Наукові публікації ст. викл. Стефанишин К. Л.

1.     Бурда Катерина. Ненормативне вживання службових частин мови у фольклорних записах В. Гнатюка / К. Бурда // Наукові записки. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Випуск V. – С. 143147.

2.     Бурда Катерина. Стилістична робота у процесі опрацювання прийменника як частини мови / К. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – №3. – С. 108114.

3.      Бурда Катерина. Розмежування членів речення, виражених прийменниково-відмінковими конструкціями / К. Бурда // Мандрівець. – 2002. – № 4 (39). – С. 5054.

4.     Бурда Катерина. Поетапне опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови / К. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – №11. – С. 149152.

5.     Бурда К. Л. Наступність і перспективність у процесі опрацювання прийменника / К. Л. Бурда // Модернізація змісту, форм і методів шкільної мовної освіти : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару. – Рівне : Редакційно-видавничий центр Міжнародного ун-ту „РЕГІ” ім. акад. Степана Дем’янчука, 2002. – С. 8588.

6.     Бурда Катерина. Комунікативна роль прийменників у формуванні висловлювань різних стилів / К. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2003. – №4. – С. 85–90.

7.     Бурда Катерина. Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми «Прийменник» / К. Бурда // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 5. – С. 19–23.

8.     Бурда К. Л. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» / К. Л. Бурда. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – 46 с.

9.     Бурда К. Л. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Етика і естетика» / К. Л. Бурда. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2007. – 86 с.

10.            Бурда К. Л. Контентна складова матеріалів студентської преси ВНЗ як приклад для наслідування: педагогічний аспект / К. Л. Бурда // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 5(31). – С. 30–34.

11.            К. Бурда. «Не бійтесь заглядати у словник», або ще раз про мовні помилки місцевої преси / В. Зевако, К. Бурда // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : збірник наукових праць. – Тернопіль-Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – Т. 2. – С. 10–13.

12.            Бурда К. Л. Сучасна українська мова і практична стилістика : Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 5.030203 «Видавнича справа та редагування» / К. Л. Бурда. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2009. – 32 с.

13.            Бурда К. Л. Навчальна практика. Програма для студентів спеціальності 5.030203 «Видавнича справа та редагування» / Укл. О. Б. Бойцун, К. Л. Бурда. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2010. – 24 с.

14.            Бурда Катерина. Соловки – символ «тюрми народів» / К. Бурда // Збірник матеріалів круглого столу «Петро Калнишевський – його доля як доля України», 30 травня 2011 р., Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола, м. Тернопіль. – С. 29–34.

15.            Бурда К. Л. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря / К. Л. Бурда, І. Я. Заліпська, В. І. Зевако та ін. // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74–76.

16.            Бурда К. Л. Краєзнавча робота як один із аспектів реалізації міжпредметних зв’язків на уроках мови (за матеріалами літературної Тернопільщини) / К. Л. Бурда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 39–47.

17.            Бурда К. Л. Інноваційні технології при вивченні української мови як іноземної (з досвіду роботи викладачів кафедри українознавства ТДМУ імені І. Я. Горбачевського) / К. Л. Бурда, І. Я. Заліпська, В. І. Зевако та ін. // Матеріали Всеукраїнської навчально-науково-практичної конференції «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ IIIIVрівнів акредитації», 2627 квітня 2012 року, м. Тернопіль.

18.            Бурда К. Л. Лінгводидактичні аспекти формування комунікативної компетенції майбутнього лікаря / К. Л. Бурда // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 55-річчя ТДМУ імені І. Я. Горбачевського, 9–10 жовтня 2012 р. – С. 81–82.

19.            Стефанишин К. Л. Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків / А. М. Пришляк, В. І. Зевако, К. Л. Стефанишин // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 123–76.

20.            Українська мова для іноземних студентів : посібник / Винник В. М., Гайда О. М., Драч І. Д., Заліпська І. Я., Зевако В. І., Жмудська Г. В., Мельник Т. П., Новіцька О. І., Стефанишин К. Л., Тишковець М. П. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 288 с.

21.            Стефанишин К. Л. Особливості функціонування прийменників у професійному мовленні / К. Л. Стефанишин // Українська професійна мова: історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 58–59.

22.            Стефанишин К. Л. Синтаксичний аспект опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови / К. Л. Стефанишин // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2016. – С. 244–250.

23.            Стефанишин Катерина. Йосип Гірняк та український еміграційний театр у контексті культурно-мистецького життя XX століття / К. Стефанишин // Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки : зб. наук. пр. – Мюнхен, 2016. – Т. 9. – С. 405–410.

Comments