Наукові публікації доц. Тишковець М. П.

1. Мриглод М.П. Репрезентація повних християнських імен у посесивних ойконімах Правобережної України // Наукові записки Тернопільського педагогічного  університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2000. – С. 85-96.

2. Мриглод М.П. Відантропонімні ойконіми Правобережної України, твірні основи яких мотивовані християнськими іменами // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2000. – С. 16-21.

3. Мриглод М.П. Топонімія як джерело історико-краєзнавчих студій // Краєзнавство в системі підготовки сучасного вчителя. Матеріали науково-методичної конференції. – Тернопіль, 2000. – С. 13-16.

4. Мриглод М.П. Ойконіми на ‑ичі (‑овичі/-евичі, ‑иничі) Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – Кіровоград, 2001. – С. 130-134.

5. Мриглод М.П. Репрезентація повних християнських імен в основах відпатронімних ойконімів Правобережної України // Українська пропріальна лексика. Матеріали наукового семінару. – Київ, 2000. – С. 103-106.

6. Мриглод М.П. Використання топонімічних досліджень у вивченні історії поширення християнства в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.– Серія: Історія. – Випуск 4.– Тернопіль, 2002.–С. 78-80.

7. Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України на *-jь   (*-j-а,*-j-е), утворені від християнських імен // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство). –Випуск 48. – Кіровоград, 2003. – С. 129-135.

8. Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Галицької землі з християнськими іменами в основах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 30. –Львів, 2003.– С. 87-93.

9. Тишковець М.П. Поширення відпатронімних та відродинних назв населених пунктів із християнськими іменами в основах на території Правобережної України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного        університету. ­– Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 2 (12). –   С. 168-176.

10. Тишковець М.П. Географічне поширення посесивних назв населених пунктів Правобережної України, утворених від християнських імен // Традиційне і нове у вивченні власних імен: Тези доповідей міжнародної ономастичної конференції. Донецьк-Горлівка-Святогірськ. 13-16 жовтня     2005 р. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2005. – С. 115-118.   

11. Тишковець М.П. Хронологічна дистрибуція відпатронімних ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. ­– Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 1 (13). – С. 128-135.

12. Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах // Студії з ономастики та етимології. – Київ, 2007. – С. 273 – 287.

13. Тишковець М.П. Ойконіми на -івці, -инці Правобережної України із словотвірними варіантами християнських імен в основах // Науковий вісник Чернівецького університету: Слов’янська філологія. – 2007. – Вип. 354-355. – С. 244-250.

14. Тишковець М.П. Використання етнографічного матеріалу в курсі “Ділова українська мова” для студентів-медиків  // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С. 323-327.

15. Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Тести з української мови як іноземної. – Тернопіль, 2007. – 162с.

16. Тишковець М.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні української мови як іноземної // Медична освіта. – 2007. – № 4. –    С. 36-39.

17. Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Українська мова як іноземна у кросвордах. Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 13 с.

18. Тишковець М. П. Використання таблиць у вивченні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 262-269.

19. Тишковець М.П. Топоніми у лінгвокраїнознавчому аспекті вивчення української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 86 -90

20. Тишковець М.П. Хронологічна дистрибуція ойконімів на *-jь (*-j-а,*-j-е) Правобережної України  з християнськими іменами в основах //  Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 216-217.

21. Лиса Н.С., Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Українська мова як іноземна: основи граматики у таблицях та вправах / Н.С. Лиса, М.Б. Кривоус, М.П. Тишковець : Навч. посіб. Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України (лист від 11 серпня 2010 р. № 1/11-7627) – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 312 с.

22. Жмудська Г.В., Новіцька О.І., Тишковець М.П. Принцип «єдиного дня» у вивченні української мови за професійним спрямуванням // Інноваційні технології у викладанні дисциплін мовознавчого блоку в ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти: Матеріали семінару-наради завідувачів кафедр української, латинської та іноземних мов у ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти України (20-21 вересня 2012 р., м. Івано-Франківськ – м. Харків). – Івано-Франківськ: Вид-во ІФнму, 2012. – С. 15-17.

23. Тишковець М.П. Формування мовної культури студентів-медиків // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Матеріали науково-практичної конференції (9-10 жовтня 2012 року). – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – С. 5-6.

24. Тишковець М.П. Використання комунікативного методу вивчення української мови як іноземної у медичному ВНЗ // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 8. – С. 40-49

25. Тишковець М.П. Усічені варіанти християнських імен в основах посесивних ойконімів Правобережногї України / М.П. Тишковець // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Хмельницький: ХмЦНІІ, 2013. – Частина 2. – С.255-263.

26. Українська мова для іноземних студентів: Посібник / Винник В.М., Гайда О.М., Драч І. Д., Заліпська І.Я., Зевако В.І., Жмудська Г.В., Мельник Т.П., Новіцька О.І., Стефанишин К.Л., Тишковець М.П. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – 288с.

27. Тишковець М. Багатий доробок науковця. Рецензія на монографію Купчинський О. Студії з історії української мови та ойконімії : Вибрані статті та матеріали / О.А. Купчинський. – Львів, 2011. – 468 с. / М. Тишковець // Медична освіта. – № 1 (61). – 2014. – С. 129-131. 

28. Зевако В., Тишковець М. Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів / В. Зевако, М.Тишковець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 85-94.

29. Пришляк А.М., Тишковець М.П., Драч І.Д. Роль культуромовної діяльності фахівця медичного профілю // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку / А.М. Пришляк, М.П.Тишковець, І.Д. Драч. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 676 – 677. 

31. Тишковець М.П. Культура мови у діяльності фахівця медичного профілю // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (26 – 27 червня 2014 р.) / М.П. Тишковець. Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 46 – 47.

32. Драч І.Д., Тишковець М.П. Використання лінгвістичних порталів для культуромовної діяльності медичного фахівця / І.Д. Драч, М.П. Тишковець // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст : Матеріали регіональної науково-методичної конференції (6 – 7 листопада 2014 року). –Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 40 – 41.

33. Тишковець М., Бачинська Г. Застосування особистісно-орієнтованих педагогічних технологій на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) / М. Тишковець, Г. Бачинська // Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи : Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичногї конференції з міжнародною участю (13 – 14 листопада 2014 року). – Харків : Тім Пабліш Груп, 2014. – С. 312 – 314.

34. Бачинська Г.В., Тишковець М.П. Урбанонімна система міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип 2 (24). – С. 15-18.

35. Зевако В. І.,  Тишковець М.П. Посібник «Українська мова для іноземних студентів» як засіб формування іншомовної компетенції // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти : Матеріали І Міжнародної науково-практичноїконференції (21 – 22 травня 2015 року) / В.І. Зевако, М.П. Тишковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 77 – 79.

36. Тишковець М.П., Бачинська Г.В. Формування україномовної комунікативної компетенції в іноземних студентів медичного ВНЗ // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти : Матеріали І Міжнародної науково-практичноїконференції (21 – 22 травня 2015 року) / М.П. Тишковець, Г.В. Бачинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 114 – 116.

37. Тишковець М., Пришляк А., Гаврищак І., Драч І., Новіцька О. Етнознання у курсі «Українська мова (за профексійним спрямуванням)» // Матеріали ХІІ Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», присвяченої пам’яті ректора, член-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (21 – 22 травня 2015 року) / М.П.Тишковець, А.М. Пришляк, І.І. Гаврищак, І.Д. Драч, О.І. Новіцька. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 232 – 233. 

38. Тишковець М. Становлення та розвиток українських топонімів [електронний ресурс] / М. Тишковець // Бібліотека Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Електрон. текст. дані. – [Т.], 2015. Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B2E6s0qsigHxWWxUMDN
4SF9uOU0/view, вільний.
Назва з екрана. Дата звернення: 20.10.2015.  Мова укр.

39. Участь у конференції. Бачинська Г.В., Тишковець М.П. Лексико-семантична характеристика позивних бійців-учасників АТО на Сході України // ХVІ Всеукраїнська ономастична конференція «Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи» (Одеса, 24 – 26 вересня 2015 року).

40. Участь в ономастичних читаннях. Тишковець М. Топоніми у лінгвокраїнознавчому аспекті вивчення української мови як іноземної // Ономастичні читання (Тернопіль, 12 листопада 2015 року).

41. Тишковець М. Система вправ для вивчення родового відмінка іноземними студентами медичного ВНЗ / М. Тишковець, Г. Бачинська // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 12. – С. 159 – 167.

42. Тишковець М. Науковий стиль у фаховій мові медичного працівника/ М. Тишковець // Гуманітарна скдладова у світлі освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю (14 – 15 квітня 2016 року). – Харків : Вид-во НфаУ, 2016 – С. 339 – 341.

43. Зевако В.І., Тишковець М.П., Юкало В.Я., Гаврищак І.І. Засоби формування мовних норм у професійному спілкуванні медичних працівників // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (12 – 13 травня 2016 року) / В.І. Зевако, М.П.Тишковець, В.Я. Юкало, І.І. Гаврищак. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 170 – 171. 

44. Тишковець М.П. Назви контактів мобільного звяʼзку у мовній практиці студентів медичного ВНЗ // Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність (23 – 24 червня 2016 року) / М.П. Тишковець. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – С. 46 – 49.

45. Українська мова (за професійним спрямуванням) . Контрольні завдання для студентів фармацевтичного факультету (заочної форми навчання) / [розроб. Тишковець М.П.]. Методичка заочникам. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 36 с.

 

                                     

Comments