українських топонімів [електронний ресурс] / М. Тишковець // Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Електрон. текст. дані. – [Т.], 2015. Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B2E6s0qsigHxWWxUMDN

4SF9uOU0/view, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 20.10.2015. – Мова укр.

  • Бачинська Г.В., Тишковець М.П. Урбанонімна система міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип 2 (24). – С. 15-18.
  • Зевако В., Тишковець М. Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів / В. Зевако, М.Тишковець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 85-94.
  • Тишковець М.П. Усічені варіанти християнських імен в основах посесивних ойконімів Правобережногї України / М.П. Тишковець // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – Частина 2. – С.255-263.
  • Тишковець М.П. Використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у медичному ВНЗ // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 40-49
  • Тишковець М.П. Хронологічна дистрибуція ойконімів на *-jь (*-j-а,*-j-е) Правобережної України з християнськими іменами в основах // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 216-217.
  • Тишковець М.П. Топоніми у лінгвокраїнознавчому аспекті вивчення української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 86 -90
  • Тишковець М. П. Використання таблиць у вивченні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 262-269.
  • Тишковець М.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні української мови як іноземної // Медична освіта. – 2007. – № 4. – С. 36-39.
  • Тишковець М.П. Ойконіми на -івці, -инці Правобережної України із словотвірними варіантами християнських імен в основах // Науковий вісник Чернівецького університету: Слов’янська філологія. – 2007. – Вип. 354-355. – С. 244-250.
  • Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах // Студії з ономастики та етимології. – Київ, 2007. – С. 273 – 287.
  • Тишковець М.П. Хронологічна дистрибуція відпатронімних ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 1 (13). – С. 128-135.
  • Тишковець М.П. Поширення відпатронімних та відродинних назв населених пунктів із християнськими іменами в основах на території Правобережної України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 2 (12). – С. 168-176.
  • Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Галицької землі з християнськими іменами в основах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 30. –Львів, 2003.– С. 87-93.
  • Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України на *-jь (*-j-а,*-j-е), утворені від християнських імен // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). –Випуск 48. – Кіровоград, 2003. – С. 129-135.
  • Мриглод М.П. Використання топонімічних досліджень у вивченні історії поширення християнства в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.– Серія: Історія. – Випуск 4.– Тернопіль, 2002.–С. 78-80.
  • Мриглод М.П. Репрезентація повних християнських імен в основах відпатронімних ойконімів Правобережної України // Українська пропріальна лексика. Матеріали наукового семінару. – Київ, 2000. – С. 103-106.
  • Мриглод М.П. Ойконіми на ‑ичі (‑овичі/-евичі, ‑иничі) Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград, 2001. – С. 130-134.
  • Мриглод М.П. Відантропонімні ойконіми Правобережної України, твірні основи яких мотивовані християнськими іменами // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2000. – С. 16-21.
 • Мриглод М.П. Репрезентація повних християнських імен у посесивних ойконімах Правобережної України // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2000. – С. 85-96.