Наукові публікації доцента М. П. Тишковець

 • Тишковець М. П. Професійне спілкування лікаря з пацієнтом у кардіологічному відділенні: методичні рекомендації для опанування теми англомовними здобувачами вищої медичної освіти //Медична освіта. 2022. № 1 (95). С. 56–61.

 • Тишковець М., Бачинська Г. Риси характеру: матеріали для опанування інакомовними студентами медичного вишу // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2021. Вип. 35. - Том 6. С. 203-208.

 • Стефанишин К. Л., Тишковець М. П. Навчально-методичне забезпечення до вивчення теми «Місяці. Пори року» на заняттях з української мови як іноземної // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2020. № 75. Том 1. – С. 187–191.

 • Тишковець М. П., Бачинська Г. В. Організація самостійної роботи студентів медичних ЗВО у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 21. – Т. 3. – С. 118–122.

 • Бачинська Г., Тишковець М. Особливості власних назв у творчості Валерія Шевчука // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Вип. 71. – Частина ІІ. – С. 205–216.

 • Тишковець М., Стефанишин К. Назви контактів мобільного зв’язку: семантичний і структурний аспекти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – 2019. – Вип. І (31). – С. 68–73.

 • Драч І. І., Миколенко А. З., Тишковець М. П. Мовна картина світу у процесі вивчення іноземної мови в медичних університетах // Медична освіта. – 2019. – Вип. 4. – С. 78–83.

 • Бачинська Г.В., Тишковець М.П. Художня роль ономастичної лексики у поетичних творах Миколи Вінграновського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64. – Ч. ІІ. – С. 48–53.

 • Тишковець М., Драч І. Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ // Лінгвостилістичні студії. – 2017. – Вип. 6. – С. 175–182.

 • Бачинська Г., Тишковець М. Фонетичні та лексико-семантичні особливості прагмонімів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Серія: Мовознавство. – 2017. – 1 (27). – С. 22–27.

 • Тишковець М. Бачинська Г. Система вправ для вивчення родового відмінка іноземними студентами медичного ВНЗ // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 159–167.

 • Тишковець М. Становлення та розвиток українських топонімів [електронний ресурс] // Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Електрон. текст. дані. – 2015. -Електронний ресурс

 • Бачинська Г.В., Тишковець М.П. Урбанонімна система міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – 2014. – Вип 2 (24). – С. 15-18.

 • Зевако В., Тишковець М. Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2014. – Вип. 9. – С. 85-94.

 • Тишковець М.П. Усічені варіанти християнських імен в основах посесивних ойконімів Правобережної України // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. – 2013. Вип. 6. – Ч. 2. – С.255-263.

 • Тишковець М.П. Використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у медичному ВНЗ // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2013. – Вип. 8. – С. 40-49.

 • Тишковець М.П. Хронологічна дистрибуція ойконімів на *-jь (*-j-а,*-j-е) Правобережної України з християнськими іменами в основах // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – 2011. – Вип. 29-31. С. 216-217.

 • Тишковець М.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні української мови як іноземної // Медична освіта. – 2007. – № 4. – С. 36-39.

 • Тишковець М.П. Ойконіми на -івці, -инці Правобережної України із словотвірними варіантами християнських імен в основах // Науковий вісник Чернівецького університету: Слов’янська філологія. – 2007. – Вип. 354-355. – С. 244-250.

 • Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах // Студії з ономастики та етимології. – 2007. – Вип. 6(2). С. 273–287.

 • Тишковець М.П. Хронологічна дистрибуція відпатронімних ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – 2005. – Вип. 1 (13). – С. 128-135.

 • Тишковець М.П. Поширення відпатронімних та відродинних назв населених пунктів із християнськими іменами в основах на території Правобережної України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – 2004. – Вип. 2 (12). – С. 168-176.

 • Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Галицької землі з християнськими іменами в основах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2003. Вип. 30. – С. 87-93.

 • Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України на *-jь (*-j-а,*-j-е), утворені від християнських імен // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – 2003. Вип. 48. – С. 129-135.

 • Мриглод М.П. Використання топонімічних досліджень у вивченні історії поширення християнства в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.– Серія: Історія. – 2002. Вип. 4.– С. 78-80.

 • Мриглод М.П. Відантропонімні ойконіми Правобережної України, твірні основи яких мотивовані християнськими іменами // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – 2000. – Вип. 7. С. 16-21.

 • Мриглод М.П. Репрезентація повних християнських імен у посесивних ойконімах Правобережної України // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – 2000. – Вип. 5. С. 85-96.