Наукові публікації ст. лаб. Заєць М. З.

1.     Тренінг формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії : навч.-метод. комплекс / М. З. Заєць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 52 с.  

2.   Мовленнєва та не мовленнєва комунікація як обов’язкові компоненти професійного спілкування / М. З. Заєць // Мовна комунікація : наука, культура, медицина : матеріали наук.-практ. Конф. до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. С. 136 – 137.

3.            Інформаційні технології як складова дистанційного навчання / М. Заєць // Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти» (м. Тернопіль, 13-14 листоп. 2012 р.). – Тернопіль : ТНТУ, 2012.С. 148 – 150.

4.                Особливості інтеграції сучасної вітчизняної освіти у світову освітню систему / М. З. Заєць // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39. – Ч. 2. – С. 76 – 80.

5.                Мовна культура – важлива складова професійної компетентності / М. Заєць, І. Заєць // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 березня 2013 р.). / За заг. ред. І. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2013. С. 40 – 41.

6.                Діалогічна взаємодія як невід’ємна складова професійної діяльності майбутніх лікарів / М. З. Заєць // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : збірник тез науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Вектор, 2013. – С. 18 – 20.

7.                Дефінітивний аналіз дослідження формування готовності до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря / М. З. Заєць // Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – Вип. 4 (35). – С. 46 – 49.

8.                Наукові підходи до аналізу проблеми підготовки майбутніх лікарів до діалогічної взаємодії / М. З. Заєць // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Темат. випуск. – 2013. – Додат. 1 до вип. 31, том V (47). – С. 213 – 219.

9.                Використання засобів інтерактивних технологій для усунення бар’єрів спілкування у діалогічній взаємодії викладача зі студентами / М. З. Заєць // Роль та місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості : зб. тез між нар. наук.-практ. конф. : (м. Харків, 14-15 лютого 2014 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень» 2014. – С. 45 – 47.

10.                Використання гри як ефективного методу у процесі навчання іноземних студентів у медичних ВНЗ / М. З. Заєць // Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів (частина ІІ) : матеріали І Міжн. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 25-26 квітня 2014 р.) – Тернопіль, ТНЕУ. – 2014. – С. 75 – 77.

11.           Використання інтерактивних технологій у підготовці іноземних студентів-медиків до діалогічної взаємодії / М. З. Заєць // Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження : збірник тез  ІІ Міжрегіонального науково-методологічного семінару кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 21 – 22.

12.             Норми спілкування майбутніх лікарів / М. З. Заєць // Українська професійна мова: історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. –  С. 5 – 6.

13.            Особливості мовної підготовки іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря / М. Заєць, І. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 715. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 71 – 77.

14.            Структура готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії українською мовою/ М. Заєць // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 748. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 37 – 42.

15.            Організація та аналіз результатів експериментального дослідження формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій / М. Заєць // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 767. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 5661.

16.          Використання інтерактивних технологій у підготовці іноземних студентів до професійної діалогічної взаємодії / І. М. Мельничук, М. З. Заєць // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Темат. випуск. – 2016. – Додат. 1 до вип. 36, том VІІ (67). – С. 393 – 401.

17.            Дотримання мовної норми у професійному спілкуванні / М. З. Заєць, І. В. Заяць // Українська професійна мова: історія і сучасність : Збірник матеріалів ІІ регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – C. 5 – 6.

18.      Педагогічні умови та модель формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій / М. Заєць // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, № 9.Warszawa, Polska, 2016. część 3. – С. 96 – 99.

19.     Pedagogical conditions and model of formation of foreign students’readiness to dialogical interaction in future doctors profession by means of interactive technologies / Mariana Zayets // European Humanities Studies: State and Society. – 2016. – № 3. – Slupsk, 2016. – Р. 38–46.

20.     Використання невербальних засобів спілкування у професійному спілкуванні лікарів / М. З. Заєць, І. В. Заяць // Українська професійна мова: історія і сучасність : Збірник матеріалів ІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – C. 15 – 16.


Comments