Навчальна робота


На кафедрі викладаються такі дисципліни:

    «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – для вітчизняних студентів медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів та ННІ медсестринства.

        Мета вивчення дисципліни полягає у  засвоєнні основоположних понять з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»,  усвідомленні значущості державної мови у професійному спілкуванні, в оволодінні основами фахової мови медичного працівника та опануванні норм укладання медичних документів.

      «Українська мова як іноземна» – для студентів факультету іноземних студентів.

        Мета дисципліни – успішне оволодіння студентами-іноземцями  сучасною українською літературною мовою, закладення основ мовленнєвої підготовки для успішного навчання у вищому медичному навчальному закладі, формування комунікативної культури студентів у сфері професійного спілкування в його усній та писемній формах, вироблення умінь та навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.

    «Академічне письмо» – для вітчизняних студентів медичного факультету, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія».

        Мета вивчення дисципліни – сформувати у студентів  розуміння  принципів  академічної  культури,  базових  засад академічної  доброчесності  та  навичок  її  дотримання;  розвиток  навичок публічного  виступу  та  наукової  дискусії;  уміння  використання  мови академічного письма як мистецтва самопрезентації; формування культури оформлення наукового тексту; допомогти студентам медичних спеціальностей досконало засвоїти усю необхідну інформацію з точки зору вимог наукового стилю та сучасної української наукової мови щодо написання медичних наукових досліджень; виробити вміння і навички аналітичного опрацювання різних джерел наукової інформації, правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети наукового спілкування; навчити студента проводити якісні наукові дослідження; сприяти популяризації наукової діяльності у студентській аудиторії. 

Заняття з української мови (за професійним спрямуванням) проводить 

зав. кафедри Тишковець М. П. (2015 р.)

 

Заняття з української мови як іноземної проводить  
доц.  Новіцька О. І. (2013р.)

 

Заняття з української мови як іноземної проводить доц. Новіцька О. І. (2015р.)

Заняття з української мови (за професійним спрямуванням) проводить доц.  Юкало В. Я. (2015 р.)

Підсторінки (1): Підручники і посібники
Comments