Наукові публікації Мельник Т. П.

 • Заліпська І. Я., Мельник Т. П. Вивчення теми «Сучасні медичні технології. Урок 2» із дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів медичних спеціальностей / І.Я Заліпська, Т.П. Мельник // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Випуск 21. – Т. 2. – С. 86–89.

 • Diachenko A. V., Morgunov B. P., Melnyk T. P., Kravchenko O. I., Zubchenko L. V. The Use of Innovative Pedagogical Technologies for Automation of the Specialists’ Professional Training / A.V. Diachenko, B.P. Morgunov, T.P. Melnyk, O.I. Kravchenko, L.V. Zubchenko // International Journal of Higher Education. – 2019. – Vol. 8. – No. 6. – pp. 288–295.

 • Мельник Т. П., Заліпська І. Я. Вивчення теми «Частини тіла» на заняттях з української мови як іноземної у вищій школі: комунікативний підхід / І.Я Заліпська, Т.П. Мельник // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 18. – Т. 2. – С. 36-39.

 • Мельник Т. П. Формування професійно зорієнтованих комунікативних навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей у процесі вивчення української мови як іноземної / Т.П. Мельник // Медична освіта : науково-практичний журнал. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – N 3. – С. 75–78.

 • Заліпська І. Я., Мельник Т. П. Вивчення теми «Сучасні медичні технології. Урок 1» із дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів медичних спеціальностей / І.Я Заліпська, Т.П. Мельник // Інноваційна педагогіка. – 2019. Випуск 18. – Т. 1. – С. 178–181.

 • Мельник Т. П., Задорожна О. М. Алюзія у прозовій мові Володимира Даниленка / Т. П. Мельник, О. М. Задорожна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : "Філологія". - 2019. - № 38. - Т.1. - С. 39-42.

 • Мельник Т. П. Шеремета Л. П. Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю / Т.П. Мельник, Л.П. Шеремета // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2017. – Випуск 1 (40). – С. 310 – 312.

 • Мельник Т. П., Задорожна О. М. Категорія часу в українській етнолінгвістиці / Т.П. Мельник, О.М. Задорожна // Материаллы Международной научно-практической конференции «Славянские чтения – 2017», 16-18 мая 2017 года. – Стерлитамак, 2017. – С. 65–69.

 • Мельник Т. П. Формування культуромовних навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Т.П. Мельник // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – 2014. – Вип. 5. – С. 340– 345.

 • Мельник Т. П. Поетичне слово Тараса Шевченка в унормуванні української літературної мови / Т.П. Мельник // Культура слова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 80. – С. 41–49.

 • Мельник Т. П. Засади уніфікації лексики сучасної української літературної мови в працях Василя Сімовича / Т.П. Мельник // Культура слова . – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 77. – С. 141–146.

 • Мельник Т. П. Лексичні дублети у «Російсько-українському словнику» 1924-33 рр. / Т.П. Мельник // Культура слова. – К. : Видавничий­­­ дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 74. – С. 115–119.

 • Мельник Т. П. Погляди Олекси Синявського на шляхи формування літературних стандартів / Т.П. Мельник // Культура слова . – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 73. – С. 115–120.

 • Мельник Т. П. Ілюстративний матеріал у словникових реєстрах 20–30 рр. ХХ століття / Т.П. Мельник // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 292–295.

 • Мельник Т. П. Погляди Івана Огієнка на унормування української літературної мови / Т.П. Мельник // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. – Черкаси, 2009. – Вип. 9. – С. 57–62.

 • Мельник Т. П. Вплив зовнішньокультурних та внутрішньокультурних чинників на розвиток української літературної мови у 20 – 30 рр. ХХ ст. / Т.П. Мельник // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Випуск 81 (1). – С. 352–355.

 • Мельник Т. П. Фіксація варіантності у „Російсько-українському словнику” (1924 – 1933 роки) / Т.П. Мельник // Наукові записки. Серія : Філологія. – Вінниця, 2008. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 41–45.

 • Мельник Т. П. Теоретичні засади нормування української літературної мови / Т.П. Мельник // Лінгвістика : зб. наук. праць Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – № 2 (12). – С. 189–194.

 • Мельник Т. П. Розвиток лексичного складу української літературної мови у 20-30 рр. ХХ ст. / Т.П. Мельник // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія : Філологія. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – Вип. ХV-ХVІІІ. – С. 361–365.

 • Мельник Т. П. Відображення проблеми нормування у наукових студіях мовознавців 20-30 рр. ХХ ст. / Т.П. Мельник // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка : зб. наук. праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко. – К., 2007. – С. 493–498.