Колектив‎ > ‎

Наукові публікації викл. Руденко М. І.

1.       Методичні вказівки до виконання завдань самостійної роботи з дисципліни «Культура наукової мови» для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6. 030507 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, .2013 – 79 с.

2.      Методичні вказівки до виконання завдань самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6. 030507 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, .2013 – 42 с.

3.      Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Культура наукової мови» для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6. 030507 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, .2013 – 35 с.

4.      Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Історія української культури» для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6. 030507 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, .2013 – 34 с.

5.      Методичні вказівки з дисципліни «Етика і естетика» / Укладач Руденко М.І. – Тернопіль: ТКІ, 2005. - 36 с.

6.      Методичні вказівки з дисципліни «Культурологія» / Укладач Руденко М.І. – Тернопіль: ТКІ, 2005. - 38 с.

7.      Методичні вказівки з дисципліни «Основи ділового спілкування» / Укладач Руденко М.І. – Тернопіль: ТКІ, 2005. - 36 с.

8.     Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Культурологія» для студентів за напрямом підготовки 5.03050401 «Економіка підприємства», за спеціальностями 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050802 «Оціночна діяльність», 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050702 «Комерційна діяльність» / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, .2013 – 80 с.

9.      Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів за напрямом підготовки 5.03050401 «Економіка підприємства», спеціальностями 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050802 «Оціночна діяльність», 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050702 «Комерційна діяльність» / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, .2013 –– 38 с.

10.  Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни  «Культурологія» для студентів за напрямом підготовки 5.03050401 «Економіка підприємства», за спеціальностями 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050802 «Оціночна діяльність»,  5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050702 «Комерційна діяльність» / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, .2013 –– 22 с.

11.   Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни  «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів за напрямом підготовки 5.03050401 «Економіка підприємства», за спеціальностями 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050802 «Оціночна діяльність»,  5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050702 «Комерційна діяльність» / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, .2013 –– 35 с.

12.  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни  «Культурологія» для студентів за напрямом підготовки 5.03050401 «Економіка підприємства»,за спеціальностями 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050802 «Оціночна діяльність»,  5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050702 «Комерційна діяльність» / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, 2013. - 41с.

13.  Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни  «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів за напрямом підготовки 5.03050401 «Економіка підприємства», за спеціальностями 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050802 «Оціночна діяльність»,  5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050702 «Комерційна діяльність» / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, .2013 –– 16 с.

14.  Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Логіка» / Укладач Руденко М.І. – Тернопіль: ТКІ, 2005. - 20 с.

15.   Методичні рекомендації з дисципліни «Історія української культури» / укладач Руденко М.І. – Тернопіль: ТКІ, 2012  –– 36 с.

16.  Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням для спеціальностей: 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», 5.03050702 «Комерційна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» » / Укладач Руденко М.І. - Тернопіль: ТКІ, 2011. - 56с.

17.   Руденко М.  Експліцитний наратор в наративі художньої прози М. Хвильового. // Наукові записки. Серія: Літературознавство. 1 (13). – Тернопіль: ТДПУ, 2003. – Вип. ХІІІ. – С.80-195.

18.  Руденко М.  Наративна типологія прози Миколи Хвильового. Монографія. – Тернопіль, 2003. – 88 с.

19.  Руденко М.  Наративний вимір культури: кодова інтертекстуальність у художній прозі Миколи Хвильового // Studia methodologica. Вип. 24. – Тернопіль: Редакційно видавничий відділ ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2008. – С. 236-239.

20. Руденко М. Автор, читач і розповідач у новелі «Редактор Карк» // Наукові записки. Серія: Літературознавство. 1 (9). – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – Вип. ІХ. – С. 82 – 86.

21.  Руденко М. Екстрадієгетичний дискурс «Вступної новели» М. Хвильового: інтертекстуальна стратегія // Слово і час. – 2003. - № 5. – С. 57 – 63.

22. Руденко М. І. Наративна стратегія новели Франца Кафки «Перевтілення» // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали ІV  міжнародної науково-практичної конференції, М. Тернопіль, 23 березня 2012 р./ ТКІ.;Ред. Мартинюк В.Ф. та інші. – Тернопіль, ТКІ, 2012. – С. 63-65.

23. Руденко М. Імпресіоністичний дискурс М. Хвильового: текст та інтертекст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Випуск 5. Матеріали Міжнародної наукової конференції „Українська література в загальноєвропейському контексті” (Ужгород, 16 – 17 жовтня 2001р.). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2002. – С. 146 – 152.

24. Руденко М. Метатекстові структури в повісті «Санаторійна зона»  Миколи Хвильового(http://www.bdpu.org// scientific_published/ukr_lit_2008/Rudenko)/

25.  Руденко М. Метатекстові структури в повісті «Санаторійна зона»  Миколи Хвильового// Актуальні проблеми словянської філології: Міжвуз.зб.наук.ст. /Відп.ред. В.А.Зарва. – К: Освіта України, 2008. – Вип..ХІХ: Лінгвістика і літературознавство. – С.412-417.

26. Руденко М. Паратекстуальність як засіб вираження авторської інтенції (На прикладі оповідання «Лілюлі» М. Хвильового) // Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи. -  Тернопіль:  ТНЕУ, 2008, - С. 129-133.

27.  Руденко М. Розповідна стратегія «Вступної новели» М. Хвильового // Матеріали УІІІ Міжнародної конференції „Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур” (Дніпропетровськ, 24 – 26 квітня 2002 року). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Т. 1. – С. 252 – 254.

28. Руденко М. Трактування літературних образів дон Кіхота та Фауста у художній прозі Миколи Хвильового. // Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов. Тези доповідей п’ятої Республіканської наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 19-20 травня 2011 року. – С.113-116.

29. Руденко М. Феномен масової культури: проблема визначення // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації: матеріали І-ої міжнародної науково-практичної конференції, м.Тернопіль, 15 трав. 2009р. / Редактор Мартинюк В.Ф. та ін. Тернопіль, ПВНЗ «ТКІ», 2009. - С. 33-36

30. Руденко М.Парадигма невротичного героя в наративі прозових творів Миколи Хвильового // Studia methodologica. Вип. 11. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – С. 50 – 63.

Comments