Наукові публікації доц. М. П. Тишковець

 • Стефанишин К. Л., Тишковець М. П. Навчально-методичне забезпечення до вивчення теми «Місяці. Пори року» на заняттях з української мови як іноземної / К. Л. Стефанишин, М. П. Тишковець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – № 75. Том 1. – 2020. – С. 187–191.

 • Тишковець М. П., Бачинська Г. В. Організація самостійної роботи студентів медичних ЗВО у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) / М. П. Тишковець, Г. В. Бачинська // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 21. – Т. 3. – С. 118–122.

 • Бачинська Г., Тишковець М. Особливості власних назв у творчості Валерія Шевчука / М. П. Тишковець, Г. В. Бачинська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Вип. 71. – Частина ІІ. – С. 205–216.

 • Тишковець М., Стефанишин К. Назви контактів мобільного зв’язку: семантичний і структурний аспекти / М. П. Тишковець, К. Л. Стефанишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – 2019. – Вип. І (31). – С. 68–73.

 • Драч І. І., Миколенко А. З., Тишковець М. П. Мовна картина світу у процесі вивчення іноземної мови в медичних університетах / І. Д. Драч, А. З. Миколенко, М. П. Тишковець // Медична освіта. – 2019. – Вип. 4. – С. 78–83.

 • Тишковець М.П., Стефанишин К. Л. Види завдань для контрольних робіт з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів-фармацевтів заочної форми навчання / М. П. Тишковець, К. Л. Стефанишин // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт. – 2018. – С. 478 – 482.

 • Бачинська Г.В., Тишковець М.П. Художня роль ономастичної лексики у поетичних творах Миколи Вінграновського / М. П. Тишковець, Г. В. Бачинська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64. – Ч. ІІ. – С. 48–53.

 • Тишковець М., Драч І. Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ / М. Тишковець, І. Драч // Лінгвостилістичні студії. – 2017. – Вип. 6. – С. 175–182.

 • Бачинська Г., Тишковець М. Фонетичні та лексико-семантичні особливості прагмонімів / М. П. Тишковець, Г. В. Бачинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – 1 (27). – С. 22–27.

 • Шеремета Л. П., Тишковець М. П. Навчання діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків / Л. П. Шеремета, М. П. Тишковець // Материалы международной научно-практической конференции «Славянские чтения – 2017» (16-18 травня 2017 р.) . – Стерлитамак, 2017. – С. 150–158.

 • Тишковець М.П., Шеремета Л.П. Діапазон християнських імен в основах відпатронімних ойконімів Правобережної України / М. П. Тишковець, Л. П. Шеремета // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Filologia, sociologia I kulturoznawststwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki» (28.02.2017). – Warszawa : Wydawca : Sp. Z o.o «Diamond trading tour», 2017. – S. 46–50.

 • Тишковець М. Бачинська Г. Система вправ для вивчення родового відмінка іноземними студентами медичного ВНЗ / М. Тишковець, Г. Бачинська // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 12. – С. 159–167.

 • Тишковець М. Становлення та розвиток українських топонімів [електронний ресурс] / М. Тишковець // Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Електрон. текст. дані. – 2015. Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B2E6s0qsigHxWWxUMDN4SF9uOU0/view

 • Бачинська Г.В., Тишковець М.П. Урбанонімна система міста Тернополя / М. П. Тишковець, Г. В. Бачинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип 2 (24). – С. 15-18.

 • Зевако В., Тишковець М. Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів / В. Зевако, М.Тишковець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 85-94.

 • Тишковець М.П. Усічені варіанти християнських імен в основах посесивних ойконімів Правобережногї України / М. П. Тишковець // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – Частина 2. – С.255-263.

 • Тишковець М.П. Використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у медичному ВНЗ / М. П. Тишковець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 40-49

 • Тишковець М.П. Хронологічна дистрибуція ойконімів на *-jь (*-j-а,*-j-е) Правобережної України з християнськими іменами в основах / М. П. Тишковець // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 216-217.

 • Тишковець М.П. Топоніми у лінгвокраїнознавчому аспекті вивчення української мови як іноземної / М. П. Тишковець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 86 -90.

 • Тишковець М. П. Використання таблиць у вивченні української мови як іноземної / М. П. Тишковець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 262-269.

 • Тишковець М.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні української мови як іноземної / М. П. Тишковець // Медична освіта. – 2007. – № 4. – С. 36-39.

 • Тишковець М.П. Ойконіми на -івці, -инці Правобережної України із словотвірними варіантами християнських імен в основах / М. П. Тишковець // Науковий вісник Чернівецького університету: Слов’янська філологія. – 2007. – Вип. 354-355. – С. 244-250.

 • Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах / М. П. Тишковець // Студії з ономастики та етимології. – Київ, 2007. – С. 273–287.

 • Тишковець М.П. Хронологічна дистрибуція відпатронімних ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах / М. П. Тишковець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 1 (13). – С. 128-135.

 • Тишковець М.П. Поширення відпатронімних та відродинних назв населених пунктів із християнськими іменами в основах на території Правобережної України / М. П. Тишковець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 2 (12). – С. 168-176.

 • Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Галицької землі з християнськими іменами в основах / М. П. Тишковець // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 30. –Львів, 2003.– С. 87-93.

 • Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України на *-jь (*-j-а,*-j-е), утворені від християнських імен / М. П. Тишковець // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). –Випуск 48. – Кіровоград, 2003. – С. 129-135.

 • Мриглод М.П. Використання топонімічних досліджень у вивченні історії поширення християнства в Україні / М. П. Мриглод // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.– Серія: Історія. – Випуск 4.– Тернопіль, 2002.–С. 78-80.

 • Мриглод М.П. Репрезентація повних християнських імен в основах відпатронімних ойконімів Правобережної України / М. П. Мриглод // Українська пропріальна лексика. Матеріали наукового семінару. – Київ, 2000. – С. 103-106.

 • Мриглод М.П. Ойконіми на ‑ичі (‑овичі/-евичі, ‑иничі) Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах / М. П. Мриглод // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград, 2001. – С. 130-134.

 • Мриглод М.П. Відантропонімні ойконіми Правобережної України, твірні основи яких мотивовані християнськими іменами / М. П. Мриглод // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2000. – С. 16-21.

 • Мриглод М.П. Репрезентація повних християнських імен у посесивних ойконімах Правобережної України / М. П. Мриглод // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2000. – С. 85-96.