Наукові публікації ст. викл. Стефанишин К. Л.

1. Бурда Катерина. Ненормативне вживання службових частин мови у фольклорних записах В. Гнатюка / К. Бурда // Наукові записки. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Випуск V. – С. 143–147.

2. Бурда Катерина. Стилістична робота у процесі опрацювання прийменника як частини мови / К. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – №3. – С. 108–114.

3. Бурда Катерина. Розмежування членів речення, виражених прийменниково-відмінковими конструкціями / К. Бурда // Мандрівець. – 2002. – № 4 (39). – С. 50–54.

4. Бурда Катерина. Поетапне опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови / К. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – №11. – С. 149–152.

5. Бурда Катерина. Комунікативна роль прийменників у формуванні висловлювань різних стилів / К. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2003. – №4. – С. 85–90.

6. Бурда Катерина. Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми «Прийменник» / К. Бурда // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 5. – С. 19–23.

7. Бурда К. Л. Контентна складова матеріалів студентської преси ВНЗ як приклад для наслідування: педагогічний аспект / К. Л. Бурда // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 5(31). – С. 30–34.

8. К. Бурда. «Не бійтесь заглядати у словник», або ще раз про мовні помилки місцевої преси / В. Зевако, К. Бурда // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : збірник наукових праць. – Тернопіль-Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – Т. 2. – С. 10–13.

9. Бурда К. Л. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря / К. Л. Бурда, І. Я. Заліпська, В. І. Зевако та ін. // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74–76.

10. Бурда К. Л. Краєзнавча робота як один із аспектів реалізації міжпредметних зв’язків на уроках мови (за матеріалами літературної Тернопільщини) / К. Л. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 39–47.

11. Стефанишин К. Л. Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків / А. М. Пришляк, В. І. Зевако, К. Л. Стефанишин // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 123–76.

12. Стефанишин К. Л. Синтаксичний аспект опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови / К. Л. Стефанишин // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2016. – С. 244–250.

13. Стефанишин Катерина. Йосип Гірняк та український еміграційний театр у контексті культурно-мистецького життя XX століття / К. Стефанишин // Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки : зб. наук. пр. – Мюнхен, 2016. – Т. 9. – С. 405–410.

14. Стефанишин К. Л. Робота над прийменником у 5 класі як підготовчий етап до усвідомлення його комунікативної ролі у структурі мовлення / К. Л. Стефанишин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» : збірник наукових праць. – Випуск 1 (40). – 2017. – С. 276–279.