Наукові публікації доц. Новіцької О. І.

1.      Новіцька О. І. Вивчення професійно-орієнтованої лексики в курсі української мови як іноземної / О. І. Новіцька, К. Б. Олексій, Т. Б. Кадобний // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій: науково-методична конференція, 23 вересня 2010 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2010. – С. 32-34.

2.    Новіцька О. І. Лексико-семантична та ареалогічна характеристика назв одягу у говірках Підгаєччини / О. І. Новіцька // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – Тернопіль, 2011. – № 4. – С. 56-62.

3.    Новіцька О. І. Болонський процес та кредитно-модульна система організації навчального процесу на теоретичних кафедрах вищих медичних навчальних закладах України / А.М.Пришляк, В.Й.Кульчицький, О.І.Новіцька, Г.В.Жмудська, Л.В.Кравчук // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-IV рівнів акредитації: Всеукраїнська наукова навчально-методична конференція, 12–13 травня 2011 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 48.

4.    Новіцька О. І. Лексико-семантична та ареалогічна характеристика назв тварин в Підгаєцьких говірках / О. І. Новіцька // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 467-472.

5.     Новіцька О. І. Назви предметів кухонного начиння у говірці Підгаєччини / О. І. Новіцька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2011. – № 14. – С. 30-35.

6.         Новіцька О. І. Народна медична лексика як об‘єкт наукового вивчення / О. І. Новіцька // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Всеукраїнська науково-практична конференція, 9-10 жовтня 2012 р.: матеріали конф. –  Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 133-134.

7.         Новіцька О. І. Принцип «єдиного дня» у вивченні української мови за професійним спрямуванням / М. П. Тишковець // Інноваційні технології у викладанні дисциплін мовознавчого блоку в ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти: семінар-нарада завідувачів кафедр української, латинської та іноземних мов у ДВНЗ медичної та фармацевтичної освіти, 20-21 вересня 2012 р.: матеріали семінар. – Івано-Франківськ:Вид-во ІФНМУ, 2012. – С. 15-17.

8.         Новіцька О. І. Народні назви хвороб очей у підгаєцьких говірках / О. І. Новіцька, А. М. Пришляк // Українська професійна мова: історія і сучасність: Регіональна науково-практична конференція, 25-26 жовтня 2014 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 33-134.

9.         Новіцька О. І. Структурування побутової лексики Підгаєччини / О. І. Новіцька // Українознавчі студії. – 2013-2014. – № 13-14. – 68-74.

10.    Новіцька О. І. Назви їжі у говірці Підгаєччини / О. І. Новіцька // Лінгвістика. Комунікація. Освіта: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Луганськ, 14-15 берез.) – Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. – С. 54-55.

11.      Новіцька О. І. Назви страв із борошна у говірках Підгаєччини / О. І. Новіцька // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 4. – С. 247-253.

12.     Тишковець М., Пришляк А., Гаврищак І., Драч І., Новіцька О. Етнознання у курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / М.П. Тишковець, А.М. Пришляк, І.І. Гаврищак, І.Д. Драч, О.І. Новіцька // Матеріали ХІІ Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», присвяченої пам’яті ректора, член-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 232 – 233. 

13.     Новіцька О. І. Номінація жіночого поясного одягу в говірках Підгаєччини / О. І. Новіцька // Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. нак. праць / за заг. ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9. – С. 319-328.

14.     Новицкая О. И. Бытовая лексика как предмет этнографического и лингвистического исследования / О. И. Новицкая // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 9. – Ч. 2. – С. 125-131.

15.     Новіцька О. І. Вивчення загальновживаної лексики української мови у процесi навчання iноземної української мови / О. І. Новіцька // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст, 6-7 листопада 2014 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 33-34.

16.     Новіцька О. І. Етнознання у курсі «Українська мова (за профексійним спрямуванням)» / Тишковець М., Пришляк А., Гаврищак І., Драч І., Новіцька О. // Матеріали ХІІ Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», присвяченої пам’яті ректора, член-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 232 – 233. 

17.     Новіцька О. І. Складені найменування побутової лексики у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Філологія, соціологія і культурологія. Науковий пошук: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Сопот, 30 жовтня) – Сопот, 2015. – 24-25.  

18.     Новіцька О. І. Народні назви хвороб очей у підгаєцьких говірках / О. І. Новіцька, А. М. Пришляк // Українська професійна мова: історія і сучасність: Регіональна науково-практична конференція, 25-26 жовтня 2014 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 33-134.

19.     Новіцька О. І. Народна лексика на позначення пневмонії у говірках Підгаєччини Тернопільської області  О. І. Новіцька // Українська професійна мова: історія і сучасність: Регіональна науково-практична конференція, 23-24 жовтня 2016 р.: матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – С. 42-43.

Comments