Наукові публікації доц. Драча І. Д.

1. Драч І. Концепція «великої літератури» та її націотворчий потенціал у трилогії Уласа Самчука «Ост» / І. Драч // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 18–28.

2. Драч І. Біополітичні універсалії як підстава антропологічного аналізу роману-утопії «Сонячна машина» В. Винниченка. / І. Драч // Studia methodologica / Укладач Папуша І. В. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2008. – Вип. 25. – C. 85–89.

3. Драч І. Християнська теорія елітаризму в українському просторі перших десятиліть ХХ століття / І. Драч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : ВНУ, 2008. – № 8. – С. 141–145.

4. Драч І. Інтермедіальні маркери в малій прозі Миколи Хвильового як ознака елітаризму / І. Драч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : ВНУ, 2009. – № 12. – C. 65–70.

5. Драч І. Теорії елітарної літератури в сучасній полоністиці / І. Драч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : ВНУ, 2010. – № 11. – С. 61–65.

6. Драч І. Сакральне в текстах як маркер елітарної літератури / І. Драч // Питання літературознавства: науковий збірник / Гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012. – Вип. 82. – С. 211–220.

7. Драч І. Масова та елітарна література: межі функціонування термінів / І. Драч // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ, 2011. – Вип. 58. – С. 116–121.

8. Драч І. Елітарна література: феномен на маргінесі культурно-історичної доби / І. Драч // Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2011. – Т. 168. – Вип. 156.– С. 44–50.

9. Драч І. На перехресті мистецтв: жанрові особливості «Ноктюрну b-moll» Юрія Косача / І. Драч // Питання літературознавства: науковий збірник / Гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012. – Вип. 85. – С. 63–71.

10. Драч І. Концепції елітарної літератури в західному літературознавстві ХХ століття / І. Драч // Spheres of Сulture. – Lublin, 2012. – Vol. 1. – С. 23–33.

11. Драч І. Д., Коцюба Р.Б., Пилипишин О.І. Вивчення української мови як іноземної. Специфіка засвоєння граматичних норм та категорій англомовними студентами // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій: Збірник матеріалів навчально-методичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 41–43.

12. Драч І. Д., Федонюк Я. І. Метод компетенцій у вивченні студентами-медиками української мови як іноземної // Мовна комунікація:наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 84–86.

13. Драч І. Д. Іноземна мова для студентів-нерезидентів у медичних ВНЗ Польщі та України // Українська професійна мова: історія і сучасність: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 3–4.

14. Драч І. Д., Пришляк А. М., Тишковець М. П. Роль культуромовної діяльності фахівця медичного профілю // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України, присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку: матеріали Всеукр. навч наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.):у 2 ч./ Терноп. держ. мед ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.2. – С.676–677.

15. Драч І. Д., Тишковець М. П. Використання лінгвістичних порталів для культуромовної діяльності медичного фахівця // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: Збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 40–42.

16. Драч І., Тишковець М., Пришляк А., Гаврищак І., Новіцька О. Етнознання у курсі «Українська мова (за профексійним спрямуванням)» // Матеріали ХІІ Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», присвяченої пам’яті ректора, член-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (21 – 22 травня 2015 року) / М.П.Тишковець, А.М. Пришляк, І.І. Гаврищак, І.Д. Драч, О.І. Новіцька. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 232 – 233.

17. Драч І. Д. Поняття доступного змісту у вивченні іноземної мови // Українська професійна мова: історія і сучасність: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 60-61.

18. Драч І.Д., Мельник Т.П., Новіцька О.І., Шеремета Л.П. Планування практичних занять з української мови як іноземної // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 164-165.