Наукові публікації доц. Мельник Т. П.

1. Мельник Т. П. Осмислення проблеми нормування української літературної мови Оленою Курило / Т. П. Мельник // Сучасні наукові дослідження – 2006 : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції [„Сучасні наукові дослідження – 2006”], (Дніпропетровськ, 20 – 28 лютого  2006 року). Том 40. Філологічні науки. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 18–20.

2. Мельник Т. П. Осмислення процесів нормування українськими мовознавцями діаспори / Т. П. Мельник // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: матеріали першої міжнародної наукової конференції [„Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”], (Львів, 8 – 10 березня 2006 р.) / М-во освіти і науки України. Національний університет „Львівська політехніка”. – Львів, 2006. – С. 229–231. (не ВАК)

3. Мельник Т. П. Проблема нормування лексики української літературної мови у працях М. Сулими / Т. П. Мельник // Актуальні проблеми граматики і лексикології : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції [„Актуальні проблеми граматики та лексикології”], (Вінниця,   4 – 5 жовтня  2006 р.) / М-во освіти і науки України. Вінницький державний університет імені М. Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ імені М. Коцюбинського, 2006. – С. 134–138. (не ВАК)

4. Мельник Т. П. Відображення проблеми нормування у наукових студіях мовознавців 20-30 рр. ХХ ст. / Т. П. Мельник // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка : зб. наук. праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С. Я. Єрмоленко. – К., 2007. – С. 493–498. (не ВАК)

5. Мельник Т. П. Проблема критеріїв нормування лексики української літературної мови в науковому доробку М. Пилинського / Т. П. Мельник // Зб. матеріалів міжнар. наук. конф. [„Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти”], (Черкаси, 25 – 26 травня 2006 р.) / М-во освіти і науки України. Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – С. 126–129. (не ВАК)

6. Мельник Т. П. Розвиток лексичного складу української літературної мови у 20-30 рр. ХХ ст. / Т. П. Мельник // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія : Філологія. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – Вип. ХVVІІІ. – С. 361–365. (ВАК)

7. Мельник Т. П. Теоретичні засади нормування української літературної мови / Т. П. Мельник // Лінгвістика : зб. наук. праць Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. –  Луганськ : Альма-матер, 2007. – № 2 (12). – С. 189–194. (ВАК)

8. Мельник Т. П. Фіксація варіантності у „Російсько-українському словнику” (1924 – 1933 роки) / Т. П. Мельник // Наукові записки. Серія : Філологія: зб. наук. праць / [наук. ред. Н. Л. Іваницька ]. – Вінниця, 2008. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 41–45. (ВАК)

9. Мельник Т. П. Вплив зовнішньокультурних та внутрішньокультурних чинників на розвиток української літературної мови у 20 – 30 рр. ХХ ст. / Т. П. Мельник // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Випуск 81 (1). – С. 352–355. (ВАК)

10. Мельник Т. П. Погляди Івана Огієнка на унормування української літературної мови / Т. П. Мельник // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2009. – Вип. 9. – С. 57–62. (ВАК)

11. Мельник Т. П.  Ілюстративний матеріал у словникових реєстрах 20–30 рр. ХХ століття / Т. П. Мельник // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького / [відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси, 2010. – Вип. 11. – С. 292–295.

12. Мельник Т. П. Погляди Олекси Синявського на шляхи формування літературних стандартів / Т. П. Мельник // Культура слова / [відп. ред. С. Я. Єрмоленко]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 73. –                    С. 115– 120.

13. Мельник Т. П. Лексичні дублети у «Російсько-українському словнику» 1924-33 рр. / Т. П. Мельник // Культура слова / [відп. ред. С. Я. Єрмоленко]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 74. –                    С. 115– 119.

14. Мельник Т. П. Засади уніфікації лексики сучасної української літературної мови в працях Василя Сімовича / Т. П. Мельник // Культура слова / [відп. ред.  С. Я. Єрмоленко]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 77. – С. 141– 146.

15. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря / Т. П. Мельник, К. Л. Бурда, І. Я. Заліпська [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74–76.

16. Інноваційні технології при вивченні української мови як іноземної (з досвіду роботи викладачів кафедри українознавства ТДМУ імені І. Я. Горбачевського) / Т. П. Мельник,  К. Л. Бурда,  І. Я. Заліпська В. І. Зевако [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської навчально-науково-практичної конференції «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ III–IVрівнів акредитації», 26–27 квітня 2012 року, м. Тернопіль. Тернопіль: Укрмеднига, 2012. – С. 9496.

17. Мельник Т. П. З історії нормування української літературної мови / Т. П. Мельник // Мовна комунікація : наука, культура, медицина : збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 46–47.

18. Мельник Т. П. Лінгвістичні праці О. Синявського в історії стандартизації лексичного та граматичного рівнів мовної системи) / Т. П. Мельник // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2013. – С. 186– 188.

19. Українська мова для іноземних студентів : навчальний посібник — Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – 265 с.

20. Мельник Т. П. Вивчення фонетики на заняттях української (іноземної) мови студентами-іноземцями / Т. П. Мельник, В. І. Зевако, Л. П. Шеремета // Освіта та медицина в добу глобалізації : вітчизняний та зарубіжний контекст : збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 128–129.

21. Мельник Т. П. Культура усного та писемного професійного мовлення / Т. П. Мельник, О. М. Задорожна // Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи: [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції із міжнародною участю] (13 – 14 листопада 2014 року, Харків). — Х. : Тім Пабліш Груп, 2014. — С. 208209.

22. Мельник Т. П. Поетичне слово Тараса Шевченка в унормуванні української літературної мови / Т. П. Мельник // Культура слова / [відп. ред.  С. Я. Єрмоленко]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 80. – С. 41– 49.

23. Мельник Т. П. Проблема нормування української термінології у наукових студіях Олени Курило / Т. П. Мельник // Українська професійна мова: історія і сучасність : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 9–11.

24. Мельник Т. П. Формування культуромовних навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Т. П. Мельник // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Вип. 5 : зб. Наукових праць/ За. ред. академіка Л.І.Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 340– 345.

25. Мовна підготовка студентів-іноземців у ВНЗ України / В. І. Зевако, Т. П. Мельник, А. М. Пришляк [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Дослідження і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищому медичному (фармацевтичному) навчальних закладах України», присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського 15-16 травня 2014. – Ч. І. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. – С. 222–223.

26. Формування культуромовних професійних навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей у процесі вивчення української мови як іноземної / Т. П. Мельник, О. М. Задорожна, В. І. Зевако, Л. П. Шеремета // Освіта та медицина в добу глобалізації : вітчизняний та зарубіжний контекст : збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 67–68.

27. Формування професійного мовлення в процесі навчання студентів-медиків / Т. П. Мельник, В. І. Зевако, А. М. Пришляк, Л. П. Шеремета // Освіта та медицина в добу глобалізації : вітчизняний та зарубіжний контекст : збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 46–47.

28. Мельник Т. П. Засади нормотворення української літературної мови / Т. П. Мельник // Освітній інтернет-навігатор : науково-методичний інтернет-журнал. — травень 2015. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://oin.in.ua

29. Мельник Т. П. Розвиток української мови у 20-30 роках ХХ століття / Т. П. Мельник // Педагогічний вісник  : науково-методичний щоквартальний журнал. — Кіровоград, 2015. — № 2-3 (34-35) — С. 3—6.

30. Мельник Т. П. Медичні інтродуктиви в лексикографічній практиці 20-30 рр. ХХ століття. / Т. П. Мельник // Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 3638.

 

Comments