Наукові публікації Мельник Т. П.

 • Мельник Т. П., Задорожна О. М. Алюзія у прозовій мові Володимира Даниленка / Т. П. Мельник, О. М. Задорожна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : "Філологія". - 2019. - № 38. - Т.1. - С. 39-42.
 • Мельник Т. П. Шеремета Л. П. Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2017. – Випуск 1 (40). – С. 310 – 312.
 • Мельник Т. П., Задорожна О. М. Категорія часу в українській етнолінгвістиці // Материаллы Международной научно-практической конференции «Славянские чтения – 2017», 16-18 мая 2017 года. – Стерлитамак, 2017. – С. 65–69.
 • Мельник Т. П. Формування культуромовних навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Вип. 5 : зб. Наукових праць/ За. ред. академіка Л. І. Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 340– 345.
 • Мельник Т. П. Поетичне слово Тараса Шевченка в унормуванні української літературної мови // Культура слова / [відп. ред. С. Я. Єрмоленко]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 80. – С. 41– 49.
 • Мельник Т. П. Засади уніфікації лексики сучасної української літературної мови в працях Василя Сімовича // Культура слова / [відп. ред. С. Я. Єрмоленко]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 77. – С. 141– 146.
 • Мельник Т. П. Лексичні дублети у «Російсько-українському словнику» 1924-33 рр. // Культура слова / [відп. ред. С. Я. Єрмоленко]. – К. : Видавничий­­­ дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 74. – С. 115– 119.
 • Мельник Т. П. Погляди Олекси Синявського на шляхи формування літературних стандартів// Культура слова / [відп. ред. С. Я. Єрмоленко]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 73. – С. 115– 120.
 • Мельник Т. П. Ілюстративний матеріал у словникових реєстрах 20–30 рр. ХХ століття // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 292–295.
 • Мельник Т. П. Погляди Івана Огієнка на унормування української літературної мови // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2009. – Вип. 9. – С. 57–62.
 • Мельник Т. П. Вплив зовнішньокультурних та внутрішньокультурних чинників на розвиток української літературної мови у 20 – 30 рр. ХХ ст. // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Випуск 81 (1). – С. 352–355.
 • Мельник Т. П. Фіксація варіантності у „Російсько-українському словнику” (1924 – 1933 роки) // Наукові записки. Серія : Філологія: зб. наук. праць / [наук. ред. Н. Л. Іваницька ]. – Вінниця, 2008. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 41–45.
 • Мельник Т. П. Теоретичні засади нормування української літературної мови // Лінгвістика : зб. наук. праць Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – № 2 (12). – С. 189–194.
 • Мельник Т. П. Розвиток лексичного складу української літературної мови у 20-30 рр. ХХ ст. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія : Філологія. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – Вип. ХV-ХVІІІ. – С. 361–365.
 • Мельник Т. П. Відображення проблеми нормування у наукових студіях мовознавців 20-30 рр. ХХ ст. // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка : зб. наук. праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко. – К., 2007. – С. 493–498.