Наукові публікації доц. Зевако В. І.


1.   Лексическая интерференция в говоре с многоязычным окруженцем // Тезисы республиканской научной конференции. – Винница, 1988. – С. 153-154.

2.  Особенности глагольных форм в контактирующем говоре // Збірник наукових праць викладачів та аспірантів філологічного факультету КДУ. – К.: Вид-во Київського ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 1989. – С.  79-80

3.  Особенности суффиксации существительных в контактном говоре (на материале одной лексико-семантической группы) // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Тезисы докладов ІІІ республиканской конференции. – Гродно, 1989. – Ч. 2. – С. 154-155.

4.  Фонетико-морфологические особенности одного из говоров контактной зоны – Проблеми взаємодії української та російської філології: // Збірник наукових праць Тернопільського державного педагогічного інституту. – Тернопіль, 1990. – С. 30-41.

5.  Словообразовательные экспрессивы в говорах Новгород-Северского района // Методологія культурного процесу. Проблеми міфології, фольклористики, літературознавства, мовознавства: До 135- річчя О. Брюкнера: Тези та матеріали. – Тернопіль, 1991. – С.  36-38 (у співавт).

6.  Говори Сіверської землі в системі сучасних слов’янських мов (до проблеми українського акання) // Х Всеукраїнська славістична конференція «Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової культури»: Тези доповідей. – Чернівці, 1992. – Т. 2. – С. 228–229.

7.  О смысле текста и основных этапах его постижения // Методологія наукового пізнання: Збірник статей і тез доповідей ІІІ Тернопільських науково-методологічних читань до 110-річчя З.М.Завірського. – Тернопіль, 1993. – С. 91-95 (у співавт).

8.  Реализация губных согласных в северском говоре // Материалы по русско-славянскому языкознанию. – Воронеж, 1994. – С. 9-13.

9.  Категория твердости-мягкости в говорах Новгород-Северского района // Материалы по русско-славянскому языкознанию. – Воронеж, 1995. – С. 24-29.

10.  К вопросу об украинском аканье. – Slavika Tarnopolensia // Тернопіль, 1996. – С. 2732.                                                                               

11.    Протетичні приголосні сіверської говірки // Славістичні записки. – Тернопіль, 1997. – № 1 – С. 2122.

12.   Про історичну зумовленість діалектних явищ // Славістичні записки. – Тернопіль, 1998. – № 1 – 2. – С. 10-12.

13.   О. Демська, І.Кульчицький. Словник омонімів української мови // Славістичні записки. – Тернопіль, 1998. – № 1 – 2. – С. 60.       

14.   Говори північної Чернігівщини у системі діалектів української мови (історико-лінгвістичні матеріали) // Славістичні записки. – Тернопіль, 1999. – № 1. – С. 52-55.

15.   М.П. Кочерган. Загальне мовознавство // Славістичні записки. – Тернопіль, 1999. – № 1. – С. 120-121.                                            

16.   Діалектні форми типу несом: лінгвогеографія та походження // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К., 2000. – С. 246-250.

17.   Сучасна українська літературна мова: Навчально-методичний посібник для студентів філологічних факультетів // Тернопіль: Видавн. відділ ТЕІПО, 2001. – 54 с.   

18.   Сучасна українська літературна мова: матеріали для самостійної роботи над курсом // Тернопіль: Видавн. відділ ТЕІПО, 2002 . – 27 с. 

19.   Словничок лінгвістичних термінів (на допомогу студентові-філологу) // Тернопіль: Видавн. відділ ТЕІПО, 2002 . – 30 с.              

20. Вступ до слов’янської філології: Навчально-методичні матеріали та програма курсу // Тернопіль: Видавн. відділ ТЕІПО, 2002. – 32 с.

21.   Старослов’янська мова. Практичні заняття з графіки і фонетики // Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів . – Тернопіль: Підручники i посібники, 2003 . – 96 с.          

22. Цікаві завдання з української мови в початковій школі  // Посібник для вчителя . – Тернопіль: Підручники i посібники, 2003 . – 127 с. (у співавт).

23. Цікаві завдання з української мови в початковій школі. Посібник для вчителя // Тернопіль: Підручники і посібники, 2005 (Вид. друге) . – 127с. (у співавт).

24. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни “Діловодство в туризмі” // Тернопіль: Видавн. центр Галицького інституту, 2005 . – 32с.

25.  Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни “Українська мова професійного спрямування” // Тернопіль, Видавн. центр Галицького інституту, 2005 . – 48с.     

26. Практичні заняття та термінологічний словник з курсу “Вступ до мовознавства”. Навчально-методичний посібник // Тернопіль: Підручники і посібники, 2005 . – 128 с.

27.  Модульна система навчання як складова Болонського процесу. – Вісник наукових досліджень Галицького інституту // Тернопіль: Видавничий центр Галицького інституту, 2006. – № 9. – Ч.2. – С. 4-48.

28. Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань та методичні вказівки щодо їх виконання (суспільно-гуманітарний цикл)  // Тернопіль: Видавн. центр Галицького інституту, 2007.

29. Українська мова: Навчальна програма та матеріали до лекцій (для студентів першого курсу)  // Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2008 . – 80 с.      

30.  Практичні заняття та самостійна робота студентів з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: навчальні матеріали // Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2008 . – 38 с.        

31.            «Не бійтесь заглядати у словник», або ще раз про мовні помилки місцевої преси // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: Збірник наукових праць. – Тернопіль – Львів, 2008. – Т. 2. – С. 10-13 (у співавт).

32.           Інтерфереми у новиневих програмах місцевих медіа // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Журналістика 2008: українське журналістикознавство, освіта, термінологія і стандарти», 17 – 18 квітня 2008 р. – К., 2008. – С. 136-137.               

33.           Логічні помилки в журналістських текстах (на матеріалі газет «Місто» та «Маркет», Тернопіль)  // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2008. – Вип. 17. – С. 227-229.

34.           Обрядова мова на тлі місцевих говірок (за А. Річинським)  // Арсен Річинський і проблеми помісної Української Церкви: Науковий збірник Міжнародних Річинських читань. – Тернопіль: Редакційно-видавничий центр Галицького інституту, 2008. – С. 6771.                                      

35.           Мовна компетенція як складова професійної підготовки майбутнього спеціаліста економічної галузі. – Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів. Збірник матеріалів конференції / Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 128-129.               

36.           Діловодство в туризмі: матеріали для практичних занять // Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2009 . – 42 с.   

37.           Варіанти підсумкової контрольної роботи з української мови та методичні рекомендації щодо її виконання (для студентів економічного факультету)  // Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2009 . – 30 с.        

38.          Цікаві завдання з української мови в початковій школі. Посібник для вчителя // Тернопіль: Підручники і посібники, 2010 (Вид. третє, доп.) . – 128 с. (у співавт).

39.          Практикум з українського правопису та тексти диктантів до нього // Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2010 . – 66 с. 

40.          Варіанти підсумкової контрольної роботи з української мови (за професійним спрямуванням) та методичні рекомендації до її виконання (для студентів факультету журналістики)  // Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2010 . – 32 с.

41.            Художественная речь Н.В. Гоголя на занятиях по русскому языку // Современная филология в контексте взаимодействия языков и культур: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Стерлитамак, 2011. – С.153-156 (у співавт).

42.           Історичний аспект міждіалектних контактів у північній частині східнополіського ареалу (фонетика)  // STUDIA LINGUISTICA / Рецепція наукової спадщини професора Станіслава Семчинського і сучасна філологія. – К.: Київський університет, 2011. – Вип. 5 – С. 100-105.

43.          Тематика курсових робіт з професійної підготовки й вимоги до їх написання (навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»)  // Тернопіль: Редакційно-видавниичий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2011 . –         25 с.

44.          Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74-76.        

45.           Інноваційні технології при вивченні української мови як іноземної (з досвіду роботи викладачів кафедри українознавства ТДМУ імені І. Я. Горбачевського)  // Матеріали Всеукраїнської навчально-науково-практичної конференції «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III-IVрівнів акредитації», 26-27 квітня 2012 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмеднига, 2012. – С. 94-96 (у співавт).

46.          Диференціація східнополіських говірок Новгород-Сіверщини за фонетичними ознаками // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Філологічні науки – 2012. – Кн. 1. – С. 39-42.

47.           Комунікативний аспект професійної компетенції майбутнього лікаря // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мовна комунікація: наука, культура, медицина», 9-10 жовтня 2012 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмеднига, 2012. – С. 53-54.  

48.          Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 123-126 (у співавт).

49.          Про роботу над посібником «Українська мова для іноземних студентів»  // Матеріали науково-практичної конференції «Методичні основи викладання української мови за професійним спрямуванням та інших гуманітарних наук у вищих навчальних закладах України». – Львів, 2013 (у співавт).

50.          Українська мова для іноземних студентів : навчальний посібник // Тернопіль : Укрмедкнига, 2013.         288 с. (у співавт).

51.            Українсько-білоруські міжмовні зв’язки у північній частині східнополіських діалектів (фонетичний аспект)  // Лінгвістика. Комунікація. Освіта: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 27-28 березня 2014 р.). – Луганськ: Вид-во ЛДКМА, 2014. – С. 33-36.             

52.           Мовна підготовка студентів-іноземців у ВНЗ України // Матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я.Горбачевського 15-16 травня 2014 р. – Ч.1. – Тернопіль:Укрмедкнига, 2014. – С. 222-223 (у співавт).

53.           Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників // Матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я.Горбачевського 15-16 травня 2014 р. – Ч.1. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 224-225 (у співавт).

54.           Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : Збірник наукових праць – Львів : Львівський національний університет імені І. Франка. – 2014. – Вип. 9. –  С. 85-93 (у співавт).

55.           Про деякі білоруські особливості говірок північної Чернігівщини у зв’язку з проблемами їхнього групування // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2014. – Вип.10. – С. 39-47.             

56.      Посібник “Українська мова для іноземних студентів” як засіб засвоєння літературних норм // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» 26–27 червня 2014 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 32-34.

57.       Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників // Медична освіта. – 2014. – № 3. С. 5255 (у співавт).

58.           Формування професійного мовлення в процесі навчання студентів-медиків // Матеріали регіональної науково-методичної конференції «Освіта й медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний досвід» 6–7 листопада 2014 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 46-47 (у співавт).  

59.           Формування культуромовних професійних навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей у процесі вивчення української мови як іноземної // Матеріали регіональної науково-методичної конференції «Освіта й медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний досвід» 6–7 листопада 2014 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 67-68 (у співавт).

60.          Вивчення фонетики на заняттях української мови студентами-іноземцями // Матеріали регіональної науково-методичної конференції «Освіта й медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний досвід» 6–7 листопада 2014 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 128-129 (у співавт).

61.            Термінологічна лексика як складова професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків // Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи : Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю (13–14 листопада 2014 року, Харків). – Х. : Тім Пабліш Груп, 2014. – С. 102-104.

62.          Фонетико-граматичні особливості східнополіських говірок Новгород-Сіверщини // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Хмельницький : ХмЦНП, 2015. – Вип. 8. – С. 64-67.

63.          Формування мовної культури майбутнього лікаря при вивченні медичної термінології (практичні матеріали)  // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2014. – Вип.11. – С. 267-274.     

64. До історії створення системи слов’янського письма. – [Електронний ресурс] : Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Електрон. текст. дані. – [Т.], 2015. Режим доступу:ttps://docs.google.com/file/                                              

65.  Фонетико-граматичні риси східнополіських говірок як наслідок діахронічних змін // Матеріали всеукраїнсько науково-практичній конференції “Документ у збереженні індивідуальної соціальної пам’яті” (03 грудня 2015 року). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015.                                                        

66. Засоби формування мовних норм у професійному спілкуванні медичних працівників // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)ВНЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку). – Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12-13 травня 2016 р.): у 2 т. / Терноп. держ. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Т.1. – С. 164-165 (у співавт).

67.  Матеріали до вивчення форм місцевого відмінка студентами-іноземцями медичного університету // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (23 – 24 червня 2016 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. С. 55- 56.               

68. Елементи функціонального принципу вивчення місцевого відмінка студентами-іноземцями медичного університету // Концепції навчання комунікативній іноземній мові. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – практ. відео конф. у режимі onlin (17 березня 2016 року, Харків). – Х. : Вид-воНФаУ, 2016 (Серія «Наука»). – С. 43-45.

 

Comments