Наукові публікації Стефанишин К. Л.

 • Стефанишин К. Л. Вивчення теми «Кольори. Одяг. Взуття» на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка практичного заняття для викладача / К. Л. Стефанишин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – № 68. – 2019. – С. 196–200.
 • Стефанишин К. Л. Дидактичний матеріал до теми «У супермаркеті» (на допомогу викладачу української мови як іноземної) / К. Л. Стефанишин // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Випуск 11. Том 3. – 2019. – С. 37–40.
 • Стефанишин К. Л. Особливості організації практичного заняття з української мови як іноземної у ТДМУ імені І. Я. Горбачевського // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня 2019 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 79–82.
 • Стефанишин К. Л. Навчально-методичні матеріали до теми «На ринку» на основі комунікативного підходу до навчання української мови як іноземної / К. Л. Стефанишин // Педагогічні науки : збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Випуск LXXXV. – 2018. – С. 162–165.
 • Стефанишин К. Л., Тишковець М. П. Комунікативний підхід до створення навчально-методичних матеріалів із дисципліни «Українська мова як іноземна» / К. Л. Стефанишин, М. П. Тишковець // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2018 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 218–221.
 • Стефанишин К. Л., Зевако В. І. Вивчення теми «У магазині» на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка для викладача / К. Л. Стефанишин, В. І. Зевако // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Випуск 4. Том 1. – 2018. – С. 80–83.
 • Тишковець М. П., Стефанишин К. Л. Види завдань для контрольних робіт з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів-фармацевтів заочної форми навчання / М. П. Тишковець, К. Л. Стефанишин // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 березня 2018 р., Ченстохова, Ужгород, Тернопіль). – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 478–480.
 • Стефанишин К. Л. Супровідне вивчення прийменника в 6 класі / К. Л. Стефанишин // Педагогічні науки : збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Випуск LXXX. Том 2. – 2017. – С. 74–78.
 • Стефанишин К. Л. Робота над прийменником у 5 класі як підготовчий етап до усвідомлення його комунікативної ролі у структурі мовлення / К. Л. Стефанишин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» : збірник наукових праць. – Випуск 1 (40). – 2017. – С. 276–279.
 • Стефанишин Катерина. Йосип Гірняк та український еміграційний театр у контексті культурно-мистецького життя XX століття / К. Стефанишин // Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки : зб. наук. пр. – Мюнхен, 2016. – Т. 9. – С. 405–410.
 • Стефанишин К. Л. Синтаксичний аспект опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови / К. Л. Стефанишин // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2016. – С. 244–250.
 • Стефанишин К. Л. Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків / А. М. Пришляк, В. І. Зевако, К. Л. Стефанишин // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 123–76.
 • Бурда К. Л. Краєзнавча робота як один із аспектів реалізації міжпредметних зв’язків на уроках мови (за матеріалами літературної Тернопільщини) / К. Л. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 39–47.
 • Бурда К. Л. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря / К. Л. Бурда, І. Я. Заліпська, В. І. Зевако та ін. // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74–76.
 • Бурда К.Л. «Не бійтесь заглядати у словник», або ще раз про мовні помилки місцевої преси / В. Зевако, К. Бурда // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : збірник наукових праць. – Тернопіль-Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – Т. 2. – С. 10–13.
 • Бурда К. Л. Контентна складова матеріалів студентської преси ВНЗ як приклад для наслідування: педагогічний аспект / К. Л. Бурда // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 5(31). – С. 30–34.
 • Бурда Катерина. Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми «Прийменник» / К. Бурда // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 5. – С. 19–23.
 • Бурда Катерина. Комунікативна роль прийменників у формуванні висловлювань різних стилів / К. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2003. – №4. – С. 85–90.
 • Бурда Катерина. Поетапне опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови / К. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – №11. – С. 149–152.
 • Бурда Катерина. Розмежування членів речення, виражених прийменниково-відмінковими конструкціями / К. Бурда // Мандрівець. – 2002. – № 4 (39). – С. 50–54.
 • Бурда Катерина. Стилістична робота у процесі опрацювання прийменника як частини мови / К. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – №3. – С. 108–114.
 • Бурда Катерина. Ненормативне вживання службових частин мови у фольклорних записах В. Гнатюка / К. Бурда // Наукові записки. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Випуск V. – С. 143–147.