Наукові публікації ст. викл. Шеремети Л. П.

  • A. Vykhrushch, I. Drach, K. Stefanyshyn, L. Sheremeta, N. Fedchyshyn. The System of Basic Concepts in Modern Science / A. Vykhrushch, I. Drach, K. Stefanyshyn, L. Sheremeta, N. Fedchyshyn // International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). – 2020. – Vol. 9 (7). – P. 73–79.

  • Sheremeta L. Formation of the Orphoepic students’ skills at the classes of the Ukrainian Language as Foreign / L. Sheremeta // Медична освіта. 2020. – № 1. – С. 112-116.

  • Шеремета Л.П. Використання комунікативного методу під час вивчення теми «Моя сім’я» іноземними студентами-медиками (cтаття 2) / Л. П. Шеремета // Інноваційна педагогіка: Науковий журнал. – 2020. – Випуск 21. – Т. 3. – С. 50-53.

  • Шеремета Л.П. Формування навичок діалогічного мовлення студентів медичних спеціальностей під час вивчення курсу «Українська мова як іноземна» / Л. П. Шеремета // Медична освіта. – 2019. – № 3. – С. 103-107.

  • Шеремета Л.П. Науковий внесок О.М. Біляєва в контексті сучасної лінгводидактики / Л. П. Шеремета // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2019. – Випуск 27. – Т. 5. – С. 236-240.

  • Шеремета Л. П. Використання комунікативного методу під час вивчення теми "Моя сім'я" іноземними студентами-медиками / Л. П. Шеремета // Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. - 2019. - Вип. 9. - Т. 3. - С. 103-107.

  • Новіцька О. І., Шеремета Л. П. Лексико-семантичні особливості назв страв з рослинних продуктів (на матеріалі говірок Підгаєччини, Тернопільської області) / О. І. Новіцька, Л. П. Шеремета, // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 1(69). Ч. 2. – С. 58-62.

  • Шеремета Л. П., Новіцька О. І. Система вправ для вивчення дієслова та його граматичних категорій іноземними студентами-медиками / Л. П. Шеремета, О. І. Новіцька // Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск LXXХIV. – Т. ІІ. – С. 179-182.

  • Шеремета Л. П., Новіцька О. І. Становлення О. М. Біляєва як науковця-лінгводидакта / Л. П. Шеремета, О. І. Новіцька // Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск LXXХIV. – Т. ІІ. – С. 179-182.

  • Шеремета Л.П. Орфоепічні помилки і фонетичні порушення у вимові студентів-іноземців медичного профілю / Л. П. Шеремета // Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 вересня 2018 р., м. Київ). – Київ, 2018. – С. 114-116.

  • Шеремета Л.П. Українська мова як іноземна: мета і завдання курсу / Л. П. Шеремета // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 жовтня 2018 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 242-244.

  • Шеремета Л.П. Діапазон християнських імен в основах відпатронімних ойконімів Правобережної України // Тишковець М.П., Л.П. Шеремета / Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktychnej «Filologia, socjologia i kuituroznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze6 od teorii do praktyki»(28.02.2017) – Warszawa : Wydawca : Sp.zo.o. «Diamond tradihg tour», 2017. – С. 46-50.

  • Шеремета Л.П. Внесок О.М. Біляєва у створення лінгвометодичних концепцій шкільної мовної освіти в Україні, державних проектів, стандартів / Л.П. Шеремета // Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – Випуск LXXIV. – Т. І. – С. 151-154.

  • Шеремета Л.П. Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю / Т. П. Мельник, Л. П. Шеремета // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2017. – Випуск 1 (40). – С. 309 – 312.

  • Шеремета Л.П. Семантико-стилістичний аспект фразеологічних одиниць повісті Бориса Харчука «Вишневі ночі» / Л.П. Шеремета // Науковий журнал. Лінгвостилістичні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип. 6. – С. 198-206.

  • Новіцька О. І., Шеремета Л.П. Назви взуття та його елементів у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька, Л.П. Шеремета // Записки українського мовознавства: зб. нак. праць. – Одеса : «ПолиПринт», 2017. – Вип. 24. – Т.1. – С. 22-32.

  • Шеремета Л.П. Використання творчості Т.Г. Шевченка на початковому етапі навчання діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 33. – 2014. – С. 212-215.

  • Шеремета Л.П. Лінгводидактичні вимоги до уроку української мови за О.М. Біляєвим/ Л.П. Шеремета // Науковий огляд : Науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 149-153.

  • Шеремета Л.П. Система роботи над орфографічними помилками у світлі праць О.М. Біляєва / Л.П. Шеремета // Науковий огляд : Науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 142-146.

  • Савич Л.П. Вивчення й використання передового досвіду вчителів / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 28-33.

  • Савич Л.П. Єдність навчання і виховання як один із аспектів змістовного уроку / Л.П. Савич // Теорія і методика виховання : Науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 25-29.

  • Савич Л.П. Втілення в практику школи методичних ідей О.М. Біляєва (на матеріалі повісті «Вишневі ночі») / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 354-367.

  • Савич Л.П. Проблема розвитку зв’язного мовлення учнів у педагогічній спадщині О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 23. – 2011. – С. 154-157.

  • Савич Л.П. Проблеми дослідження методів навчання рідної мови у науковій спадщині О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 147-153.

  • Савич Л.П. Культура мовлення вчителя : аналіз наукових розвідок О.М.Біляєва / Л.П. Савич // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 209-215.

  • Савич Л.П. Лінгводидактичні аспекти уроку російської мови та особливості його проведення в школах з українською мовою навчання у методичній спадщині О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Вісник Донецького інститут соціальної освіти. Серія «Філологія. Журналістика». – Том ІV. – 2008. – С. 54-59.

  • Савич Л.П. Становлення лінгводидактичних поглядів О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Теоретична і дидактична філологія : Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К. : Міленум, 2008. – С. 279-290.

  • Савич Л.П. Урок української мови в світлі праць О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2007. – № 5. – С. 72-80.

  • Шеремета Л.П. Фразеологізми у романі «Волинь» Уласа Самчука: семантико-стилістичний аспект / Л.П. Шеремета // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Магістр. – 2005. – № 1. – С. 184-187.