Наукові публікації Драча І. Д.

  • Тишковець М., Драч І. Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ / Марія Тишковець, Ігор Драч // Лінгвостилістичні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип. 6. – С. 175 – 182.
  • Драч І. Сакральне в текстах як маркер елітарної літератури / І. Драч // Питання літературознавства: науковий збірник / Гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012. – Вип. 82. – С. 211–220.
  • Драч І. На перехресті мистецтв: жанрові особливості «Ноктюрну b-moll» Юрія Косача / І. Драч // Питання літературознавства: науковий збірник / Гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2012. – Вип. 85. – С. 63–71.
  • Драч І. Концепції елітарної літератури в західному літературознавстві ХХ століття / І. Драч // Spheres of Сulture. – Lublin, 2012. – Vol. 1. – С. 23–33.
  • Драч І. Масова та елітарна література: межі функціонування термінів / І. Драч // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : ЖДУ, 2011. – Вип. 58. – С. 116–121.
  • Драч І. Елітарна література: феномен на маргінесі культурно-історичної доби / І. Драч // Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2011. – Т. 168. – Вип. 156.– С. 44–50.
  • Драч І. Теорії елітарної літератури в сучасній полоністиці / І. Драч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : ВНУ, 2010. – № 11. – С. 61–65.
  • Драч І. Інтермедіальні маркери в малій прозі Миколи Хвильового як ознака елітаризму / І. Драч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : ВНУ, 2009. – № 12. – C. 65–70.
  • Драч І. Концепція «великої літератури» та її націотворчий потенціал у трилогії Уласа Самчука «Ост» / І. Драч // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 18–28.
  • Драч І. Біополітичні універсалії як підстава антропологічного аналізу роману-утопії «Сонячна машина» В. Винниченка. / І. Драч // Studia methodologica / Укладач Папуша І. В. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2008. – Вип. 25. – C. 85–89.
  • Драч І. Християнська теорія елітаризму в українському просторі перших десятиліть ХХ століття / І. Драч // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк : ВНУ, 2008. – № 8. – С. 141–145.