Наукові публікації доц. Новіцької О. І.

1. Новіцька О. І. Лексико-семантична та ареалогічна характеристика назв одягу у говірках Підгаєччини / О. І. Новіцька // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – Тернопіль, 2011. – № 4. – С. 56-62.

2. Новіцька О. І. Лексико-семантична та ареалогічна характеристика назв тварин в Підгаєцьких говірках / О. І. Новіцька // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 467-472.

3. Новіцька О. І. Назви предметів кухонного начиння у говірці Підгаєччини / О. І. Новіцька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2011. – № 14. – С. 30-35.

4. Новіцька О. І. Структурування побутової лексики Підгаєччини / О. І. Новіцька // Українознавчі студії. – 2013-2014. – № 13-14. – 68-74.

5. Новіцька О. І. Назви страв із борошна у говірках Підгаєччини / О. І. Новіцька // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 4. – С. 247-253.

6. Новіцька О. І. Номінація жіночого поясного одягу в говірках Підгаєччини / О. І. Новіцька // Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. нак. праць / за заг. ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9. – С. 319-328.

7. Новицкая О. И. Бытовая лексика как предмет этнографического и лингвистического исследования / О. И. Новицкая // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 9. – Ч. 2. – С. 125-131.

8. Українська мова для іноземних студентів: посібник / [Винник В. М., Гайда О. М., Драч І. Д., Новіцька О. І. [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. – 287 с.

9. Новіцька О. І. Назви чоловічої та жіночої білизни у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Наукові записки. – Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 146. – С. 393-397.

10. Новіцька О. І. Назви страв із м’ясних продуктів у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Наукові записки. – Серія : Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 200-204.

11. Новіцька О. І. Реалізація інноваційних методів навчання на практичних заняттях з української мови як іноземної / О. І. Новіцька // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон : «Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. LXXIV. – Т. 3. – С. 77-81.

12. Новіцька О. І. Назви плечового одягу в говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Науковий журнал. Лінгвостилістичні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип. 6. – С. 137-147.

13. Новіцька О. І. / Назви взуття та його елементів у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька, Л.П. Шеремета // Записки українського мовознавства: зб. нак. праць. – Одеса: «ПолиПринт», 2017. – Вип. 24. – Т.1. – С. 22-32.

14. Новіцька О. І. Семантичні особливості назв жіночих головних уборів у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія: Філологія – Маріуполь, 2017. – Вип. 17. – С. 213-222.

15. Зевако В.І., Новіцька О.І. Займенники прикметникового типу сіверської говірки: фонетичні та семантико-граматичні особливості / В. І. Зевако, О.І. Новіцька // Славянские чтения – 2017 : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 16 – 18 мая 2017 г. / отв. ред. Л.В.Климина. – Стерлитамак: Стерлитамаксий филиал БашГУ, 2017. – с. 28 – 33.

16. Українська мова для іноземних студентів : посібник / І. І. Гаврищак, І. Д. Драч, В. І. Зевако, О.І. Новіцька та ін. ; за ред. М. П. Тишковець. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – 328 с.

17. Новіцька О. І. Семантична деривація побутової лексики Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька, В. І. Зевако // Zbiór artykułów naukowych // Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju" (30.01.2017 - 31.01.2017). – Warszawa: Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – s. 27-31.

18. Новіцька О. І. / Використання інноваційних методів навчання на практичних заняттях з української мови як іноземної / О. І. Новіцька // Українська професійна мова: історія і сучасність: матеріали ІІІ Регіон. наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 22-23 червня 2017 р.) : Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 45-47.

19. Новіцька О. І. Складені найменування побутової лексики Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Zbiór artykułów naukowych recenzowanych // Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Science, research, development. Philology, sociology and i kulturology" – Warszawa: Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – s. 56-59.