Наукові публікації ст. викл. Шеремети Л. П.

1. Новіцька О. І., Шеремета Л. П. Лексико-семантичні особливості назв страв з рослинних продуктів (на матеріалі говірок Підгаєччини, Тернопільської області) / О. І. Новіцька, Л. П. Шеремета, // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 1(69). Ч. 2. – С. 58-62.

2. Шеремета Л. П., Новіцька О. І. Система вправ для вивчення дієслова та його граматичних категорій іноземними студентами-медиками / Л. П. Шеремета, О. І. Новіцька // Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск LXXХIV. – Т. ІІ. – С. 179-182.

3. Шеремета Л. П., Новіцька О. І. Становлення О. М. Біляєва як науковця-лінгводидакта / Л. П. Шеремета, О. І. Новіцька // Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск LXXХIV. – Т. ІІ. – С. 179-182.

4. Шеремета Л.П. Орфоепічні помилки і фонетичні порушення у вимові студентів-іноземців медичного профілю / Л. П. Шеремета // Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 вересня 2018 р., м. Київ). – Київ, 2018. – С. 114-116.

5. Шеремета Л.П. Українська мова як іноземна: мета і завдання курсу / Л. П. Шеремета // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 жовтня 2018 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 242-244.

6. Шеремета Л.П. Діапазон християнських імен в основах відпатронімних ойконімів Правобережної України // Тишковець М.П., Л.П. Шеремета / Z 40 Zbior artykulow naukowych. Konferencij Miedzynarodowej Naukowo-Praktychnej «Filologia, socjologia i kuituroznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze6 od teorii do praktyki»(28.02.2017) – Warszawa : Wydawca : Sp.zo.o. «Diamond tradihg tour», 2017. – С. 46-50.

7. Шеремета Л.П. Внесок О.М. Біляєва у створення лінгвометодичних концепцій шкільної мовної освіти в Україні, державних проектів, стандартів / Л.П. Шеремета // Педагогічні науки : Збірник наукових праць. – Випуск LXXIV. – Т. І. – С. 151-154.

8. Шеремета Л.П. Формування орфоепічної грамотності іноземних студентів медичного профілю / Т. П. Мельник, Л. П. Шеремета // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2017. – Випуск 1 (40). – С. 309 – 312.

9. Шеремета Л.П. Семантико-стилістичний аспект фразеологічних одиниць повісті Бориса Харчука «Вишневі ночі» / Л.П. Шеремета // Науковий журнал. Лінгвостилістичні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип. 6. – С. 198-206.

10. Новіцька О. І., Шеремета Л.П. Назви взуття та його елементів у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька, Л.П. Шеремета // Записки українського мовознавства: зб. нак. праць. – Одеса : «ПолиПринт», 2017. – Вип. 24. – Т.1. – С. 22-32.

11. Шеремета Л.П. Використання творчості Т.Г. Шевченка на початковому етапі навчання діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 33. – 2014. – С. 212-215.

12. Шеремета Л.П. Лінгводидактичні вимоги до уроку української мови за О.М. Біляєвим/ Л.П. Шеремета // Науковий огляд : Науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 149-153.

13. Шеремета Л.П. Система роботи над орфографічними помилками у світлі праць О.М. Біляєва / Л.П. Шеремета // Науковий огляд : Науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 142-146.

14. Савич Л.П. Вивчення й використання передового досвіду вчителів / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 28-33.

15. Савич Л.П. Єдність навчання і виховання як один із аспектів змістовного уроку / Л.П. Савич // Теорія і методика виховання : Науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 25-29.

16. Савич Л.П. Втілення в практику школи методичних ідей О.М. Біляєва (на матеріалі повісті «Вишневі ночі») / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 354-367.

17. Савич Л.П. Проблема розвитку зв’язного мовлення учнів у педагогічній спадщині О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 23. – 2011. – С. 154-157.

18. Савич Л.П. Проблеми дослідження методів навчання рідної мови у науковій спадщині О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 147-153.

19. Савич Л.П. Культура мовлення вчителя : аналіз наукових розвідок О.М.Біляєва / Л.П. Савич // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 209-215.

20. Савич Л.П. Лінгводидактичні аспекти уроку російської мови та особливості його проведення в школах з українською мовою навчання у методичній спадщині О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Вісник Донецького інститут соціальної освіти. Серія «Філологія. Журналістика». – Том ІV. – 2008. – С. 54-59.

21. Савич Л.П. Становлення лінгводидактичних поглядів О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Теоретична і дидактична філологія : Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К. : Міленум, 2008. – С. 279-290.

22. Савич Л.П. Урок української мови в світлі праць О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2007. – № 5. – С. 72-80.

23. Шеремета Л.П. Фразеологізми у романі «Волинь» Уласа Самчука: семантико-стилістичний аспект / Л.П. Шеремета // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Магістр. – 2005. – № 1. – С. 184-187.