Наукові публікації доц. Тишковець М. П.

1. Мриглод М.П. Репрезентація повних християнських імен у посесивних ойконімах Правобережної України // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. – Серія : Мовознавство. – Тернопіль, 2000. – С. 85-96.

2. Мриглод М.П. Відантропонімні ойконіми Правобережної України, твірні основи яких мотивовані християнськими іменами // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. – Серія : Мовознавство. – Тернопіль, 2000. – С. 16-21.

3. Мриглод М.П. Ойконіми на ‑ичі (‑овичі/-евичі, ‑иничі) Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград, 2001. – С. 130-134.

4. Мриглод М.П. Репрезентація повних християнських імен в основах відпатронімних ойконімів Правобережної України // Українська пропріальна лексика : Матеріали наукового семінару. – Київ, 2000. – С. 103-106.

5. Мриглод М.П. Використання топонімічних досліджень у вивченні історії поширення християнства в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.– Серія : Історія. – Випуск 4.– Тернопіль, 2002. – С. 78-80.

6. Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України на *-jь (*-j-а,*-j-е), утворені від християнських імен // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія : Філологічні науки (Мовознавство). – Випуск 48. – Кіровоград, 2003. – С. 129-135.

7. Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Галицької землі з християнськими іменами в основах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 30. – Львів, 2003. – С. 87-93.

8. Тишковець М.П. Поширення відпатронімних та відродинних назв населених пунктів із християнськими іменами в основах на території Правобережної України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. ­– Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 2 (12). – С. 168-176.

9. Тишковець М.П. Хронологічна дистрибуція відпатронімних ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. ­– Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 1 (13). – С. 128-135.

10. Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах // Студії з ономастики та етимології. – Київ, 2007. – С. 273 – 287.

11. Тишковець М.П. Ойконіми на -івці, -инці Правобережної України із словотвірними варіантами християнських імен в основах // Науковий вісник Чернівецького університету: Слов’янська філологія. – 2007. – Вип. 354-355. – С. 244-250.

12. Тишковець М.П. Використання етнографічного матеріалу в курсі “Ділова українська мова” для студентів-медиків // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 323-327.

13. Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Тести з української мови як іноземної. – Тернопіль, 2007. – 162с.

14. Тишковець М.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні української мови як іноземної // Медична освіта. – 2007. – № 4. – С. 36-39.

15. Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Українська мова як іноземна у кросвордах. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 13 с.

16. Тишковець М. П. Використання таблиць у вивченні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 262-269.

17. Тишковець М.П. Топоніми у лінгвокраїнознавчому аспекті вивчення української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 86 -90

18. Тишковець М.П. Хронологічна дистрибуція ойконімів на *-jь (*-j-а,*-j-е) Правобережної України з християнськими іменами в основах // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 216-217.

19. Лиса Н.С., Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Українська мова як іноземна: основи граматики у таблицях та вправах / Н.С. Лиса, М.Б. Кривоус, М.П. Тишковець : Навч. посіб. Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України (лист від 11 серпня 2010 р. № 1/11-7627) – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 312 с.

20. Тишковець М.П. Використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у медичному ВНЗ // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 40-49

21. Тишковець М.П. Усічені варіанти християнських імен в основах посесивних ойконімів Правобережногї України / М.П. Тишковець // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. – Частина 2. – С. 255-263.

22. Українська мова для іноземних студентів: Посібник / Винник В.М., Гайда О.М., Драч І. Д., Заліпська І.Я., Зевако В.І., Жмудська Г.В., Мельник Т.П., Новіцька О.І., Стефанишин К.Л., Тишковець М.П. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – 288с.

23. Тишковець М. Багатий доробок науковця. Рецензія на монографію Купчинський О. Студії з історії української мови та ойконімії : Вибрані статті та матеріали / О.А. Купчинський. – Львів, 2011. – 468 с. / М. Тишковець // Медична освіта. – № 1 (61). – 2014. – С. 129-131.

24. Зевако В., Тишковець М. Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів / В. Зевако, М.Тишковець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 85-94.

25. Бачинська Г.В., Тишковець М.П. Урбанонімна система міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип 2 (24). – С. 15-18.

26. Тишковець М.П., Бачинська Г.В. Формування україномовної комунікативної компетенції в іноземних студентів медичного ВНЗ // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти : Матеріали І Міжнародної науково-практичноїконференції (21 – 22 травня 2015 року) / М.П. Тишковець, Г.В. Бачинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 114-116.

27. Тишковець М. Становлення та розвиток українських топонімів [електронний ресурс] / М. Тишковець // Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Електрон. текст. дані. – [Т.], 2015. Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B2E6s0qsigHxWWxUMDN

4SF9uOU0/view, вільний. – Назва з екрана. – Дата звернення: 20.10.2015. – Мова укр.

28. Тишковець М. Система вправ для вивчення родового відмінка іноземними студентами медичного ВНЗ / М. Тишковець, Г. Бачинська // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 12. – С. 159-167.

29. Тишковець М. Науковий стиль у фаховій мові медичного працівника/ М. Тишковець // Гуманітарна скдладова у світлі освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю (14 – 15 квітня 2016 року). – Харків : Вид-во НфаУ, 2016 – С. 339-341.

30. Тишковець М.П. Назви контактів мобільного звʼязку у мовній практиці студентів медичного ВНЗ / М.П. Тишковець // Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність (23 – 24 червня 2016 року). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 46-49.

31. Українська мова (за професійним спрямуванням) . Контрольні завдання для студентів фармацевтичного факультету (заочної форми навчання) / [розроб. Тишковець М.П.]. Методичка заочникам. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 36 с.

32. Тишковець М.П., Шеремета Л.П. Діапазон християнських імен в основах відпатронімних ойконімів Правобережної України / М. П. Тишковець, Л. П. Шеремета // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, sociologia Ikulturoznawststwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki» (28.02.2017). – Warszawa : Wydawca : Sp. Z o.o «Diamond trading tour», 2017. – S. 46-50.

33. Українська мова для іноземних студентів : посібник / [Гаврищак І. І., Драч І. Д., Зевако В. І. та ін.] ; За редакцією М. П. Тишковець. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 328 с.

34. Шеремета Л. П., Тишковець М. П. Навчання діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків / Л. П. Шеремета, М. П. Тишковець // Материалы международной научно-практической конференции «Славянские чтения – 2017» (16-18 травня 2017 р.) . – Стерлитамак, 2017. – С. 150-158.

35. Бачинська Г., Тишковець М. Фонетичні та лексико-семантичні особливості прагмонімів / Галина Бачинська, Марія Тишковець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. ­– Серія: Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – 1 (27). – С. 22-27.

36. Тишковець М., Драч І. Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ / Марія Тишковець, Ігор Драч // Лінгвостилістичні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип. 6. – С. 175 – 182.

37. Бачинська Г.В., Тишковець М.П. Художня роль ономастичної лексики у поетичних творах Миколи Вінграновського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Вип. 64. – Ч. ІІ. – С. 48-53