Наукові публікації Гаврищака І. І.

 • Гаврищак І. І. Фонові знання як важливий чинник формування іншомовних комунікативних компетенцій іноземних студентів / І. І. Гаврищак, О. Я. Проців // «Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) (м. Тернопіль, 6 листопада 2020 року). – Тернопіль, 2020. – С. 83–86.

 • Гаврищак І. І. Моделювання ситуації як спосіб організації ділової гри при вивченні української мови як іноземної / І. І. Гаврищак, О. Я. Проців // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції (19 березня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 288–290.

 • Гаврищак І. І. «Монодії» Гвіберта Ножанського: феномен середньовічного автобіографізму/ І. І. Гаврищак, О. Я. Проців // Sciences of Europe. – 2020. – Vol. 4. №53 (53). – С. 46–50.

 • Гаврищак І. І., Проців О. Я. Лінгвофілософська система Вільгельма фон Гумбольдта: історико-біографічний аспект / І.І. Гаврищак, О.Я. Проців // Медична освіта. – 2019. – №4. – С. 127–133.

 • Гаврищак І. І. Самоаналіз діяльності педагога – важлива складова системи моніторингу якості освітнього процесу / І.І. Гаврищак // Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти. – Тернопіль, 2019. – С. 28–31.

 • Гаврищак І.І. Construction of Two-Dimensional Correlation Models in a Cartesian and Spherical Coordinate System / A. Segin, A. Davletova, I.Havryshchak // International Conference «Advanced Computer Information Technologies» ACIT 2018, České Budějovice, Czech Republic, 1–3 June 2018. České Budějovice, Czech Republic, 1–3 June 2018. ‒ Ceske Budejovice, 2018. – S. 10‒14.

 • Гаврищак І.І. Електронний каталог як основний інформаційний ресурс бібліотеки ТДМУ, основа якісного забезпечення інформаційних потреб студентів / О. Я. Проців, І. І. Гаврищак // Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (17‒18 травня 2018 р., м. Тернопіль ). ‒ Тернопіль–Київ, 2018. ‒ С. 28‒33.

 • Гаврищак І.І. До витоків вищої медичної освіти в Європі: становлення та розвиток / І. І Гаврищак // Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ) : монографія / Вихрущ А.В. [та ін.] ; за ред. А. Г. Шульгая, Н. О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 30-55.

 • Гаврищак І.І. Творча спадщина Гільдегарди фон Бінген (1098‒1179) як культурно-історичний феномен // Кременецькі компаративні студії : [наук. часопис] / Кременецька обл. гуманітар.-пед. акад., гуманітар. ф-т ; ред. кол. Д. Чик [та ін.]. — Кременець, 2017. ‒ С. 252–259.

 • Гаврищак І.І. Мехтільда фон Магдебург (1207/08—1282): тілесна основа містичних візій / І. І. Гаврищак // Кременецькі компаративні студії : збірник наукових праць. — Кременець: Ред.-видав. відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2014. — Вип. 4. — С. 295—301.

 • Гаврищак І.І. Тілесність як функціональна категорія естетичної системи Ріхарда Вагнера / І. І. Гаврищак // Studia Methodologica : [науковий збірник] / Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil ; Editorial Board: N. Poplavs'ka, M. Tkachuk, T. Oliynyk. — Ternopil : TNPU, 2014. — Is. 37 : Narrative pragmatics. — С. 258—262.

 • Гаврищак І.І. Медієвістичні зацікавлення Ріхарда Вагнера: витоки та інтерпретація / І. І. Гаврищак // Кременецькі компаративні студії : збірник наукових праць. — Кременець: Ред.-видав. відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. — Вип. 3. — С. 280—287.

 • Гаврищак І.І. «Техніки тіла» Марселя Мосса: основні ідеї та положення концепції / І.І. Гаврищак // Studia methodologica : [науковий збірник] / голов. ред. Р. Гром'як. — Тернопіль: ТНПУ, 2013. — Вип. 35 : Поетика лірики : зб. наук. праць пам’яті доктора філол. наук., професора Т. Волкової. — С. 146—149.

 • Гаврищак І.І. Педагогічні аспекти в науковій діяльності Іммануїла Канта / І.І. Гаврищак // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць.— Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. — Вип. 36. — С. 633-640.

 • Гаврищак І.І. Трактат І. Канта «Про педагогіку» як зразок системи формування особистості / І.І. Гаврищак // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць. — Кременець: Ред.-видав. відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. — Вип. 8. — С. 65-67.

 • Гаврищак І.І. Мішель Фуко: дискурс тілесності Середньовіччя / І. І. Гаврищак // Studia methodologica : [збірник наукових праць] / голов. ред. Р. Гром'як. — Тернопіль: ТНПУ, 2011. — Вип. 33. — С. 18-22.

 • Гаврищак І.І. Маргіналізація як соціально-педагогічна проблема / І. Гаврищак // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць — Кременець: Ред.-видав. відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2011. — Вип. 7.— С. 75-78.

 • Гаврищак І.І. Сім’я і сімейне виховання: українські реалії ХХІ століття / І. Гаврищак // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць.— Кременець: Ред.-видав. відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. — Вип. 6. — С. 115-117.

 • Гаврищак І.І. Мехтгільд із Магдебурга (1207/08—1179) : вербалізація містичних візій / І. Гаврищак // Славістичні записки. Сер. Літературознавство / редкол.: Л. І. Біловус, О. М. Веретюк, І. І. Гаврищак [та ін.]. — Тернопіль : Castrum spinosum, 2008. — № 4 (8). — С. 37—41.

 • Гаврищак І.І. «Eine, arme kleine Frau» Гільдегард фон Бінген (1098-1179) : шляхи самоідентифікації та самореалізації / І. Гаврищак // Славістичні записки. Сер. Літературознавство / редкол.: Л. І. Біловус, О. М. Веретюк, І. І. Гаврищак [та ін.]. — Тернопіль, 2007. — №3 (7). — С. 134—138.

 • Гаврищак І.І. Tempus у системі універсального знання Августина Блаженного та його роль у формуванні середньовічного хронотопу / І. Гаврищак // Славістичні записки. Сер. Літературознавство / редкол.: Л. І. Біловус, О. М. Веретюк, І. І. Гаврищак [та ін.].— Тернопіль, 2007. — №2 (6). — С. 3—11.

 • Гаврищак І.І. Проблема творця і творчості у середньовічній літературі / І. Гаврищак // Studia methodologica. Філософія. Філологія : альманах / редкол.: О. Лещак, [та ін.]. — Тернопіль, 2006. — Вип. 17. — С. 154—156.

 • Гаврищак І.І. Потреба творити і створювати як смисл життя (штрихи до портрета академіка Е. О. Грішина) / І. Гаврищак // Грішин Е. О. Вибрані праці з педагогіки : в 3-х томах. — Тернопіль, 2006. — С.5—24.

 • Гаврищак І.І. Граматика О. Огоновського і специфіка формування пізнавальної активності учнів галицьких гімназій другої половини ХІХ століття / І. Гаврищак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія 3: Педагогіка і психологія. — 2000. — № 5. — С.65—67.

 • Гаврищак І.І. Роль граматики М. Осадці у формуванні пізнаваної активності учнів (на матеріалі гімназійної освіти Галичини другої половини ХІХ ст.) / І. Гаврищак // Славістичні записки. — 1999.— № 2. — С. 99—101.

 • Гаврищак І.І. Чарлз Діккенс. Життя і творчість: навч.-метод. посібник / І. І. Гаврищак, Л. С. Зіневич. — Тернопіль: Астон, 1999. — 135 с. (у співавт.).

 • Гаврищак І.І. Специфіка викладання зарубіжної літератури в гімназіях Галичини / І. Гаврищак // Освітянин. — 1998. — №7. — С. 6—9.

 • Гаврищак І.І. «Невелике й моє зіллє…» : (мовознавчі студії Я. Головацького) / І. Гаврищак // Славістичні записки. — 1998.— С. 22—26.

 • Гаврищак І.І. Розвиток творчих здібностей учнів гімназій Галичини у другій половині ХІХ століття / І. Гаврищак // Освітянин. — 1998. — №2. —С. 10—11.

 • Гаврищак І.І. Українознавчі зацікавлення А. Роллє / І. Гаврищак // Славістичні записки. — 1997. — № 1—2. — С.

 • Гаврищак І.І. Вивчення зарубіжної літератури у гімназіях Галичини (друга половина ХІХ с.) / І. Гаврищак // Вісник ТЕІПО. — 1996. —№3. — С. 55—57.

 • Гаврищак І.І. Проблема морального виховання у шкільних підручниках другої половини ХІХ ст. / І. Гаврищак // Вісник ТЕІПО. —1995. — №1. — С.55—57.