Наукові публікації Драча І. Д.

  • A. Vykhrushch, I. Drach, K. Stefanyshyn, L. Sheremeta, N. Fedchyshyn. The System of Basic Concepts in Modern Science / A. Vykhrushch, I. Drach, K. Stefanyshyn, L. Sheremeta, N. Fedchyshyn // International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). – 2020. – Vol. 9 (7). – P. 73–79.

  • Вихрущ А. В., Руденко М. І., Драч І. Д. Концепт "здоров'я" в сучасній науці / А. В. Вихрущ, М. І. Руденко, І. Д. Драч // Актуальні питання гуманітарних наук. Сер. Мовознавство. Літературознавство. 2020. Вип. 29. Т. 1. С. 55-63.

  • Драч І.Д., Миколенко А.З., Тишковець М.П. Мовна картина світу у процесі вивчення іноземної мови в медичних університетах / І. Д. Драч, А. З. Миколенко, М. П. Тишковець // Медична освіта. - 2020. - С. 79-83.

  • Тишковець М., Драч І. Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ / М. Тишковець, І. Драч // Лінгвостилістичні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип. 6. – С. 175–182.

  • Драч І. Сакральне в текстах як маркер елітарної літератури / І. Драч // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012. – Вип. 82. – С. 211–220.

  • Драч І. На перехресті мистецтв: жанрові особливості «Ноктюрну b-moll» Юрія Косача / І. Драч // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012. – Вип. 85. – С. 63–71.

  • Драч І. Концепції елітарної літератури в західному літературознавстві ХХ століття / І. Драч // Spheres of Сulture. – Lublin, 2012. – Vol. 1. – С. 23–33.

  • Драч І. Масова та елітарна література: межі функціонування термінів / І. Драч // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ, 2011. – Вип. 58. – С. 116–121.

  • Драч І. Елітарна література: феномен на маргінесі культурно-історичної доби / І. Драч // Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2011. – Т. 168. – Вип. 156. – С. 44–50.

  • Драч І. Теорії елітарної літератури в сучасній полоністиці / І. Драч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : ВНУ, 2010. – № 11. – С. 61–65.

  • Драч І. Інтермедіальні маркери в малій прозі Миколи Хвильового як ознака елітаризму / І. Драч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : ВНУ, 2009. – № 12. – C. 65–70.

  • Драч І. Концепція «великої літератури» та її націотворчий потенціал у трилогії Уласа Самчука «Ост» / І. Драч // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 18–28.

  • Драч І. Біополітичні універсалії як підстава антропологічного аналізу роману-утопії «Сонячна машина» В. Винниченка. / І. Драч // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2008. – Вип. 25. – C. 85–89.

  • Драч І. Християнська теорія елітаризму в українському просторі перших десятиліть ХХ століття / І. Драч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : ВНУ, 2008. – № 8. – С. 141–145.