Наукові публікації ст. викл. Шеремети Л. П.

1.                 Шеремета Л.П. Фразеологізми у романі «Волинь» Уласа Самчука: семантико-стилістичний аспект / Л.П. Шеремета // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Магістр. – 2005. – № 1. – С. 184-187.

2.                Савич Л.П. Урок української мови в світлі праць О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2007. – № 5. – С. 72-80.

3.                Савич Л.П. Лінгводидактичні аспекти уроку російської мови та особливості його проведення в школах з українською мовою навчання у методичній спадщині О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Вісник Донецького інститут соціальної освіти. Серія «Філологія. Журналістика». – Том ІV. – 2008. – С. 54-59.

4.                Савич Л.П. Становлення лінгводидактичних поглядів О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Теоретична і дидактична філологія : Збірник наукових праць. – Вип. 4. – К. : Міленум, 2008. – С. 279-290.

5.                Савич Л.П. Культура мовлення вчителя : аналіз наукових розвідок О.М.Біляєва / Л.П. Савич // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 209-215.

6.                Савич Л.П. Формування культури мовлення студентів на заняттях з української мови за професійним спрямування / Л.П. Савич // Проблеми розвитку соціально-економічних систем : підприємництво, глобалізація, економічне зростання : тези доповідей І Регіональної міжвузівської науково-практичної конференції (м. Дубно, 2010 р.). – Київ-Дубно, 2010. – Вип. І. – С. 251-253.

7.                Савич Л.П. Втілення в практику школи методичних ідей О.М. Біляєва (на матеріалі повісті «Вишневі ночі») / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – 2011. – Вип. 33. – С. 354-367.

8.                Савич Л.П. Проблема розвитку зв’язного мовлення учнів у педагогічній спадщині О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 23. – 2011. – С. 154-157.

9.                Савич Л.П. Проблеми дослідження методів навчання рідної мови у науковій спадщині О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 147-153.

10.           Савич Л.П. Вклад О.М. Біляєва у створення лінгвометодичних концепцій мовної освіти в Україні, державних проектів, стандартів, програм / Л.П. Савич // Наукові дослідження молоді : тези доповіді ІІІ Звітної науково-практичної конференції (м. Дубно, 2011 р.). – Рівне – Дубно : видавництвово ТзОВ фірма «Ассоль», 2011. – С. 209-213.

11.             Савич Л.П. Короткий екскурс у стан методики навчання української мови в середній школі з XVІ до ХХ століття / Л.П. Савич // Україна наукова : тези доповідей восьмої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 21-23 грудня 2011 р.). – С. 59-62.

12.            Савич Л.П. О.М. Біляєв про вивчення синтаксису в школі / Л.П. Савич // Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив : тези доповідей восьмої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 23-25 листопада 2011 р.). – С. 51-54.

13.            Савич Л.П. Вивчення й використання передового досвіду вчителів / Л.П. Савич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 28-33.

14.            Савич Л.П. Єдність навчання і виховання як один із аспектів змістовного уроку / Л.П. Савич // Теорія і методика виховання : Науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 25-29.

15.            Савич Л.П. Внесок О.М. Біляєва у створення підручників з рідної мови / Л.П. Савич // Науковий потенціал 2012 : тези доповідей восьмої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 21-23 березня 2012 р.). – С. 70-72.

16.            Савич Л.П. Інтегрований урок мови в лінгводидактиці О.М. Біляєва / Л.П. Савич // Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив : тези доповідей восьмої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 24-26 лютого 2012 р.). – С. 61-63.

17.            Шеремета Л.П. Використання творчості Т.Г. Шевченка на початковому етапі навчання діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 33. – 2014. – С. 212-215.

18.            Шеремета Л.П. Лінгводидактичні вимоги до уроку української мови за О.М. Біляєвим/ Л.П. Шеремета // Науковий огляд : Науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 149-153.

19.            Шеремета Л.П. Система роботи над орфографічними помилками у світлі праць О.М. Біляєва / Л.П. Шеремета // Науковий огляд : Науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 142-146.

20.          Шеремета Л.П. Вивчення фонетики на заняттях з української (іноземної) мови студентами-іноземцями / Л.П. Шеремета, В.І. Зевако, Т.П. Мельник // Матеріали регіональної науково-методичної  «Освіта та медицина в добу глобалізації : вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014). – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 128-129.

21.            Шеремета Л.П. Давня література як етап розвитку методики навчання української мови / Л.П. Шеремета // Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи : [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (13-14 листопада 2014 року, Харків). – Х. : Тім Пабліш Груп, 2014. – С. 363-365.

22.          Шеремета Л.П. Класифікація і внутрішня організація уроків розвитку зв’язного мовлення за О.М. Біляєвим / Л.П. Шеремета // Україна наукова : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. –  Київ, 2014. – Частина 2.  – С. 251-253.

23.          Шеремета Л.П. Мовна підготовка студентів-іноземців у ВНЗ України / В.І. Зевако, Т.П. Мельник, А.М. Пришляк, Л.П. Шеремета // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Дослідження і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищому медичному (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського 15-16 травня 2014. – Ч. І. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 222-223.

24.          Шеремета Л.П. Система вправ для навчання діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків / Л.П. Шеремета // Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 31-33.

25.           Шеремета Л.П. Формування культуромовних професійних навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей у процесі вивчення української мови як іноземної /Т.П. Мельник, О.М. Задорожна, В.І. Зевако, Л.П. Шеремета, // Матеріали регіональної науково-методичної  «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014). – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 67-68.

26.          Шеремета Л.П. Формування професійного мовлення в процесі навчання студентів-медиків / В.І. Зевако, Т.П. Мельник, А .М. Пришляк, Л.П. Шеремета // Матеріали регіональної науково-методичної «Освіта та медицина в добу глобалізації : вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014). – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 46-47.

27.           Шеремета Л.П. Інноваційне осмислення О.М. Біляєвим проблеми уроку як основної форми організації навчання мови / Л.П. Шеремета // Соціум. Наука. Культура : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Київ, 2015. – С. 130-135.

28.          Шеремета Л.П. Методи викладання української мови як іноземної / Л.П. Шеремета // Актуальні наукові дослідження сучасності : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Київ, 2015. – С. 71-76.

29.          Шеремета Л.П. Питання розвитку зв’язної мови у працях О. М. Біляєва / Л.П. Шеремета // Матеріали Всеукраїнсько науково-практичній конференції “Документ у збереженні індивідуальної соціальної пам’яті” (03 грудня 2015 року). –  Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 98-100.

30.          Шеремета Л.П. Лексична робота над текстом при вивченні української мови як уноземної / Л.П. Шеремета // Науковий потенціал 2016 : матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. –  Київ, 2016. – Частина 2. – С. 95-102.

31.            Шеремета Л.П. Культура мовлення студентів-медиків / Л.П. Шеремета // Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів ІІ регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 20-24.

 

Comments