Наукові публікації Мисик О.А.

  • Мисик О. А. Кольористичний етнокультурний код в поетиці І. Калинця / О. Мисик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – Вип. 7 (75). – Острог : Вид-во Національного унііверситету «Острозька академія», 2019. – С. 106-108.
  • Мисик О. Етнокультурний код першоелементів буття у тропах осі псевдототожності (в поезії І. Калинця) / О. Мисик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – Вип. 3(71). – Острог : Вид-во Національного унііверситету «Острозька академія», 2018. – С. 100-103.
  • Мисик О. Тваринний етнокультурний код українців у тропах осі псевдототожності (в поетичних творах І. Калинця) / О. Мисик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – Вип. 61. – Острог : Вид-во Національного унііверситету «Острозька академія», 2016. – С. 106-108.
  • Мисик О. Тропи псевдототожності в аспекті етнокультурного кодування (на матеріалі поетичних текстів Ігоря Калинця) / О. Мисик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Вип. 1(25). – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – С. 58–61.
  • Мисик О. Троп як ретранслятор етнокультурного та етноміфологічного значень (на матеріалі поезій В. Підпалого) / О. Мисик // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія : Мовознавство. – Вип. 1 (23). – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – С. 119–122.
  • Мисик О. Особливості символізації значень флороназв у тропах осі псевдототожності в поетичних творах І. Калинця / О. Мисик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – Вип. 35. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 220–222.
  • Мисик О. Фітоморфна та зооморфна моделі тропів у поетичних текстах І. Калинця / О. Мисик // Мова і культура. – Вип. 16. – Т. 5 (167). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 88–94.
  • Мисик О. Функціональне навантаження лексеми серце у тропеїчній системі І. Калинця: етнолінгвістичний аспект [Электронный ресурс] / О. Мисик // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальные коммуникации. – Т. 26 (65). – № 1. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 2013. – С. 143–147. – Режим доступу : http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1fil/026_misi.pdf
  • Мисик О. Етноміфологеми «вогонь» і «вода» у тропеїчній системі українського поета-шістдесятника І. Калинця: лінгвосемантичний аспект / О. Мисик // Science and Education a New Dimension : Philology I (3). – Issue : 13. – Budapest, 2013. – P. 80–83.
  • Мисик О. Персоніфікація як вияв авторського світобачення (на матеріалі поезій Ігоря Калинця) / О. Мисик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. : Мовознавство. – Вип. 2 (19) 2008 – 1 (20) 2011. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – С. 68–75.
  • Мисик О. Метафори як маркери поетичної картини світу Ігоря Калинця / О. Мисик // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.]. – Вип. 32. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 432–437.
  • Мисик О. Порівняння як спосіб пізнання і відтворення дійсності в індивідуально-авторській картині світу І. Калинця / О. Мисик // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія : Мовознавство. Літературознавство. – № 910. – Вип. 60. – Ч. 1. – Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – С. 678–682.